ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Α’ ΤΜΗΜΑ

Μαρούσι, 7 – 02 – 2024
Αρ. Πρωτ.: Φ277/ 29/13397/Ε2
ΑΔΑ: 98Ρ746ΝΚΠΔ-Κ3Β

«Αντικατάσταση μελών του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αντικαθιστούμε στο Τμήμα Α΄ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων τα ακόλουθα μέλη ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει
η υπ’ αριθ. Φ277/42/18782/Ε2/17-02-2023 (ΑΔΑ:ΡΨΧ046ΜΤΛΗ-ΜΒΑ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
όπως τροποποιήθηκε με
την υπ΄ αριθ. Φ277/114/45078/Ε2/20-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΘΞ46ΜΤΛΗ-Δ5Χ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
με την υπ΄ αριθ. Φ277/215/113433/Ε2/10-10-2023 (ΑΔΑ:9Η4Α46ΝΚΠΔ-3ΕΚ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και
με την υπ΄ αριθ. Φ227/295/147020/Ε2/21-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΕΝΔ46ΝΠΚΔ-4Ο0) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Τμήματος Α΄ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λήγει την 31η-12-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του Ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


Μαρούσι, 21- 12 – 2023
Αρ. Πρωτ.: Φ277 / 295 / 147020 / Ε2
ΑΔΑ: ΨΕΝΔ46ΝΚΠΔ-4Ο0

«Αντικατάσταση μελών του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αντικαθιστούμε στο Τμήμα Α΄ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων τα ακόλουθα μέλη ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Φ277/42/18782/Ε2/17-02-2023 (ΑΔΑ:ΡΨΧ046ΜΤΛΗ-ΜΒΑ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. Φ277/114/45078/Ε2/20-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΘΞ46ΜΤΛΗ-Δ5Χ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και με την υπ΄ αριθ. Φ277/215/113433/Ε2/10-10-2023 (ΑΔΑ:9Η4Α46ΝΚΠΔ-3ΕΛ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Αντικατάσταση μελών του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/σης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Τμήματος Α΄ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λήγει την 31η-12-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του Ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Μαρούσι, 10-10-2023
Αρ. Πρωτ.: Φ277 / 215 / 113433 / Ε2
ΑΔΑ: 9Η 4 Α6 ΝΚΠΔ – 3ΕΚ

«Αντικατάσταση μελών του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αντικαθιστούμε στο Τμήμα Α΄ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
….
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Φ277 / 42 / 18782 / Ε2 / 17-02-2023 (ΑΔΑ:ΡΨΧ046ΜΤΛΗ-ΜΒΑ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. Φ277 / 114 / 45078 / Ε2 / 20-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΘΞ46ΜΤΛΗ-Δ5Χ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Τμήματος Α΄ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λήγει την 31η-12-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Μαρούσι 20-04-2023
Αριθμ. Πρωτ.: Φ277 / 114 / 45078 / Ε2
ΑΔΑ: 6ΛΘΞ46ΜΤΛΗ-Δ5Χ

«Αντικατάσταση μέλους του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αντικαθιστούμε…

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ277 / 42 / 18782 / Ε2 / 17-02-2023 (ΑΔΑ:ΡΨΧ046ΜΤΛΗ-ΜΒΑ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία του ανωτέρω μέλους του Τμήματος Α’ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λήγει την 31η-12-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


Μαρούσι 17-02-2023
Αριθμ. Πρωτ.: Φ277 / 42 / 18782 / Ε2
ΑΔΑ: ΡΨΧ046ΜΤΛΗ-ΜΒΑ

Συγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Α’ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31η-12-2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Η Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
αρ. πρωτ. : Φ277 / 278 / 156868 / Ε2,
ημ. έκδοσης 02-12-2021 και
ΑΔΑ: 6ΖΣΜ46ΜΤΛΗ-ΣΡΥ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ

τα μέλη του Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Η Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
αρ. πρωτ.: Φ277 / 58 / 40604 / Ε2,
ημ. έκδοσης: 09-04-2021 και
ΑΔΑ: Ψ64 Ρ46 ΜΤΛΗ – ΠΜΛ

συγκροτεί

το Α’ ΤΜΗΜΑ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31η-12-2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Β’ ΤΜΗΜΑ

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με την απόφαση με
αρ. πρωτ. 32541/Ν4,
ημ/νια έκδοσης 21-3-2023 και
ΑΔΑ: ΨΓΜ746ΜΤΛΗ-ΖΘ5

– Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Ε Ι –

το πενταμελές Β΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, επί της οδού Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα.
Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2024,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’).


Η Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
αρ. πρωτ. 135522 / Ν4,
ημ/νια έκδοσης 1-11-2022 και
ΑΔΑ: 6ΥΘΛ46ΜΤΛΗ-9Τ9

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 49090 / Ν4 / 28-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΥΑ46ΜΤΛΗ-96Ξ) απόφαση συγκρότησης του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ορίζουμε:

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. ΥΑ 49090 / Ν4 / 28-4-2021 (ΑΔΑ:
6ΠΥΑ46ΜΤΛΗ-96Ξ) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Η Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
αρ. πρωτ. 112175/Ν4,
ημ/νια έκδοσης 15-9-2022 και
ΑΔΑ: Ψ65446ΜΤΛΗ-ΚΨΧ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ


την Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
αρ. πρωτ. 49090 / Ν4,
ημ/νια έκδοσης 28 – 4 – 2021 και
ΑΔΑ: 6ΠΥΑ46ΜΤΛΗ-96Ξ με
θέμα: «Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Η Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
αρ. πρωτ. 2854/Ν4,
ημ/νια έκδοσης 11-1-2022 και
ΑΔΑ: ΩΤΖΓ46ΜΤΛΗ-ΑΛ6

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

την Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
αρ. πρωτ. 49090 / Ν4,
ημ/νια έκδοσης 28 – 4 – 2021 και
ΑΔΑ: 6ΠΥΑ46ΜΤΛΗ-96Ξ με
θέμα: «Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Η Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
αρ. πρωτ. : 49090 / Ν4,
ημ/νια έκδοσης: 28-4-2021 και
ΑΔΑ: 6 ΠΥΑ 46 ΜΤΛΗ – 96Ξ

συγκροτεί

το πενταμελές Β’ ΤΜΗΜΑ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές Ποταμού, 491 50 Κέρκυρα.

Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2022,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το Α’ και Β’ τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση με

αρ. πρωτ.:
Φ.350 / 17 / 61266 / Δ1 / 31-5-2012
που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 1770 τ.Β’ / 31-5-2012

όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με

αρ. πρωτ.
Φ.354.1 / 14 / 98473 / Ε1 / 22-6-2015
Α.Δ.Α.:7ΡΓΑ465ΦΘ3-ΚΔΛ
που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1462 τ.Β’/14-7-2015

και συμπληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση με

αρ. πρωτ. :
Φ.354.1 / 5 / 48162 / Ε1 / 22-3-2016
ΑΔΑ: ΩΗ7Υ4653ΠΣ-3Θ3
που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 887 τ.Β’/1-4-2016.

και αντικαταστάθηκε (το ΠΡΩΤΟ εδάφιο και η περίπτωση Ι’) με την Υπουργική Απόφαση με

αρ. πρωτ. :
Φ277 / 303 / 125731 / Ε2 / 13-10-2022
ΑΔΑ: 6ΔΝ646ΜΤΛΗ-Β8Ε
που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 5476 τ.Β’/24-10-2022

καθώς και τα:

ΦΕΚ 54 τ.Α’/14-03-2012
«Περί ρυθμίσεως πειθαρχικών θεμάτων εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού»

ΦΕΚ 3120 τ.Β’/26-11-2012
«Οργάνωση και Λειτουργία της Γραμματείας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Με βάση τα παραπάνω:

Α1.

Συνιστούμε σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής
, πενταμελές τριμερές Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται από δύο (2) Τμήματα ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το πρώτο τμήμα κάθε Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για

 1. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε:
  • α) σχολικές μονάδες της δημόσιας και της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικές μονάδες της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη,
  • β) αποκεντρωμένες υπηρεσίες και δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • γ) δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και
  • δ) νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης:
  • α) ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου έκτου του ν.4057/2012 (Α΄54), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 52 του ν.4823/2021 (Α΄136) κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’), με εξαίρεση τους σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές εκπαίδευσης,
  • β) στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια, που προβλέπονται στο άρθρο 109 του ν. 4823/2021 (Α΄136), στα ιερατικά σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και στα εκκλησιαστικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ’ του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 τ.Α’), καθώς και
  • γ) ύστερα από διάθεση ή απόσπαση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
  • δ) στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης
 3. τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α’), καθώς και οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πρώτου Τμήματος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται σε Σχολικές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς στο εξωτερικό υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πρώτου Τμήματος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που λειτουργεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία αποσπώνται.

Α.2

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αττικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστούμε πενταμελές
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται από τρία (3)
Τμήματα, εκ των οποίων δύο αυτόνομα Πρώτα Τμήματα, ήτοι Α1΄ και Α2΄, και ένα Δεύτερο
Τμήμα, ως ακολούθως:

Ι.1 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Α1΄

Το Α1΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής είναι αρμόδιο για:

 1. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν
  στη διοικητική περιφέρεια των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
  εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας και Πειραιά, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:
  • α) σε σχολικές μονάδες της δημόσιας και της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
   εκπαίδευσης,
  • β) σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες και δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
   εκπαίδευσης,
  • γ) σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης,
  • δ) σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  • ε) ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4823/2021 (Α΄136), με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου έκτου του ν.4057/2012 (Α΄54), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 52 του ν.4823/2021 (Α΄136),
  • στ) στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια, που προβλέπονται στο άρθρο 109 του ν. 4823/2021 (Α΄136),
  • ζ) ύστερα από διάθεση ή απόσπαση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
  • η) ως μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
 2. τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη των ιδιωτικών σχολείων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και
  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄Αθήνας και Πειραιά.
 3. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας και Πειραιά και των
  διευθύνσεων εκπαίδευσης των λοιπών περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, που
  αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας και Πειραιά, που
  αποσπώνται σε σχολικές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς στο εξωτερικό.

Ι.2 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: A2΄

Το Α2΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής είναι αρμόδιο για:

 1. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν
  στην διοικητική περιφέρεια των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
  εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, με
  οποιαδήποτε σχέση εργασίας:
  • α) σε σχολικές μονάδες της δημόσιας και της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
   εκπαίδευσης,
  • β) σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες και δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
   εκπαίδευσης,
  • γ) σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης,
  • δ) σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  • ε) ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του
   άρθρου 4 του ν.4823/2021 (Α΄136), με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου
   έκτου του ν.4057/2012 (Α΄54), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 52 του
   ν.4823/2021 (Α΄136),
  • στ) ύστερα από διάθεση ή απόσπαση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση του δημόσιου ή ιδιωτικού
   τομέα,
  • ζ) ως μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού
   Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
 2. τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη των ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και
  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής
  Αττικής.
 3. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής
  και Δυτικής Αττικής, που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου
  Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής
  και Δυτικής Αττικής, που αποσπώνται σε σχολικές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς
  στο εξωτερικό.

Έκαστο Τμήμα θα υποστηρίζεται από ξεχωριστή Γραμματεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο Γ΄

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Το δεύτερο τμήμα κάθε Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για:

 • α) το διοικητικό προσωπικό, πλην του γραμματέα του Α.Ε.Ι., καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’), αντίστοιχα, και υπηρετούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που εδρεύουν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,
 • β) το ειδικό επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό που, ανεξαρτήτως αν κατέχει οργανική θέση υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή σε άλλο Υπουργείο ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια ή Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), υπηρετεί, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε σχολικές μονάδες και άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και εδρεύουν μέσα στα όρια της διοικητικής περιφέρειας της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, εκτός του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • γ) τα μέλη του προσωπικού κλάδων ή ειδικοτήτων των ανωτέρω παραγράφων α) και β) που κατέχουν οργανική θέση υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υπηρετούν, ύστερα από διάθεση ή απόσπαση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα δεν σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων στην υπηρεσία που έχουν αποσπαστεί.
 • δ) τα μέλη του προσωπικού των κλάδων ή ειδικοτήτων των ανωτέρω παραγράφων α) και β) που κατέχουν οργανική θέση υπηρεσίας που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υπηρετούν, ύστερα από απόσπαση ή διάθεση, στο εξωτερικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα του δευτέρου τμήματος του πειθαρχικού συμβουλίου που λειτουργεί στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης όπου εδρεύει η υπηρεσία ή ο φορέας από τους οποίους αποσπώνται.

Β.

Συγκροτούμε το πρώτο και το δεύτερο τμήμα ως ακολούθως:

ΦΕΚ 1462 τ.Β’/14-7-2015

Γ.

Έδρα κάθε Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι η έδρα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το έργο των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων της παρούσας απόφασης υποστηρίζεται από Γραμματεία. Οι Γραμματείς ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η θητεία των μελών των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, τα οποία συνιστώνται με την παρούσα, είναι δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία τους αρχίζει από τη συγκρότησή τους και λήγει την 31−12−2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου εβδόμου (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 τ.Α’).

Skip to content