ΓΙΑ ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών στα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριου

2. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη σας (πτυχίο, απόφαση ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον είναι ξενόγλωσσο) καθώς επίσης άδεια άσκησης επαγγέλματος και Βεβαίωση Ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης, όπου αυτή απαιτείται).

3. Πρωτότυπη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, δημοσίου ή ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του αναπληρωτή και την ικανότητα του να ασκήσει τα υποστηρικτικά καθήκοντα του κλάδου του.

4. Πρωτότυπη γνωμάτευση ψυχιάτρου, δημοσίου ή ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του αναπληρωτή και την ικανότητα του να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα του κλάδου του.

5. Υπεύθυνη δήλωση (με λογοτυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 για το ΠΕΡΙΦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ!!!)

6. Απογραφικό Δελτίο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (με λογοτυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 για το ΠΕΡΙΦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ!!!)

7. Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ στην οποία φαίνεται  ο Α.Μ. του ΕΦΚΑ, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και από την οποία να προκύπτει αν είστε παλιός (προ του 1993) ή νέος ασφαλισμένος.

Έκδοση Βεβαίωσης απογραφής ΕΦΚΑ:  
https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes 
είσοδος με τους κωδικούς του TAXISNET

8. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, μόνο για όσους/ες έχουν ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση που είστε γονείς τέκνου που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.

9. Φωτοτυπία της 1ης Σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή/τρια, στο οποίο διακρίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ του Λογαριασμού και το όνομα του δικαιούχου.

10. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη συνέχεια.

11. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και δικαιολογητικά για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον υπάρχουν) για μισθολογική κατάταξη , σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη συνέχεια.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άντρες αναπληρωτές ) αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

• Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία ασκείτε ή προτίθεστε να ασκήσετε ιδιωτικό έργο με αμοιβή, οφείλετε να ζητήσετε άδεια από το αρμόδιο κατά περίπτωση υπηρεσιακό συμβούλιο (ΑΠΥΣΠΕ,ΑΠΥΣΔΕ,ΠΥΣΕΕΠ), οπωσδήποτε πριν από την έναρξη του έργου. Λεπτομέρειες και έντυπο αίτησης μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. & Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΩ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΤΟ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-1016 (ΑΔΑ: 67NΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Τομέας Παιδείας με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν.4354/20015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Αίτηση συμπληρωμένη:

Αίτηση συμπληρωμένη Εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Αίτηση συμπληρωμένη μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε οπωσδήποτε το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης καθώς έχει ενσωματωθεί σε αυτό και η Υπεύθυνη Δήλωση που απαιτείται.

β) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης: Για δημόσια προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί σε άλλους δημόσιους φορείς (εκτός της προϋπηρεσίας ως αναπληρωτής/ωρομίσθιος) και αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. Στη βεβαίωση θα πρέπει επίσης να αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΕΝ απαιτείται η εκ νέου κατάθεση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, εφόσον αφορά σε προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ιδιότητα του αναπληρωτή/ωρομίσθιου και είναι καταχωρισμένη στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘΑ (άρθρο 180 του ν.4823/202)

γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ)
την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο

ή Βεβαίωση ενσήμων ΕΦΚΑ τύπου ΑΣΕΠ ή καρτέλα ασφαλισμένου: (Στην περίπτωση που κατατίθεται καρτέλα ασφαλισμένου θα πρέπει να προκύπτει από τη βεβαίωση εργοδότη το ΑΜΕ/ΑΜΟΕ του εργοδότη)


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Μεταπτυχιακός Τίτλος

α) αίτηση συμπληρωμένη:

Αίτηση συμπληρωμένη Εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Αίτηση συμπληρωμένη μελών ΕΕΠ

β) Μεταπτυχιακό τίτλος (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ)
γ) Πρόγραμμα σπουδών ( εφόσον κρίνεται απαραίτητο).
δ) Αναλυτική βαθμολογία
(Σε περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικού ολοκλήρωσης σπουδών, προκειμένου να αναγνωριστεί απαιτείται να εμφανίζει το βαθμό πτυχίου, την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του μεταπτυχιακού φοιτητή και να είναι υπογεγραμμένο από τον καθηγητή του προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών (128433/Ε3/27-07-2018 ΑΔΑ: ΩΔ9Ν4653ΠΣ-Χ43 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Διδακτορικός Τίτλος

α) αίτηση συμπληρωμένη όπως φαίνεται παραπάνω

β ) Διδακτορικός τίτλος (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ)

γ) Περίληψη διδακτορικής διατριβής

δ) Ονόματα Τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

Skip to content