Κατηγορία

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Κατηγορία

Κέρκυρα : 10-07-2020 Αρ. Πρωτ.: 2952 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής, για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπ/κού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, στην 4η συνεδρίασή του την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28/2000 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, αφού εξέτασε τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς και την υποβληθείσα Ένσταση μη δεκτής υποψηφιότητας, διαμόρφωσε τον τελικό πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων όπως παρακάτω: 2952-ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ-ΤΕΛΙΚΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΔΕΚΤΩΝ-Σ.Ε.Ε.-2Download

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών/τριών Εκπ/κού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων στη 2η συνεδρίασή του την Τρίτη 19 Μάϊου 2020,…