Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 18 / Νόμος 4823 (2021)

Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

1. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

Ομοίως τα Κ.Ε.Α., τα οποία ιδρύθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 μετατρέπονται σε Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν ως αποστολή: α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στην οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.

Ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του νόμου 4823 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021)

Η οργάνωση και η στελέχωση των Κ.Ε.ΠΕ.Α περιγράφονται στο άρθρο 19 του νόμου 4823 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021)

Συνέχιση λειτουργίας κέντρων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

Στο νόμο 4623/2019, στο άρθρο 67 αναφέρεται ότι:

Η παράγραφος 12   του άρθρου 20   του ν. 4547/2018
(Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«12.α. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για το σχολικό έτος 2019-2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η λειτουργία των Κ.Π.Ε. μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενο διδακτικό έτος.
β. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 77877/Δ7/17.5.2019 (Β΄ 1752) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταργείται

Νομος 4623 ΦΕΚ 134-τ.Α’-2019-08-09 (Άρθρο 67 Συνεχιση λειτουργιας ΚΠΕ)

 

 


Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) της παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, καθώς και … (………) … μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.).

Η μετατροπή καθορίζεται  από τον νόμο 4547/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102/τεύχος Α’/12-6-2018

Ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Α. και τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους περιγράφονται στο παρακάτω έγγραφο:

Υ.Α. 77877/Δ7/2019 – ΦΕΚ 1752/τ.Β/17-05-2019

Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Skip to content