Η παρούσα δημοσίευση θα ενημερώνεται συνεχώς μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Εκπαιδευτών – Εποπτών Φ20.3.3-4892-26-10-2023-Απόφαση-Έγκρισης-Προσωρινού-Πίνακα-ΠΔΕ-ΙΟΝΙΩΝ-ΝΗΣΩΝ-6ΛΤΟ46ΝΚΠΔ-Ξ7ΔDownload προσωρινος-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-2023-10-25-GDPRDownload Μαθητευόμενων προσωρινός-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΠΔΕ-ΙΟΝΙΩΝ-ΝΗΣΩΝ-2023-10-25Download Οι επιμέρους πίνακες…

Σας γνωστοποιούμε ότι:➢στο ΦΕΚ Β΄ 2176/08-04-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 35692/ΓΔ4/08-04-2024 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:ΡΠΒΣ46ΝΚΠΔ-3Τ3) με θέμα: «Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την…

Skip to content