Δ.Ε.Δ.Α. – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΔΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΔΕΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΟΥΝ

Τι είναι η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ)

Σύμφωνα με τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 51 του Ν.4547/2018 (τ. Α’102) τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.

Σε περίπτωση διάστασης απόψεων προσφυγή στη ΔΕΔΑ

Οταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ).

Οργάνωση και λειτουργία των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.)

Στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αρ.πρωτ. 149718/Δ3 και ημ/νια: 02/12/2022 υπενθυμίζεται ότι:

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 231 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021): «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» ορίζεται:
«Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο αυτό έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 54 του παρόντος».

Συγκροτήσεις ΔΕΔΑ

Η ΔΕΔΑ  συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται:

Aπό τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), ως Πρόεδρο.

Εναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου του οικείου ΠΕΚΕΣ της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής.

Εναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εναν Ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23

Εναν Κοινωνικό Λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως μέλη.

Διεύρυνση συγκρότησης

Η ΔΕΔΑ μπορεί να εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ΕΕΠ, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης.

Εμπειρογνώμονας γονέων

Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή μπορούν να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Απόφαση ΔΕΔΑ

Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική.

Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση των ΚΕΣΥ.

Skip to content