ΠΕ.Σ.ΕΠ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΟΠΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 7 / νόμος 4823 (ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021)

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.).

Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από
– τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο και
– τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλη.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται,
-> ως γραμματέας του Συμβουλίου, μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
-> με αναπληρωτή του άλλο μέλος της
ή ,
αν δεν υφίσταται,
-> διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ή
-> αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

2. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκαλείται κατά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Το ΠΕ.Σ.Ε.Π. είναι δυνατόν να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθορίζεται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να καλούνται για την παροχή πληροφοριών ή την προσαγωγή στοιχείων και οι προϊστάμενοι των δομών της παρ. 3 του άρθρου 6.

3. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. επιλαμβάνεται:

α) Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδίως:

αα) ζητημάτων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως η εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, ο προγραμματισμός δράσεων ομαλής μετάβασης των μαθητών στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και η αξιοποίηση διδακτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού,

αβ) θεμάτων στήριξης της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

αγ) της διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, της προώθησης της καινοτομίας και των συνεργασιών με Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα,

αδ) της υποστήριξης της επιμόρφωσης ποικίλης μορφής και θεματολογίας,

αε) του συντονισμού και της συνεργασίας των δομών της παρ. 3 του άρθρου 6 και


β) σε επίπεδο σχολικών μονάδων και Ε.Κ.:

βα) της στήριξης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στο έργο τους και

ββ) της στήριξης του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου τους.


4. Για τη λειτουργία του ΠΕ.Σ.ΕΠ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης)

.

Skip to content