Π.Ε.Π.Π.Σ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 15, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ , του ΜΕΡΟΥΣ Α’ του νόμου 4692 / 2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 111 / τ.Α’ / 12-Ιουνίου-2020

 • Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112) και αποτελείται από τα εξής μέλη:
  • α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
  • β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του
  • γ) έναν Διευθυντή ή εκπαιδευτικό αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, ο οποίος υπάγεται στην οικεία Π.Δ.Ε. ως μέλος και επιλέγεται με τον αναπληρωτή του με κριτήριο τα ακαδημαϊκά του προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και
  • δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1) από την πρωτοβάθμια και έναν (1) από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε κάποιο από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα ως μέλη και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η επιλογή πραγματοποιείται με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να υπάγονται και σε διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ίδιας Π.Δ.Ε..
 • Με την απόφαση συγκρότησης της Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι της οικείας Π.Δ.Ε..
 1. Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τη περ.9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.
 2. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
  • α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 19 του ν4692/2020 και
  • β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ.
   δ΄
   της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν4692/2020.
 3. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαρούσι, 12-10-2023
Αρ. Πρωτ. : 79/ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ:6ΩΩΒ46ΝΚΠΔ-ΣΝΟ

Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7)
απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Έχοντας υπόψη:

(δεν αφορά την ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)


Μαρούσι, 13-7-2023
Αρ. Πρωτ. : 58/ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔ446ΜΤΛΗ-ΑΔΝ

Ορισμός Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:

(δεν αφορά την ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)


Μαρούσι, 7-7-2023
Αρ. Πρωτ. : 55/ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 67ΙΓ46ΜΤΛΗ-Β11

Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις

Αποφασίζουμε
τους ορισμούς τακτικών και αναπληρωματικών μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. ως ακολούθως:
Ι. Βάσει των προοιμίων 7 έως 10 και 12

Της κας Χουλιάρα Ξανθής ως τακτικό μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. Ιονίων Νήσων με την ιδιότητα της Σ.Ε.Π.Ε. και αναπληρωτή Σ.Ε.Π.Ε. τον κ. Νταλάκα Χαράλαμπο
και
της κας Αλεξανδροπούλου Μαριάνθης ως τακτικό μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. Ιονίων Νήσων με την ιδιότητα της Σ.Ε.Δ.Ε. και τον κ. Μουζακίτη Αριστείδη ως αναπληρωτή Σ.Ε.Δ.Ε.

ΙΙ. Βάσει των προοιμίων 4 και 12

ΙΙΙ. Βάσει του προοιμίου 6

ΙV. Βάσει του προοιμίου 12

V. Βάσει του προοιμίου 13

VΙ. Βάσει του προοιμίου 14

Ως εκ τούτου η υπό στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφαση
Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαμορφώνεται ως ακολούθως:


Μαρούσι, 4-11-2022
Αρ. Πρωτ. : 135/ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 9ΕΚΩ46ΜΤΛΗ – ΝΧΣ

Τροποποίηση της με στοιχεία 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7)
απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

τους ορισμούς τακτικών και αναπληρωματικών μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. ως ακολούθως:

Ι. Βάσει των προοιμίων 13 και 14

της Αλεξανδροπούλου Μαριάνθης ως αναπληρωματικό μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ.
Ιονίων Νήσων με την ιδιότητα της ΣΕΕΔΕ στη θέση του Παπαθανασίου
Νικολάου.

ΙΙ. Βάσει των προοιμίων 6 έως 12

Ως εκ τούτου η υπό στοιχεία 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφαση
Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ


Μαρούσι, 3 – 8 – 2022
Αρ. Πρωτ. : 118/ ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: ΨΗ8Β46ΜΤΛΗ-9ΔΝ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

(δεν αφορά την ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)


Μαρούσι, 15 – 7 – 2022
Αρ. Πρωτ. : 114/ ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 6Ν7Ο46ΜΤΛΗ-14Ι

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

Αποφασίζουμε

Ως εκ τούτου η αρ. 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφαση της
Δ.Ε.Π.Π.Σ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(με τις τις υπό στοιχεία
36/ΔΕΠΠΣ/16-4-2021 (ΑΔΑ:6Χ3046ΜΤΛΗ-ΙΥΞ),
39/ΔΕΠΠΣ/14-5-2021 (ΑΔΑ:9ΙΚΗ46ΜΤΛΗ-02Τ),
55/ΔΕΠΠΣ/26-7-2021 (ΑΔΑ:Ψ7Ζ046ΜΤΛΗ-ΤΛΣ),
18/ΔΕΠΠΣ/14-3-2022,
106/ΔΕΠΠΣ/5-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΖ46ΜΤΛΗ-21Ρ) αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.) τροποποιείται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ


Μαρούσι, 5 – 7 – 2022
Αρ. Πρωτ. : 106 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΛΖ46ΜΤΛΗ-21Ρ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

(δεν αφορά την ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)


Μαρούσι, 14 – 3 – 2022
Αρ. Πρωτ. : 18 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: ΨΣ4Ι46ΜΤΛΗ-9ΣΣ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

(δεν αφορά την ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)


Μαρούσι, 26 – 7 – 2021
Αρ. Πρωτ. : 55 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ζ046ΜΤΛΗ-ΤΛΣ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

(δεν αφορά την ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)


Μαρούσι, 14 – 5 – 2021
Αρ. Πρωτ. : 39 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ:9ΙΚΗ46ΜΤΛΗ-02Τ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

(δεν αφορά την ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)


Μαρούσι, 16 – 4 – 2021
Αρ. Πρωτ. : 36 / ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 6Χ 3046 ΜΤΛΗ – ΙΥΞ

Τροποποίηση της με αρ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 111 ) και ιδίως των άρ. 14 και 15
  β) των αρ. 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
  γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ A’ 31) όπως ισχύει,
  δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119),
 1. την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 162971/Δ6/30-11-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)».
 2. την Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ με αρ. πρωτ. 14/12-4-2021 «Εξέταση στοιχείων για τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Π.Ε.Π.Π.Σ»

Αποφασίζουμε

Α. Την συμπλήρωση της απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ με αρ. πρωτ. 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) με τον ορισμό …

Β. Την αντικατάσταση της αρ. 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ:

 • ως προς το όνομα του μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ Ιονίων Νήσων : Παχή Όλγα αντί Πάχη Όλγα

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αρ.πρωτ. 9 / ΔΕΠΠΣ / 19-3-2021 απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ


Μαρούσι, 19-3-2021
Αρ. Πρωτ. : 9 /ΔΕΠΠΣ
ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111 ) και
ιδίως των άρθ. 14 και 15
β) των αρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
ισχύουν,
γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
» (A’ 31) όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
» (A’119),

 1. την αριθμ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υπουργική Απόφαση «Λήξη
  θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
  (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)
  ».
 2. την αριθμ.11/17-3-2021 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ με θέμα «Εξέταση στοιχείων
  αιτήσεων-Συγκρότηση Π.Ε.Π.Π.Σ
  »

Αποφασίζουμε

Τη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.) σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε) ως
ακολούθως:

α/α 11, ΠΕΠΠΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κονοφάος ΝικόλαοςΠρόεδροςΠαππάς Θεόδωροςαναπληρωτής Πρόεδρος
Αγγελόπουλος Πέτρος (Περ. Δ/ντής
Εκπ/σης) Αντιπρόεδρος
Αλαμάνος Χαρίλαος αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
Τσαμπαλά ΓεωργίαγραμματέαςΚεντάρχου Δώρααναπληρώτρια γραμματέας
Μπρισένιου Σοφία (Συντονίστρια
Εκπ/κού Έργου Π/θμιας Εκπ/σης)
μέλος
Γαλάνη Αρετή(Συντονίστρια
Εκπ/κού Έργου Π/θμιας Εκπ/σης)
αναπληρώτρια μέλος
Πάχη Όλγα (Συντονίστρια
Εκπ/κού Έργου Δ/θμιας Εκπ/σης)
μέλος
Παπαθανασίου Νικόλαο (Συντονιστής
Εκπ/κού Έργου Δ/θμιας Εκπ/σης)
αναπληρωτής μέλος
Λαβράνος Χαρίλαος (Δντής ή Εκπ/κός)
μέλος
Αντωνίου Ιωάννης(Δντής ή Εκπ/κός)
αναπληρωτής μέλος

Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Η Π.Ε.Π.Π.Σ ασκεί τις αρμοδιότητες και συνεδριάζει των παρ. 3 και 4 του αρθ. 15 του κεφ. Β΄ του Ν.4692/2020 (Α΄111) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»

Ειδικότερα:

«3. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα
με την παρ. 11 του άρθρου 19 και
β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ.
δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 17.

4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ

Skip to content