ΚΕΠΕΑ

Άρθρο 18 / Νόμος 4823 (2021)

Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

1. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

Ομοίως τα Κ.Ε.Α., τα οποία ιδρύθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 μετατρέπονται σε Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν ως αποστολή: α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στην οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.

Ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του νόμου 4823 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021)

Η οργάνωση και η στελέχωση των Κ.Ε.ΠΕ.Α περιγράφονται στο άρθρο 19 του νόμου 4823 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021)

Συνέχιση λειτουργίας κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

Στο νόμο 4623/2019, στο άρθρο 67 αναφέρεται ότι:

Η παράγραφος 12   του άρθρου 20   του ν. 4547/2018
(Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«12.α. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για το σχολικό έτος 2019-2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η λειτουργία των Κ.Π.Ε. μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενο διδακτικό έτος.
β. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 77877/Δ7/17.5.2019 (Β΄ 1752) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταργείται

Νομος 4623 ΦΕΚ 134-τ.Α’-2019-08-09 (Άρθρο 67 Συνεχιση λειτουργιας ΚΠΕ)

Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) της παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, καθώς και … (………) … μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.).

Η μετατροπή καθορίζεται  από τον νόμο 4547/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102/τεύχος Α’/12-6-2018

Ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Α. και τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους περιγράφονται στο παρακάτω έγγραφο:

Υ.Α. 77877/Δ7/2019 – ΦΕΚ 1752/τ.Β/17-05-2019

Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

Αρχικός καθορισµός αποζηµιώσεων
εκπαιδευτικών ΚΠΕ
και
Αρχικός καθορισμός τρόπου διαχείρισης δαπανών µε διαχειριστική επιτροπή

Στην Κ.Υ.Α. 2/36695/0022/18-7-2002 (ΦΕΚ 988/τΒ΄/31-7-2002) των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας, Οικονοµίας και Οικονοµικών αναφέρονται τα σχετικά περί καθορισµού αποζηµιώσεων εκπαιδευτικών ΚΠΕ και του τρόπου διαχείρισης δαπανών µε διαχειριστική επιτροπή. Συγκεκριμένα:

Στην παραπάνω απόφαση, στην παράγραφο 3 αναφέρεται:

” 3. Τη συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής σε κάθε ΚΠΕ προκειµένου να διαχειρίζεται τα έσοδα καιτα έξοδα του Κέντρου. Τα έσοδα του Κέντρου µπορείνα είναι τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προὐπολογισμότουΥΠΕΠΘ,το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον Ειδικό Λογαριασμότου ΥΠΕΠΘ, την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και άλλα προγράµµατα), την Περιφέρεια, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Δήμο, διάφορους Κυβερνητικούς ή µη Κυβερνητικούς φορείς της Ελλάδας καιτου εξωτερικού, χορηγίες, δωρεές, ανταποδοτικά έσοδα χρήσεως χώρων, υλικών και υπηρεσιών του ΚΠΕ (π.χ. ξενώνων, αιθουσών, εξοπλισμού, εκπαιδευ-
τικού υλικού, υπηρεσιών κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.τ.λ.) στα πλαίσιατων στόχων των ΚΠΕ.

Τα έξοδα του ΚΠΕ, εκτός απότις συνήθεις δαπάνες συντήρησης χώρων και εξοπλισμού, τις λειτουργικές δαπάνεςθέρµανσης, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, καθαριότητας, ασφάλειας, ταχυδρομικών τελών κ.λπ., είναι και οι δαπάνες γιατην οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών καιεπιµορφωτικών προγραμμάτων, την
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, τα θεµατικά δίκτυα, τις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες, την έρευνα καιτη δηµοσιοποίηση των δράσεών του. Τέτοιες δαπάνες είναι έξοδα διαµονής, διατροφής, μετακινήσεων, μεταφορών, αγοράς Μήπαραγωγής εκπαιδευτικού υλικούπάσης φύσης, αγοράς λογισμικού, αγοράς εξοπλισµού, αγοράς αναλωσίµων, έξοδα εκτυπώσεων, έξοδα αναπαραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, έξοδα γραµµατειακής κάλυψης, έξοδα δηµοσιότητας, έξοδα συµµετοχής σε συνέδρια, αποζημιώσεις εξωτερικών επιµορφωτών σεμιναρίων και επιστημονικών συνεργατών παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, αποζημιώσεις εκτάκτων υπηρεσιών διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού χαρακτήρα ή εξωτερικής αξιολόγησης, δαπάνες διαµόρ-
φωσης χώρων κτιρίου ή περιβάλλοντος χώρου κ.ά.

Η διαχειριστική επιτροπή κάθε ΚΠΕ αποτελείται από
τους εξής:

Τον Υπεύθυνοτου ΚΠΕ, ως Πρόεδρο

Έναν εκπ/κό του ΚΠΕ ο οποίος ορίζεται ως Αναπληρωτής Υπευθύνου, ως Ταµία

Εναν εκπαιδευτικότου ΚΠΕ, ως Γραμματέα

Δύο Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου στον οποίο βρίσκεται το ΚΠΕ ως µέλη, ή στην περίπτωση που ο συνεργαζόµενος φορέας δεν είναι Δήμος, ένα Δημοτικό σύμβουλο του Δήμου και έναν εκπρόσωποτου συνεργαζόµενου φορέα (όπως π.χ. ο προϊστάμενος της τοπικής μαθητικής εστίας του ΕΙΝ) ὡς µέλη.

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει τον προγραμματισμό του ΚΠΕ και δεν είναι στη,διακριτικήτης ευχέρεια ητροποποίησητων δράσεώντου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, βιβλίο εσόδων -εξόδων όπου καταχωρείταέσοδακαιταέξοδα στην ημερομηνίαπου πραγµατοποιήθηκαν.
µεβάσηταπροβλεπόµενα απότις οικείες διατάξεις νόµιµα παραστατικά (τιμολόγια, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις είσπραξης, αποδείξεις πληρωμής κ.τ.λ.), φάκελο πρωτοτύπων παραστατικών (τιμολογίων, αποδείξεων κ.λπ.). Όλα τα βιβλία θεωρούνται από το Δήμο και στοτέλος κάθε οικονομικού έτους (31 Δεκεμβρίου) συντάσσεται συνοπτικός απολογισμός εσόδων εξόδων που υποβάλλεται στο ΥΠΕΠΘ και τους υπόλοιπους φορείς χρηµατοδότησης µέχριτις 30 Ιουνίου του εποµένου έτους. Επίσης µε ημερομηνία 81 Δεκεμβρίου συντάσσεταιπρωτόκολλοκλεισίµατος βιβλίων για κάθε οικονοµικόέτος. Ηπραγματοποίηση των δαπανών προὐποθέτει τήρηση των προβλεποµένων κανόνων του δημοσίου λογιστικού.

Οιυποχρεώσειςτης επιτροπής αυτής είναι αντίστοιχες των υποχρεώσεων των Σχολικών Επιτροπών των Σχολικών μονάδων.

Η παρούσα, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από την ηµερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 2986/2002 (ΦΕΚ24τ.Α΄ 19.29.2009), να δημοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2002

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Παράταση των θητειών όλων των Διαχειριστικών Επιτροπών

108401/ΓΔ4 / 07-07-2015 / ΑΔΑ: 7ΥΓΩ465ΦΘ3-024

2β. Την παράταση των θητειών όλων των Διαχειριστικών Επιτροπών των ΚΠΕ, μέχρι
την πλήρωση των σχετικών θέσεων των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. “

Skip to content