ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Υ.Α. με αρ. πρωτ. : 49090 / Ν4, με ημ. έκδοσης: 28 – 4 – 2021 και με ΑΔΑ: 6 ΠΥΑ 46 ΜΤΛΗ – 96Ξ συγκροτεί το πενταμελές Β’ ΤΜΗΜΑ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές Ποταμού, 491 50 Κέρκυρα.
Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2022,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 140568 / Ν4 / 11-9-2019 «Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Υ.Α. με αρ. πρωτ.: Φ277 / 58 / 40604 / Ε2, με ημ. έκδοσης: 09 – 04 – 2021 και με ΑΔΑ: Ψ64 Ρ46 ΜΤΛΗ – ΠΜΛ συγκροτεί το Α’ ΤΜΗΜΑ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Το Α’ και Β’ τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.:

Φ.350 / 17 / 61266 / Δ1 / 31-5-2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1770 τ.Β’ / 31-5-2012

όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. :

Φ.354.1 / 14 / 98473 / Ε1 / 22-6-2015 (Α.Δ.Α.:7ΡΓΑ465ΦΘ3-ΚΔΛ) που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1462 τ.Β’/14-7-2015

και συμπληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. :

Φ.354.1 / 5 / 48162 / Ε1 / 22-3-2016 (ΑΔΑ: ΩΗ7Υ4653ΠΣ-3Θ3) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 887 τ.Β’/1-4-2016.

καθώς και τα:

ΦΕΚ 54 τ.Α’/14-03-2012 «Περί ρυθμίσεως πειθαρχικών θεμάτων εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού»

ΦΕΚ 3120 τ.Β’/26-11-2012 «Οργάνωση και Λειτουργία της Γραμματείας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Με βάση τα παραπάνω:

Α.

Συνιστούμε σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τριμερές Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται από δύο (2) Τμήματα ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το πρώτο τμήμα κάθε Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για

 1. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε:
  • α) σχολικές μονάδες της δημόσιας και της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • β) αποκεντρωμένες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • γ) δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και
  • δ) νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 2. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης:
  • α) ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’), με εξαίρεση τους σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές εκπαίδευσης,
  • β) στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, στα ιερατικά σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και στα εκκλησιαστικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ’ του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 τ.Α’), καθώς και
  • γ) ύστερα από διάθεση ή απόσπαση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 3. τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α’), καθώς και οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πρώτου Τμήματος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται σε Σχολικές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς στο εξωτερικό υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πρώτου Τμήματος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που λειτουργεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία αποσπώνται.

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Το δεύτερο τμήμα κάθε Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για:

 • α) το διοικητικό προσωπικό, πλην του γραμματέα του Α.Ε.Ι., καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’), αντίστοιχα, και υπηρετούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που εδρεύουν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,
 • β) το ειδικό επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό που, ανεξαρτήτως αν κατέχει οργανική θέση υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή σε άλλο Υπουργείο ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια ή Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), υπηρετεί, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε σχολικές μονάδες και άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και εδρεύουν μέσα στα όρια της διοικητικής περιφέρειας της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, εκτός του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • γ) τα μέλη του προσωπικού κλάδων ή ειδικοτήτων των ανωτέρω παραγράφων α) και β) που κατέχουν οργανική θέση υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υπηρετούν, ύστερα από διάθεση ή απόσπαση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα δεν σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων στην υπηρεσία που έχουν αποσπαστεί.
 • δ) τα μέλη του προσωπικού των κλάδων ή ειδικοτήτων των ανωτέρω παραγράφων α) και β) που κατέχουν οργανική θέση υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υπηρετούν, ύστερα από απόσπαση ή διάθεση, στο εξωτερικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα του δευτέρου τμήματος του πειθαρχικού συμβουλίου που λειτουργεί στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης όπου εδρεύει η υπηρεσία ή ο φορέας από τους οποίους αποσπώνται.

Β.

Συγκροτούμε το πρώτο και το δεύτερο τμήμα ως ακολούθως:

( ΦΕΚ 1462 τ.Β’/14-7-2015 )

Γ.

Έδρα κάθε Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι η έδρα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το έργο των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων της παρούσας απόφασης υποστηρίζεται από Γραμματεία. Οι Γραμματείς ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η θητεία των μελών των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, τα οποία συνιστώνται με την παρούσα, είναι δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία τους αρχίζει από τη συγκρότησή τους και λήγει την 31−12−2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου εβδόμου (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 τ.Α’).