Συνέχιση λειτουργίας κέντρων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

Στο νόμο 4623/2019, στο άρθρο 67 αναφέρεται ότι:

Η παράγραφος 12   του άρθρου 20   του ν. 4547/2018
(Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«12.α. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για το σχολικό έτος 2019-2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η λειτουργία των Κ.Π.Ε. μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενο διδακτικό έτος.
β. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 77877/Δ7/17.5.2019 (Β΄ 1752) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταργείται

Νομος 4623 ΦΕΚ 134-τ.Α’-2019-08-09 (Άρθρο 67 Συνεχιση λειτουργιας ΚΠΕ)

 

 


Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) της παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, καθώς και … (………) … μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.).

Η μετατροπή καθορίζεται  από τον νόμο 4547/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102/τεύχος Α’/12-6-2018

Ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Α. και τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους περιγράφονται στο παρακάτω έγγραφο:

Υ.Α. 77877/Δ7/2019 – ΦΕΚ 1752/τ.Β/17-05-2019

Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)