Κατηγορία

“ΜΑΘΗΤΕΙΑ”

Κατηγορία

Ανακοινώνεται η Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αριθμ. 53/12-11-2020 (απόσπασμα της οποίας κοινοποιήθηκε στους φορείς με το έγγραφο του ΙΕΠ με αριθμ 12124 / 18-11-2020, και το οποίο (απόσπασμα) συνοδεύτηκε με το διαβιβαστικό του ΙΕΠ με αριθμ 12147 / 18-11-2020 και με το διαβιβαστικό του ΥΠΑΙΘ με αριθμ 160661/Ε1 / 24-11-2020) που αφορά στην έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης: α) της Δ’ πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και Εκπαιδευτών/ριών των Δ.Ι.Ε.Κ.…

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 5139 και ημερομηνία δημοσίευσης 19-11-2020 (ΦΕΚ 5139/τ.Β’/19-11-2020) της Κοινής…

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα απευθύνεται ως προς τα βήματα καταχώρησης των θέσεων μαθητείας (παράγραφος Β του σημειώματος) κυρίως σε εργοδότες…

Το παρακάτω ΦΕΚ αναφέρεται σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές. Ειδικά για τη ‘Μαθητεία’ υπάρχει αναφορά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, (Άρθρα 10…

Σε εκτέλεση του εγγράφου με αριθ. πρωτ. Φ3/112841/ΓΓ4 του τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. η…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ…

Μαρούσι, 11-08-2020Αρ. Πρωτοκόλλου: 105003/E2 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013…

Μαρούσι, 14/07/2020Αριθ. Πρωτ.: Φ3/92373/ΓΓ4ΑΔΑ: ΩΚ9Τ46ΜΤΛΗ-4ΦΒ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη την με αριθ. Φ3/120835/Δ4/17-07-2018 (B’2923) απόφαση, προσκαλεί: τους…

Κέρκυρα 9 / 6 / 2020 Αριθμ. Πρωτ. : 2308 Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 Μαΐου 2020, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1844 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ9/55323/ΓΓ4 Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση…

Παρασκευή 10-4-2020, 14:10′ Σε συνέχεια ερωτημάτων στο τμήμα Μαθητείας ΕΠΑΛ και Μάθησης στο χώρο εργασίας  σχετικών με την υλοποίηση του ‘’Μεταλυκειακού…