ΕΠ.Ε.Σ. – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ενημέρωση για τις ΕΠΕΣ και από τον ιστότοπο της ΔΕΠΠΣ του ΥΠΑΙΘ

https://depps.minedu.gov.gr/:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 17, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ , του ΜΕΡΟΥΣ Α’ του νόμου 4692 / 2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 111 / τ.Α’ / 12-Ιουνίου-2020

 1. Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι πενταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112) και αποτελείται από τα εξής μέλη:
  • α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
  • β) τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που υπάγεται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε ένα από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
  • γ) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του και
  • δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20.

   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ..

   Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, ως μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτές, χωρίς να προηγηθεί η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   Με την απόφαση συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται ο γραμματέας του συμβουλίου και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των μελών του.
 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., μπορεί να συνιστάται κοινό ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., είτε συνδέονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 είτε όχι.

  Για τη συγκρότηση του κοινού ΕΠ.Ε.Σ., τα μέλη των περ. β΄ έως δ΄ της παρ. 1 προέρχονται σωρευτικά από κάθε ένα από τα συνδεδεμένα σχολεία. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται ομοίως το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1.
  Τα σχολεία που έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 204217/Δ6/24-12-2019, ΑΔΑ: ΩΦΖ846ΜΤΛΗ-25Ν, εξακολουθούν να έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο συγκροτείται σύμφωνα την παρούσα.
 2. Η θητεία των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της
  παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.
 3. Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές
  και επιμορφωτικές δραστηριότητές του. Ειδικότερα, το ΕΠ.Ε.Σ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων, ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων,
  • β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με άλλα σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αναληφθούν άλλες πρωτοβουλίες κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του,
  • γ) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,
  • δ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και έχει την ευθύνη από κοινού με τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη συνεργασία του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,
  • ε) ορίζει τους Σχολικούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έπειτα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και συνεργάζεται μαζί τους στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών,
  • στ) υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Ι.Ε.Π.,
  • ζ) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20,
  • η) υποβάλλει μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους αίτημα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19,
  • θ) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων προς απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 19,
  • ι) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στην εισαγωγική τάξη του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 18 και
  • ια) αποφασίζει για την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων του σχολείου, κατόπιν εισήγησης του συμβουλίου στήριξης του σχολείου, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22.

   Το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. ε΄ με τη συμμετοχή μόνο των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1. Σε περίπτωση σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως μέλη των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 νοούνται τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ, τα οποία προέρχονται από τη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.
 1. Οι όμιλοι αφορούν σε επιμέρους γνωστικούς τομείς, θεματικές ή δημιουργικές δραστηριότητες και λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου προγράμματος. Σε συνεννόηση με το ΕΠ.Ε.Σ. μπορούν να καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου.

  Η απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία ομίλων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ..

  Στους ομίλους των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές από άλλα δημόσια σχολεία. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των γονέων τους ή του που έχει την επιμέλεια προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών που φοιτούν σε άλλα δημόσια σχολεία γίνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., έπειτα από αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου.
 1. Για τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Μαρούσι, 12.3.2024 (στο ορθό 5-4-2024)
Αριθμ. Πρωτ.: 43/ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 9ΩΠΕ46ΝΚΠΔ-ΦΦΔ

” Τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, τον ορισμό νέων Προϊσταμένων/Διευθυντών και Υποδιευθυντών/ντριων ως αναπληρωτών των Διευθυντών/ντριών και τον ορισμό Πρόεδρου στο ΕΠ.Ε.Σ Πρέβεζας “

Έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις:

28.την αριθμ. 6η/7-3-2024, Θέμα 1ο: Έγκριση απόφασης τροποποίησης συγκρότησης των Ε.ΠΕ.Σ., Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τις υπό στοιχεία 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ), 76/ΔΕΠΠΣ/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΤ46ΜΤΛΗ-Π1Σ), 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) Αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ. όπως ισχύουν, ως προς τα κάτωθι:

Ορίζουμε ως τακτικά μέλη ΕΠ.Ε.Σ. με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και τους αναπληρωτές τους, με επιλογή, σε συνέχεια της πρόσκλησης του στοιχείου 11 του προοιμίου. Επίσης ορίζουμε τα μέλη με την ιδιότητα του αναπληρωτή του/της Διευθυντή/ντριας, τα οποία τοποθετήθηκαν ως Υποδιευθυντές/ντριες καθώς και τους/τις νέους Προϊστάμενους/ες των Πειραματικών Νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων Πειραματικών Δημοτικών σχολείων που τοποθετήθηκαν σε συνέχεια των σχετικών προσκλήσεων (ΑΔΑ: 909Θ46ΝΚΠΔ-ΝΩΧ και ΩΝΣ446ΝΚΠΔ-Ω2Φ) και ορίζονται οι γραμματείς των συμβουλίων.

Επιπλέον, ορίζουμε ως τακτικά μέλη ΕΠ.Ε.Σ. με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και τους αναπληρωτές τους, χωρίς πρόσκληση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 17, Ορίζουμε επίσης, ως Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας τον κ. Φωτίδη Ιωάννη, επίκουρο καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Περιβάλλοντος στην θέση του κ. Φυκάρη Ιωάννη.

Η σύνθεση των ΕΠ.Ε.Σ. διαμορφώνεται ως εξής (με έντονα γράμματα εμφανίζονται τα μέλη που ορίζονται με την παρούσα):

Μαρούσι, 26-5-2023
Αρ. Πρωτ. : 40 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: ΡΩΨΡ 46 ΜΤΛΗ – Ζ6Ε

Τροποποίηση της αριθμ. 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) ως
προς την Συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών – τοποθετήσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως προς τα μέλη των ΕΠ.Ε.Σ στην θέση του «Συμβούλου Εκπαίδευσης παιδαγωγικής ευθύνης» του κάθε Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου, καθώς και των αναπληρωτών τους, έπειτα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Η θητεία των μελών του ΕΠ.Ε.Σ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (άρθρο 17 ν. 4692/20220)
Σύμφωνα με τις αποφάσεις 3 έως 6 του προοιμίου, η λήξη της θητείας των ΕΠ.Ε.Σ. των
Πρότυπων (Π.Σ.) και Πειραματικών σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) έχει οριστεί:

 • για τα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως ΠΣ ή ΠΕΙ.Σ με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4692/2020 (Α΄111), η 15.6.2025 ,
 • για τα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ με την υπό στοιχεία 51614/Δ6/11-5-21 (ΑΔΑ: ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ) Υ.Α., η 7.11.2025,
 • για τα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ με την υπό στοιχεία 26500/Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α, η 4.12.2027.

Για τα λοιπά μέλη των ΕΠ.Ε.Σ (πρόεδρος, εκπαιδευτικοί) ισχύει η υπ΄αρ.
192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ).


Μαρούσι, 5.12.2022
Αρ. Πρωτ. : 192 /ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 6Δ6Α 46 ΜΤΛΗ – 36Ζ

Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που συγκροτήθηκαν με τις
52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ),
63/ΔΕΠΠΣ/25-9-2022 (ΑΔΑ: Ψ54046ΜΤΛΗ-1Ω0) και
76/ΔΕΠΠΣ/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΤ46ΜΤΛΗ-Π1Σ) Αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

Ι. Ορίζουμε τους Προέδρους των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και τους αναπληρωτές τους σε συνέχεια της υπό στοιχεία 138/ΔΕΠΠΣ/10-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΒ846ΜΤΛΗ-Α5Υ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ως εξής:

ΙΙ. Τροποποιούμε τις με στοιχεία 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ) και 76/ΔΕΠΠΣ/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΤ46ΜΤΛΗ-Π1Σ) αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
συγκροτούμε τα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολείων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως Πειραματικά σύμφωνα με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υπουργική Απόφαση
ως ακολούθως:


Μαρούσι, 8 – 11 – 2021
Αρ. Πρωτ. : 76 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: Ω3 ΖΤ46 ΜΤΛΗ – Π1Σ

Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 51614/Δ6/11-5-21 (ΑΔΑ: ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ) Υπουργική απόφαση και τροποποίηση της υπό στοιχεία 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 Απόφασης της ΔΕΠΠΣ « Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111 ) και ιδίως των άρθ. 14 και 17
  β) των αρθ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
  γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (A’1) όπως ισχύει,
  δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’119),
 2. την Υ.Α. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)»,
 3. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. 68/ΔΕΠΠΣ/27-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΧΝ46ΜΤΛΗ-Τ40) για την «πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών, των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους»,
 4. Το έγγραφο της ΠΕΠΠΣ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης με αρ. Φ15.1/10423/19-10-2021,
 5. Το από 21-10-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΕΠΠΣ Αττικής,
 6. Το από 20-10-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΕΠΠΣ Βορείου Αιγαίου,
 7. Το έγγραφο της ΠΕΠΠΣ Δυτικής Ελλάδας με αρ. Φ11.4/20/ΠΕΠΠΣ/ 21-10-2021,
 8. Το έγγραφο της ΠΕΠΠΣ Δυτικής Μακεδονίας με αρ. 7149/20-10-2021,
 9. Το έγγραφο της ΠΕΠΠΣ Ηπείρου 1Ο/ΠΕΠΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με αρ. Φ45/8607/21-10-2021,
 10. Το από 20-10-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΕΠΠΣ Θεσσαλίας,
 11. Το έγγραφο της ΠΕΠΠΣ Ιονίων Νήσων με αρ. 4947/21-10-2021,
 12. Το έγγραφο της ΠΕΠΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας με αρ. 20012/20-10-2021,
 13. Το έγγραφο της ΠΕΠΠΣ Κρήτης με αρ. Φ. 20.5/41/ 20-10-2021,
 14. Το έγγραφο της ΠΕΠΠΣ Ν. Αιγαίου με αρ. 23 / 21-10-2021,
 15. Τα από 19-10-2021 και 25-10-2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου.
 16. Το έγγραφο της ΠΕΠΠΣ Στερεάς Ελλάδας με αρ. Φ.ΠΕΠΠΣ /27 / 20-10-2021.
 17. Tην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. 37/ΔΕΠΠΣ/23.4.2021 για την «πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών-μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους»,
 18. Την Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. 42/ΔΕΠΠΣ/2.06.2021 για την «πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών–μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους».
 19. Την Απόφαση της ΔΕΠΠΣ με αρ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 και θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία»
 20. Το απόσπασμα της με Πράξης της συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ με αρ. 42/5-11-2021.
 21. Την ανάγκη στελέχωσης των ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων όπως αυτά χαρακτηρίστηκαν με την Υ.Α. 51614/Δ6/11-5-21 (ΑΔΑ: ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ).
 22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού όπως προκύπτει από την Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. Φ.1/Γ/747/142622/Β1/8-11-2021.

Αποφασίζουμε

Ι. Ορίζουμε τους Προέδρους και τα μέλη των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων με τους αναπληρωτές τους ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΠ.Ε.Σ.ΚΩΔΙΚΟΣΣΧΟΛΙΟ 1ΣΧΟΛΙΟ 2 ΠρόεδροςΑν. ΠρόεδροςΣυντονιστής/ τριαΑν. Συντονιστή/τριαςΔιευθυντής/τριαΑν. Διευθυντή/τριαςΤακτικό ΜέλοςΑν. ΜέλοςΤακτικό ΜέλοςΑν. ΜέλοςΓραμματέαςΑν. Γραμματέας
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ — ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ3451020 –19. ΝΈΟ ΕΠΕΣΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣΤΡΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΑΥΔΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ14ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ9240251ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ20. ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑΓΑΛΑΝΗ ΑΡΕΤΗΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕΖΑΡΟΥΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕΖΑΡΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ “ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ”9240079ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 20. ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΩΣ 30/6/2022)ΜΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΚΩΝΤΣΙΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΈΩΣ 30/6/2022)ΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΈΩΣ 30/6/2022) ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕΖΑΡΟΥ

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αρ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ) απόφασης Συγκρότησης Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ


Μαρούσι, 16-6 -2021
Αρ. Πρωτ. : 52 /ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ

Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε τους Προέδρους και τα μέλη των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων με τους αναπληρωτές τους ως εξής:

(Δεν έχει Σχ. Μονάδες των Ιονίων Νήσων)

Skip to content