Π.Ε.Π.Π.Σ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 15, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ , του ΜΕΡΟΥΣ Α’ του νόμου 4692 / 2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 111 / τ.Α’ / 12-Ιουνίου-2020

 • Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112) και αποτελείται από τα εξής μέλη:
  • α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
  • β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του
  • γ) έναν Διευθυντή ή εκπαιδευτικό αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, ο οποίος υπάγεται στην οικεία Π.Δ.Ε. ως μέλος και επιλέγεται με τον αναπληρωτή του με κριτήριο τα ακαδημαϊκά του προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και
  • δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1) από την πρωτοβάθμια και έναν (1) από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε κάποιο από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα ως μέλη και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η επιλογή πραγματοποιείται με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να υπάγονται και σε διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ίδιας Π.Δ.Ε..
 • Με την απόφαση συγκρότησης της Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι της οικείας Π.Δ.Ε..
 1. Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τη περ.9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.
 2. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
  • α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 19 του ν4692/2020 και
  • β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ.
   δ΄
   της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν4692/2020.
 3. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Μαρούσι, 16 – 4 – 2021
Αρ. Πρωτ. : 36 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 6Χ 3046 ΜΤΛΗ – ΙΥΞ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 111 ) και ιδίως των άρ. 14 και 15
  β) των αρ. 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
  γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ A’ 31) όπως ισχύει,
  δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119),
 1. την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 162971/Δ6/30-11-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)».
 2. την Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ με αρ. πρωτ. 14/12-4-2021 «Εξέταση στοιχείων για τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Π.Ε.Π.Π.Σ»

Αποφασίζουμε

Α. Την συμπλήρωση της απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ με αρ. πρωτ. 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) με τον ορισμό της Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτας Αναπληρώτριας της Περ. Δ/ντριας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, στη θέση της αναπληρώτριας Αντιπροέδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ Στερεάς Ελλάδας Μπενιάτα Ελένης (Περ.Δ/ντριας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας).

Β. Την αντικατάσταση της αρ. 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ:

 • ως προς το όνομα του Αντιπρόεδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ Θεσσαλίας: Δοδοντσάκης Γεώργιος αντί Δοδοντσάκης Θεόδωρος
 • ως προς την ιδιότητα του μέλους, της Π.Ε.Π.Π.Σ Κρήτης: Θεοδωρομανωλάκη Μαρίας με την ιδιότητα της Εκπαιδευτικού αντί της ιδιότητας Διευθύντριας
 • ως προς το όνομα του μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ Κεντρικής Μακεδονίας: Ταξίδης Χρήστος αντί Ταξίδης Ηλίας
 • ως προς την γραμματέα της Π.Ε.Π.Π.Σ Στερεάς Ελλάδας: Καραμήτσιου Ευρυδίκης αντί της Βαρθαλίτη Χρυσάνθης
 • με τον ορισμό της αναπληρώτριας γραμματέως της Π.Ε.Π.Π.Σ Στερεάς Ελλάδας: Κωνσταντοπούλου Μαρίας στη θέση της Καραμήτσιου Ευρυδίκης.
 • ως προς το όνομα του μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ Ιονίων Νήσων : Παχή Όλγα αντί Πάχη Όλγα

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αρ.πρωτ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ


Μαρούσι, 19-3-2021
Αρ. Πρωτ. : 9 /ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111 ) και
ιδίως των άρθ. 14 και 15
β) των αρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
ισχύουν,
γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
» (A’ 31) όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
» (A’119),

 1. την αριθμ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υπουργική Απόφαση «Λήξη
  θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
  (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)
  ».
 2. την αριθμ.11/17-3-2021 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ με θέμα «Εξέταση στοιχείων
  αιτήσεων-Συγκρότηση Π.Ε.Π.Π.Σ
  »

Αποφασίζουμε

Τη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.) σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε) ως
ακολούθως:

α/α 11, ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κονοφάος Νικόλαος ως Πρόεδρος

Αγγελόπουλος Πέτρος Περ.Δ/ντής
Εκπ/σης ως Αντιπρόεδρος

Λαβράνος Χαρίλαος Εκπ/κός (μέλος)

Μπρισένιου Σοφία Συντονίστρια
Εκπ/κού Έργου Πρωτ/θμιας Εκπ/σης (μέλος)

Πάχη Όλγα Συντονίστρια Εκπ/κού
Έργου Δευτ/θμιας Εκπ/σης (μέλος)

Τσαμπαλά Γεωργία (γραμματέας)

Παππάς Θεόδωρος (αναπληρωτής Πρόεδρος)

με αναπληρωτή τον Αλαμάνο Χαρίλαο

με αναπληρωτή τον Αντωνίου Ιωάννη

με αναπληρώτρια τη Γαλάνη Αρετή

με αναπληρωτή τον Παπαθανασίου Νικόλαο

με αναπληρώτρια την Κεντάρχου Δώρα

Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Η Π.Ε.Π.Π.Σ ασκεί τις αρμοδιότητες και συνεδριάζει των παρ. 3 και 4 του αρθ. 15 του κεφ. Β΄ του Ν.4692/2020 (Α΄111) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»

Ειδικότερα:

«3. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα
με την παρ. 11 του άρθρου 19 και
β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ.
δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 17.

4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ

Skip to content