ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή πριν την υποβολή αίτησης.

Α.

Διαδικασία Χορήγησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας ( ν. 3284/2004 ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο του ν.4332/2015 και την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.4332/2015 ( μεταβατικές διατάξεις ) όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κατά περίπτωση.

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.

Η ιθαγένεια σε αυτήν την περίπτωση χορηγείται, εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις των σελίδων 8 και 9 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν.4332/2015).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στις σελίδες 11 και 12 της παραπάνω εγκυκλίου.

Τι εκδίδει η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

Η υπηρεσία μας χορηγεί μόνο τη:

“Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης Εννέα Τάξεων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, ή
“Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης Έξι Τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

και μπορεί να δώσει διευκρινίσεις μόνο σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση αυτή, για την οποία είναι αρμόδια.

Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διευκρινίσεις δίνουν οι υπηρεσίες έκδοσής τους και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης θα κατατίθενται αιτήσεις από όσους/ες αλλοδαπούς/ες έχουν βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από ελληνικά σχολεία ΚΑΙ εφόσον το τελευταίο σχολείο φοίτησης ανήκει στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων.

Β.

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα αποκτούν οι γεννημένοι/ες στην Ελλάδα οι οποίοι είναι ανήλικοι/ες κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης – αίτησης των γονέων τους, εφόσον ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 3 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν.4332/2015).

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι/ες απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των σελίδων 5 και 6 της παραπάνω εγκυκλίου, ΧΩΡΙΣ να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Βεβαίωση εγγραφής – παρακολούθησης ελληνικού σχολείου χορηγείται μόνο από την αντίστοιχη σχολική μονάδα και ΟΧΙ από την Υπηρεσία μας.

Γ.

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (απαραίτητο το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα), εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 13 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν. 4332/2015).

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των σελίδων 13, 14 και 15 της παραπάνω εγκυκλίου, ΧΩΡΙΣ να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Δ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησης, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης του/της αλλοδαπού/ης, που θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

  Οι μεταφράσεις πρέπει να είναι:
  από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
  ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού,
  ή από Έλληνα δικηγόρο,
  ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
  και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

  Αν ο/η αλλοδαπός/η έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του/της.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα στο οποίο να φαίνεται και η ημερομηνία λήξης του.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής του/της αιτούντα/σας και του ανήλικου τέκνου.
 4. Καταχώρηση επιτυχούς φοίτησης από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο myschool

  ή

  Βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του/της μαθητή/τριας για μαθητές/τριες που ολοκλήρωσαν την φοίτησή τους μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

  Οι βεβαιώσεις φοίτησης θα πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι εκδίδονται για την απόκτηση ιθαγένειας διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές.

  Όταν οι ενδιαφερόμενοι/ες παραλαμβάνουν την βεβαίωση από το σχολείο, οφείλουν να ελέγξουν τα στοιχεία για τυχόν διαφορές ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

  Η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να εκδώσει βεβαίωση μόνο για τα χρόνια που ολοκληρώθηκαν σε αυτήν. Το Λύκειο π.χ. δεν μπορεί να δώσει βεβαίωση για το Γυμνάσιο ούτε για άλλο Λύκειο αν υπήρξε μετεγγραφή. Επομένως χρειάζεται βεβαίωση από κάθε μία σχολική μονάδα φοίτησης

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  Τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας στις βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης στα σχολεία ή στο myschool πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτονται.

  Οι βεβαιώσεις φοίτησης γίνονται δεκτές μόνο όταν περιλαμβάνουν
  ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ- ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
  και τα στοιχεία αυτά συμφωνούν απολύτως με
  τη ληξιαρχική πράξη γέννησης ή
  τη μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης.

  Επίσης πρέπει να συμφωνούν με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καταθέτει (π.χ. Διαβατήριο).
 5. Εξουσιοδότηση, όταν η κατάθεση δεν γίνεται από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενο/η αλλά από δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο. Σ’ αυτή την περίπτωση ο/η εξουσιοδοτούμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα και να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.
 6. Αίτηση προς την Υπηρεσία συμπληρωμένη.
  Παρακάτω (ενότητα ΣΤ) μπορείτε να βρείτε τα έντυπα αίτησης τα οποία πρέπει να εκτυπώσετε και να τα υπογράψετε

Ε.

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικων

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

α.
Υποβολή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας (Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου).
Για την ΔΔΕ Κέρκυρας οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προσέλθουν κατευθείαν στην ΠΔΕ Ιονίων Νήσων.

β.
Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης με email προς την Περιφερειακή Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στο mail ‘παπακι’ ionion.pde.sch.gr
με ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε αυτήν την περίπτωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή μέγιστου μεγέθους, το κάθε ένα, 1 MB (αρχεία .pdf) για να προχωρήσει η ηλεκτρονική υποβολή.

γ.
Υποβολή στην Υπηρεσία μας αυτοπροσώπως, καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08:30 – 13:30.

ΣΤ.

Έντυπα αιτήσεων (για χρήση από ενδιαφερόμενους) –
Βεβαίωση Φοίτησης (για χρήση από σχολικές μονάδες)

Σε εξαιρετική περίπτωση που τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ κατ’ εξαίρεση ΣΤΟ myschool, οι σχολικές μονάδες μπορούν να εκδώσουν Βεβαίωση Φοίτησης με βάση το παρακάτω Πρότυπο Βεβαίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώρηση στοιχείων στο myschool είναι καθολικά υποχρεωτική από το 2013 και μετά.


Skip to content