Κατηγορία

“ΜΑΘΗΤΕΙΑ”

Κατηγορία

Κέρκυρα, 19 / 5 / 2021 Αριθμ. Πρωτ.: 2306 Έχοντας υπόψη:Α. τις διατάξεις: … Β. την με αρ. πρωτ. 6131 21/12/2020 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων «Μαθητείας» και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας στην Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και Γ. τις αιτήσεις αφενός των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης…

Μαρούσι, 14-01-2021Αριθ. Πρωτ.: Φ11/3855/ΓΓ4 Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ11/164561/ΓΓ4/2-12-2020 εγκυκλίου για την οργάνωση νέου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ)…

Μαρούσι, 11-01-2021Αρ. Πρωτ. : Φ.7/ΜΚ/2204/Δ1 Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄23/08-01-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 969 Κ.Υ.Α. με θέμα…

Ανακοινώνεται η Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αριθμ. 53/12-11-2020 (απόσπασμα της οποίας κοινοποιήθηκε στους φορείς με το έγγραφο του…

Το παρακάτω ΦΕΚ αναφέρεται σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές. Ειδικά για τη ‘Μαθητεία’ υπάρχει αναφορά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, (Άρθρα 10…

Σε εκτέλεση του εγγράφου με αριθ. πρωτ. Φ3/112841/ΓΓ4 του τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. η…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ…

Μαρούσι, 11-08-2020Αρ. Πρωτοκόλλου: 105003/E2 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013…

Μαρούσι, 14/07/2020Αριθ. Πρωτ.: Φ3/92373/ΓΓ4ΑΔΑ: ΩΚ9Τ46ΜΤΛΗ-4ΦΒ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη την με αριθ. Φ3/120835/Δ4/17-07-2018 (B’2923) απόφαση, προσκαλεί: τους…