ΓΙΑ Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή μονίμων & αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ιονίων Νήσων

Α.
Ενημερωτικό πλαίσιο και υποχρεώσεις

Σχετικά με την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ιονίων Νήσων σε μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. /Ε.Β.Π. και προσωρινούς/ες αναπληρωτές/τριες Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π της περιοχής ευθύνης του, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μέλη Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που επιθυμούν να ασκήσουν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ προηγουμένως να αιτηθούν την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προς το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
(άρθρο 31, Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄), όπως σήμερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Η άδεια χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 31 του Υ.Κ. .

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να αιτηθούν και μέλη Ε.Ε.Π., τα οποία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ παρέχουν υπηρεσίες σε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (άρθρο 377, Ν. 4957/2022 (Α΄, 141))

Ειδικά για την παροχή διδακτικού/ερευνητικού έρχου σημειώνεται ότι για τη παροχή:

α) διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. (προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών) και σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι., καθώς και 

β) ερευνητικού έργου σε Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ,
εφόσον η παροχή τους γίνεται ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(άρθρο 127 ν. 4957/2022).

Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη Ε.Ε.Π. που θα αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ της υπηρεσίας και συγκεκριμένα:
οι υπηρετούντες σε ΣΜΕΑΕ: της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
οι υπηρετούντες σε ΚΕΔΑΣΥ & ΣΔΕΥ: του οικείου Προϊσταμένου/ης του ΚΕΔΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τους “Βεβαίωση” από τον εργοδότη (ΑΕΙ ή ερευνητικός ή τεχνολογικός φορέας) στον οποίο θα παρέχουν το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, από την οποία να προκύπτει ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ και ΡΗΤΩΣ ότι:
το έργο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141) ΚΑΙ ότι ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26)
καθώς και (συσσωρευτικά) τα παρακάτω:
α) το ακριβές αντικείμενο του έργου, 
β) η χρονική διάρκεια και 
γ) οι ημέρες και ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα. 

Εάν λείπει κάποιο από τα ανωτέρω προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία, η “Βεβαίωση” δε θα μπορεί να γίνει αποδεκτή και θα θεωρείται ότι η Υπηρεσία δεν ενημερώθηκε.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, η παράλειψη ενημέρωσης  της υπηρεσίας εκ μέρους του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 107 παρ. 1, περ. κε) του ν. 3528/2007.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα ότι το διδακτικό ή ερευνητικό έργο παρέχεται εντός του ωραρίου εργασίας, τότε

δεν ισχύει η παραπάνω εξαίρεση

και άρα ο/η ενδιαφερόμενος/η ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

να καταθέσει προηγούμενως Αίτηση Χορήγησης Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή σύμφωνα με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υ.Κ.

Β.
Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ιονίων Νήσων)

  Στην αίτησή τους θα πρέπει:

 • να ζητούν την χορήγηση άδειας που αφορά σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ.
 • να προσδιορίζουν επακριβώς το έργο ή την εργασία (τόπος, χρόνος, ώρες απασχόλησης, είδος, αντικείμενο και συνθήκες απασχόλησης). Ιδιαίτερα, πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος έναρξης και λήξης του αιτούμενου έργου ή εργασίας.

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι αόριστη και δεν προσδιορίζονται σαφώς τα παραπάνω, η αίτηση θα κρίνεται απορριπτέα.

Στην συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ, προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στο ΠΥΣΕΕΠ Ιονίων Νήσων, με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ (βλ συνημ. αρχείο παρακάτω)
 • Υπεύθυνη Δήλωση προς το ΠΥΣΕΕΠ (βλ. συνημ. αρχείο παρακάτω).
  Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι αυτοαπασχολούμενος/η, συμπληρώνει στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση
  α) την έδρα εργασίας του (ακριβής διεύθυνση) και
  β) τις ημέρες και ώρες εργασίας του/της αναλυτικά και εβδομαδιαίως.
 • Βεβαίωση (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη)
  από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας (για υπηρετούντες σε ΣΜΕΑΕ) ή
  τον/την Προϊστάμενο/η του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (για υπηρετούντες σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ) σχετικά με τη μη παρεμπόδιση, τη μη παρακώλυση, την ανεπηρέαστη και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του/της ενδιαφερόμενου/ης, και της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας λόγω της χορήγησης σχετικής άδειας στον/στην ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο.
 • Αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις έργου ή εργασίας, βεβαιώσεις των εργοδοτών κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτουν σαφώς
  ο τόπος,
  το είδος,
  το αντικείμενο και
  οι συνθήκες απασχόλησης, 
  οι συνολικές ώρες απασχόλησης,
  ο χρόνος έναρξης και λήξης του αιτούμενου έργου ή εργασίας,
  αναλυτικά η εβδομαδιαία κατανομή τους με το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής της ή/και πρόγραμμα όπου αναφέρονται οι ώρες απασχόλησης στο όνομα του ενδιαφερόμενου.

  Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο παρέχεται εξ αποστάσεως, πρέπει αυτό να δηλώνεται από τον φορέα.
  Επίσης, πρέπει να δηλώνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία πραγματοποιείται πέραν του εργασιακού ωραρίου.

  Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της βεβαίωσης από τον φορέα, μπορεί να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσκομίσει την βεβαίωση φορέα αμέσως μόλις την παραλάβει.

Γ.
Σημαντικές Σημειώσεις

 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται ΕΓΚΑΙΡΑ και σίγουρα πριν την έναρξη του έργου, ώστε το ΠΥΣΕΕΠ να έχει τον επαρκή χρόνο για να αποφανθεί για τη χορήγηση ή μη αυτής
 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να μεταφορτώνονται/«ανεβαίνουν» (upload) σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf με ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 200 dpi.
 • Η σχετική αίτηση να υποβάλλεται πριν την έναρξη του αιτούμενου έργου ή εργασίας.
 • Ως ημερομηνία έναρξης της χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην υπηρεσία.
 • Σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.
 • Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων
 • Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων

Δ.
Συνημμένα Αρχεία:

Skip to content