ΕΠΟΠΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΡΙΦ. ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρθρο 6 / Νόμος 4826 (2021)

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται μία (1) θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Η θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης καταλαμβάνεται από Σύμβουλο Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του νόμου 4826 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021)

Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

Έργο του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του έργου των:
α) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
β) Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και
γ) Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΟΠΤΩΝ (ΠΕ.Σ.ΕΠ.)

Άρθρο 7 / νόμος 4826 (2021)

Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.).


ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 8 / νόμος 4826 (2021)

  1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται από μία (1) θέση Επόπτη Ποιότητας
    της Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38.
  2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται διοικητικά στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση
    του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 10 / νόμος 4826 (2021)

  1. Συνιστώνται οκτακόσιες (800) θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 49 και οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
  2. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύονται ως προς την άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: α) των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των μελών του Ε.Ε.Π. υπάγονται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεμηθεί η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν.


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υ.Α. Φ.351.1/5/37208/Ε3 ΦΕΚ 1634 / τ.Β / 5-4-2022

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Κατανέμουμε:

1) Την έδρα των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι θέσεις των οποίων συστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4823/2021 και
2) την επιστημονική ευθύνη αυτών, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (73 θέσεις)

16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και τις Διευθύνσεις Π.Ε. Λευκάδας και Κεφαλονιάς.

18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Π.Ε. Ηλείας και Ζακύνθου.

27. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ (240 θέσεις)

32. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ζακύνθου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Ζακύνθου.

33. Τρεις (3) θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας.

34. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας και μέρος της Διεύθυνσης Π.Ε.
Πρέβεζας.

35. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κεφαλονιάς και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Π.Ε. Κεφαλονιάς.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΩΝ (16)

7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου
και Φωκίδας.

9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Άρτας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας,
Λευκάδας Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (89)

28. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας.

29. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας.

30. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλονιάς και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλονιάς και μέρος της Διεύθυν-
σης Δ.Ε. Αχαΐας.

31. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε.
Ηλείας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (40)

11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 – ΦΥΣΙΚΩΝ (42)

11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ηλείας και Ζακύνθου.

19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλονιάς και περιοχή αρμοδιότητας τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κεφαλονιάς και μέρος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (13)

6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
Λευκάδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

8. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς,
Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Κέρκυρας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (41)

11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
Ευρυτανίας και Λευκάδας.

14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς
και μέρος των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας.

19. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και
Πρέβεζας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (9)

5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Δυτικής Αττικής.

6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς,
Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (10)

5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς,
Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (36)

12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
και Λευκάδας.

14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

20. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και
Πρέβεζας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (7 θέσεις)

5. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,
Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ (15 θέσεις)

7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας,
Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (14 θέσεις)

7. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς
και Μεσσηνίας.

9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ81 – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (4 θέσεις)

3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας
και Τρικάλων.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (9 θέσεις)

4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (7 θέσεις)

3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,
Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (4 θέσεις)

3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας
και Τρικάλων.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 θέση)

Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας όλες τις Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (31 θέσεις)

12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Άρτας και Πρέβεζας.

13. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας και Κεφαλονιάς.

14. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου και Μεσσηνίας.

16. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και
Κέρκυρας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87 – ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ και ΕΥΕΞΙΑΣ (8 θέσεις)

4. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88 – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (7 θέσεις)

3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,
Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

6. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Κορίνθου και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Γ΄ Αθήνας και Δ΄Αθήνας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ89 – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (2 θέσεις)

2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης,
Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ90 – ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (1 θέση)

Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και περιοχή αρμοδιότητας όλες τις Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ91 – ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (4 θέσεις)

3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (45 θέσεις)

10. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Ευρυτανίας.

11. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αχαΐας και Κεφαλονιάς.

12. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ηλείας, Ζακύνθου και Μεσσηνίας.

18. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Κέρκυρας, Θεσπρωτίας και
Πρέβεζας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 – ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (10 θέσεις)

3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Κεφαλονιάς.

9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αρκαδίας, Κορίνθου, Αργολίδας,
Λακωνίας, Μεσσηνίας, Δ΄ Αθήνας, Ηλείας και Ζακύνθου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (10 θέσεις)

3. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Κεφαλονιάς.

9. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αρκαδίας και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Αρκαδίας, Κορίνθου, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Δυτικής Αττικής, Ηλείας και Ζακύνθου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21 – ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (2 θέσεις)

2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (2 θέσεις)

2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (2 θέσεις)

2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου,Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης,Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας,Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (2 θέσεις)

2. Μία (1) θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Δ.Ε. και Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Λέσβου, Χίου, Σάμου,Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης,Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λάρισας,Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ73 – ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (2 θέσεις)

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (1 θέση)

ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (1 θέση)

Skip to content