Μαρούσι, 6 Απριλίου 2023
Αρ. Πρωτ.: Βαθμός Προτερ : Φ.351.1 / 185 / 41011 /Ε3

Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ο Υ Μ Ε
Από την 6-4-2023, ημερομηνία τοποθέτησης Συμβούλων
Εκπαίδευσης αρμοδιοτήτων των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, τη λήξη της θητείας ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των λοιπών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, πέρα των οποίων είχε διαπιστωθεί η λήξη της θητείας τους ή η παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους με τις υπό στοιχεία Φ.351.1/36/12070/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΑ46ΜΤΛΗ-ΠΜ7) και Φ.351.1/70/20934/Ε3/23-2-2023 (ΑΔΑ: 97ΙΜ46ΜΤΛΗ-ΤΝΚ)
διαπιστωτικών αποφάσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Μαρούσι, 6 Απριλίου 2023
Αρ. Πρωτ.: Βαθμός Προτερ : Φ.351.1/184/40985/Ε3

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής
Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας επιλογής των Α΄ και Β΄
Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

….


 

 

 

Μαρούσι, 23 – 2 – 2023
Φ.351.1 / 70 / 20934 / Ε3

Ανακοινοποίηση στο ορθό
Μαρούσι, 21-3-2023

ΑΔΑ: 97ΙΜ46ΜΤΛΗ-ΤΝΚ

Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ο Υ Μ Ε

Από την 23-2-2023, ημερομηνία τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης αρμοδιοτήτων των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, τη λήξη της θητείας ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των κάτωθι
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ως εξής:

 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Γαλάνη Αρετή, Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ60
2. Δάβουλου Μαρία, Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ60
3. Μπεσίρης Δημήτριος, Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ70
4. Πάλλα Μαρίνα, Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ03
5. Γκανάτσιου Παρασκευή, Σ.Ε.Ε. κλάδου Αειφορίας

Στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της παρούσας που τους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες και καθήκοντα επιστημονικής ή και παιδαγωγικής ευθύνης σε σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες, τα οποία, ακόμη και κατά ένα μέρος, δεν ασκούνται από τοποθετούμενους Συμβούλους Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες και καθήκοντά τους κατά το μέρος αυτό μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας και την εξ ολοκλήρου άσκηση αυτών από Συμβούλους Εκπαίδευσης ή Επόπτες Ποιότητας της
Εκπαίδευσης ή Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και, το αργότερο, μέχρι την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων λήξης της θητείας ή παύσης άσκησης αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
και στις ανωτέρω περιοχές. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, των οποίων η περιοχή αρμοδιότητας εκτείνεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εκτός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της έδρας τους, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και
συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται η Διεύθυνση ή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου
εκτείνεται η περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο:

1pekes@ionion.pde.sch.gr 2661082194

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 1ου ΠΕΚΕΣ

#

Όνομα

Κλάδος

Θέση

1 Όλγα Παχή ΠΕ02 Οργανωτική Συντονίστρια
2 Μπεσίρης Δημήτριος ΠΕ70 Αναπληρωτής Οργανωτικής Συντονίστριας
3 Πάλλα Μαρίνα ΠΕ03 Συντονίστρια
4 Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη ΠΕ06 Συντονίστρια
5 Τζίβα Βασιλική ΠΕ11 Συντονίστρια
6 Γαλάνη Αρετή ΠΕ60 Συντονίστρια
7 ΚΕΝΟ ΠΕ70 Συντονίστρια
8 ΚΕΝΟ ΠΕ70 Συντονίστρια
9 ΚΕΝΟ ΠΕ79 Συντονιστής
10 Κροκίδη Ευαγγελία ΠΕ80 Συντονίστρια
11
12 Γκανάτσιου Παρασκευή ΠΕ Αειφορίας Συντονίστρια
13 ΠΕ Ενταξιακής Εκπαίδευσης Συντονίστρια
14 ΚΕΝΟ Γραμματειακή Υποστήριξη

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 1ου ΠΕΚΕΣ

ΠΕ01 Βολάκης Παναγιώτης ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ηπείρου Ιωάννινα Φιλικής Εταιρίας 15Α & Λουκή Ακρίτα, 45444, Ιωάννινα 2651039752 2651039752

panvolakis@gmail.com

pekesipeir@sch.gr

ΠΕ02 Παχή Όλγα 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 2661082194 2661048135

olgapac@yahoo.gr

1pekes@ionion.pde.sch.gr

 

ΠΕ03 Πάλλα Μαρίνα 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 2661082194 2661048135

marinapalla@yahoo.gr

1pekes@ionion.pde.sch.gr

ΠΕ04 Πετρούτσου Αικατερίνη 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Αργοστόλι Λεωφόρος Βεργωτή, Αργοστόλι Κεφαλληνία 2671026802

aikpetrout@sch.gr

kapetroutsou@gmail.com

2pekes@ionion.pde.sch.gr

ΠΕ05 Νάτση Χάιδω ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ηπείρου Ιωάννινα Φιλικής Εταιρίας 15Α & Λουκή Ακρίτα, 45444, Ιωάννινα 265125897 2651039752

haidonatsi@sch.gr gssde@ipeir.pde.sch.gr

pekesipeir@sch.gr

 

ΠΕ06 Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 2661082194 2661048135

marialexan@sch.gr

1pekes@ionion.pde.sch.gr

ΠΕ07 Γεωργακοπούλου Άννα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας Πάτρα Κανακάρη 46-52 26110 Πάτρα 2610526621 2610524779 2610527193

anngeorgak@sch.gr

pekes@dellad.pde.sch.gr

ΠΕ08 Λίλλη Μόνικα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας Πάτρα Κανακάρη 46-52 26110 Πάτρα 2610526621 2610524779 2610527193 pekes@dellad.pde.sch.gr
ΠΕ11 Τζίβα Βασιλική 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 2661082194 2661048135 vcostalas@yahoo.com
ΠΕ60 Γαλάνη Αρετή 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 2661082194 2661048135 galanirita@hotmail.com
ΠΕ70 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα
ΠΕ70 Μπεσίρης Δημήτριος 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 2661082194 2661048135 dbesiris@gmail.com
ΠΕ70 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 2661082194 2661048135
ΠΕ78 Γεωργούση Ακριβή ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτ. Ελλάδας Πάτρα Κανακάρη 46-52, 26110 Πάτρα

2610526621

2610524779

2610527193

ageorgousi@sch.gr

 

ΠΕ79 ΚΕΝΟ 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα
ΠΕ80 Κροκίδη Ευαγγελία 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 2661082194 2661048135 evakrokidi@gmail.com
ΠΕ81 ΚΕΝΟ 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα
ΠΕ82 Καμπούρης Βασίλειος ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη Στρ. Μακρυγιάννη 22, 50132 Κοζάνη 2461023146 2461021695 2461049308

kampvasil@yahoo.gr

pekesdm@sch.gr

ΠΕ83 Παδιώτης Ιωάννης ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ηπείρου Ιωάννινα Φιλικής Εταιρίας 15Α & Λουκή Ακρίτα, 45444, Ιωάννινα 265125897 2651039752

ioannispad@gmail.com

pekesipeir@sch.gr

ΠΕ84 Χαρίσης Νικόλαος 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Βέροια Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια 2331350236

nikoshasi@gmail.com

3pekes@kmaked.pde.sch.gr

ΠΕ86 Μπαρμπόπουλος Γεώργιος 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Αργοστόλι Λεωφόρος Βεργωτή, Αργοστόλι Κεφαλληνία 2671026802

gbarb@sch.gr

2pekes@ionion.pde.sch.gr

ΠΕ88 Λιάπης Ευθύμιος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας Ηπείρου & Ανθίμου Γαζή, 41222 Λάρισα 2410619344 2410671838 6977187916

liapisthim@sch.gr

pekes@thess.pde.sch.gr

ΠΕ89 Φατσέας Παναγιώτης 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής Πειραιάς Μεθώνης 117, 18546 Πειραιάς 2104133730, 2104176995,  2104176752 2104176752 2104176798

pfatseas@sch.gr

6pekes@attik.pde.sch.gr

ΠΕ91 Κουμανάκου Μαρία-Αλεξάνδρα 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Κολοκοτρώνη 22,  56430 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης 2310643065 2pekes@kmaked.pde.sch.gr
ΠΕ Αειφορίας Γκανάτσιου Παρασκευή 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα 2661082194 2661048135 pganatsiou@gmail.com
ΠΕ Ενταξιακής Εκπ/σης ΚΕΝΟ 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα
Skip to content