στο τεύχος Β’ της Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 3892 και ημερομηνία δημοσίευσης 23-10-2019 (ΦΕΚ 3892/τ.Β’/23-10-2019) της με αρ. πρωτ. Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Skip to content