Π.Ε.Π.Π.Σ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 15, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ , του ΜΕΡΟΥΣ Α’ του νόμου 4692 / 2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 111 / τ.Α’ / 12-Ιουνίου-2020

 • Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112) και αποτελείται από τα εξής μέλη:
  • α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
  • β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του
  • γ) έναν Διευθυντή ή εκπαιδευτικό αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, ο οποίος υπάγεται στην οικεία Π.Δ.Ε. ως μέλος και επιλέγεται με τον αναπληρωτή του με κριτήριο τα ακαδημαϊκά του προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και
  • δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1) από την πρωτοβάθμια και έναν (1) από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε κάποιο από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα ως μέλη και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η επιλογή πραγματοποιείται με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να υπάγονται και σε διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ίδιας Π.Δ.Ε..
 • Με την απόφαση συγκρότησης της Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι της οικείας Π.Δ.Ε..
 1. Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τη περ.9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.
 2. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
  • α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 19 του ν4692/2020 και
  • β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ.
   δ΄
   της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν4692/2020.
 3. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαρούσι, 4-11-2022
Αρ. Πρωτ. : 135/ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 9ΕΚΩ46ΜΤΛΗ – ΝΧΣ

Τροποποίηση της με στοιχεία 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7)
απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

τους ορισμούς τακτικών και αναπληρωματικών μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. ως ακολούθως:

Ι. Βάσει των προοιμίων 13 και 14

της Αλεξανδροπούλου Μαριάνθης ως αναπληρωματικό μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ.
Ιονίων Νήσων με την ιδιότητα της ΣΕΕΔΕ στη θέση του Παπαθανασίου
Νικολάου.

ΙΙ. Βάσει των προοιμίων 6 έως 12

Ως εκ τούτου η υπό στοιχεία 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφαση
Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ


Μαρούσι, 15 – 7 – 2022
Αρ. Πρωτ. : 114/ ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 6Ν7Ο46ΜΤΛΗ-14Ι

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:


Μαρούσι, 5 – 7 – 2022
Αρ. Πρωτ. : 106 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΛΖ46ΜΤΛΗ-21Ρ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:


Μαρούσι, 14 – 3 – 2022
Αρ. Πρωτ. : 18 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: ——

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:


Μαρούσι, 26 – 7 – 2021
Αρ. Πρωτ. : 55 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ζ046ΜΤΛΗ-ΤΛΣ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:


Μαρούσι, 14 – 5 – 2021
Αρ. Πρωτ. : 39 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ:9ΙΚΗ46ΜΤΛΗ-02Τ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

(δεν αφορά την ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)


Μαρούσι, 16 – 4 – 2021
Αρ. Πρωτ. : 36 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 6Χ 3046 ΜΤΛΗ – ΙΥΞ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 111 ) και ιδίως των άρ. 14 και 15
  β) των αρ. 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
  γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ A’ 31) όπως ισχύει,
  δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119),
 1. την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 162971/Δ6/30-11-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)».
 2. την Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ με αρ. πρωτ. 14/12-4-2021 «Εξέταση στοιχείων για τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Π.Ε.Π.Π.Σ»

Αποφασίζουμε

Α. Την συμπλήρωση της απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ με αρ. πρωτ. 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) με τον ορισμό …

Β. Την αντικατάσταση της αρ. 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ:

 • ως προς το όνομα του μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ Ιονίων Νήσων : Παχή Όλγα αντί Πάχη Όλγα

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αρ.πρωτ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ


Μαρούσι, 19-3-2021
Αρ. Πρωτ. : 9 /ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111 ) και
ιδίως των άρθ. 14 και 15
β) των αρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
ισχύουν,
γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
» (A’ 31) όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
» (A’119),

 1. την αριθμ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υπουργική Απόφαση «Λήξη
  θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
  (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)
  ».
 2. την αριθμ.11/17-3-2021 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ με θέμα «Εξέταση στοιχείων
  αιτήσεων-Συγκρότηση Π.Ε.Π.Π.Σ
  »

Αποφασίζουμε

Τη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.) σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε) ως
ακολούθως:

α/α 11, ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κονοφάος ΝικόλαοςΠρόεδροςΠαππάς Θεόδωροςαναπληρωτής Πρόεδρος
Αγγελόπουλος Πέτρος (Περ. Δ/ντής
Εκπ/σης) Αντιπρόεδρος
Αλαμάνος Χαρίλαος αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
Τσαμπαλά ΓεωργίαγραμματέαςΚεντάρχου Δώρααναπληρώτρια γραμματέας
Μπρισένιου Σοφία (Συντονίστρια
Εκπ/κού Έργου Π/θμιας Εκπ/σης)
μέλος
Γαλάνη Αρετή(Συντονίστρια
Εκπ/κού Έργου Π/θμιας Εκπ/σης)
αναπληρώτρια μέλος
Πάχη Όλγα (Συντονίστρια
Εκπ/κού Έργου Δ/θμιας Εκπ/σης)
μέλος
Παπαθανασίου Νικόλαο (Συντονιστής
Εκπ/κού Έργου Δ/θμιας Εκπ/σης)
αναπληρωτής μέλος
Λαβράνος Χαρίλαος (Δντής ή Εκπ/κός)
μέλος
Αντωνίου Ιωάννης(Δντής ή Εκπ/κός)
αναπληρωτής μέλος

Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Η Π.Ε.Π.Π.Σ ασκεί τις αρμοδιότητες και συνεδριάζει των παρ. 3 και 4 του αρθ. 15 του κεφ. Β΄ του Ν.4692/2020 (Α΄111) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»

Ειδικότερα:

«3. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα
με την παρ. 11 του άρθρου 19 και
β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ.
δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 17.

4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ

Skip to content