ΓΙΑ ΕΔΕΑ – ΕΙΔ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Oδηγίες
για την υποβολή αίτησης
προς την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) Ιονίων Νήσων

Συμπληρώνετε:

  1. την Αίτηση προς την Ε.Δ.Ε.Α. Ιονίων Νήσων
  2. την Υπεύθυνη Δήλωση προς την Ε.Δ.Ε.Α. Ιονίων Νήσων

κάντε click στον σύνδεσμο παρακάτω για να κατεβάσετε στην συσκευή σας τα έντυπα

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021, η προθεσμία αίτησης προς την Ε.Δ.Ε.Α. ορίζεται
εντός τριάντα (30) ημερών,
από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕΔΑΣΥ.

Για να είναι έγκυρη η αίτησή σας, πρέπει να καταθέσετε απαραίτητα:

  1. Tη συμπληρωμένη αίτηση, υπογεγραμμένη
  2. Tην Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη
  3. Tην Έκθεση Αξιολόγησης-Γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ.

Η κατάθεση/υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει

  • είτε αυτοπροσώπως στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
  • είτε ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, (Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) Ιονίων Νήσων), ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, 49150 ΚΕΡΚΥΡΑ

  • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (μορφή αρχείου PDF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@ionion.pde.sch.gr

Συμπληρωματικά,
μπορείτε να καταθέσετε επιπλέον δικαιολογητικά
(π.χ. γνωματεύσεις από Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή από ιδιωτικούς φορείς) με τον ίδιο τρόπο.

Για να υπογραψετε ψηφιακά την Υπεύθυνη Δήλωση δημιουργείτε μέσα από την πλατφόρμα του www.gov.gr 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
την ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση με το κείμενο «Δηλώνω Υπεύθυνα ότι α) είμαι ο γονέας / κηδεμόνας του/της και έχω την επιμέλεια … (Ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας), β) ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλω συνημμένα είναι γνήσια και αληθή και γ) δεν έχει εκδοθεί για τον/την εν λόγω μαθητή/τρια Γνωμάτευση-Έκθεση Αξιολόγησης από Ε.Δ.Ε.Α./Δ.Ε.Δ.Α./Δ.Ε.Δ.Ε.Α. που να είναι σε ισχύ».

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα θέτονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός 679/2016 ΕΕ) και για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την εκπλήρωση των Νομικών Υποχρεώσεων και Ευθυνών της «ΠΔΕ Ιονίων Νήσων».

Skip to content