Σύνθεση τρέχοντος

Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού

Ιονίων Νήσων

Το τρέχον ΠΥΣΔΙΠ της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων απαρτίζεται από:

 • τον ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ως Πρόεδρο
  • με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ,

 

 • τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ως Εισηγητή
  • με την ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως αναπληρώτρια Εισηγήτρια,
 • την ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ως Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
  • με αναπληρωτή τον ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ,

 

 • τον ΚΑΤΣΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟ ως τακτικό μέλος, ύστερα από υπόδειξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  • με αναπληρώτρια τη ΛΟΥΒΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,
 • τη ΚΑΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ως τακτικό μέλος, ύστερα από υπόδειξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  • με αναπληρωτή τον ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛ,

 

 • τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρώτρια τη ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ,
 • τον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΘΩΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρώτρια την ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ,

 

 • τον ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΗΛΙΑ ως (σημ. συντ. αιρετό) εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
  • με αναπληρώτρια του την ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
 • τη ΜΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ως (σημ. συντ. αιρετό) εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
  • με αναπληρώτρια της τη ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ.

Η θητεία των (σημ. συντ: ύστερα από υπόδειξη) μελών του Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26)

Η θητεία των αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λήγει την 31-12-2020

 


Αποφάσεις ορισμού μελών στο ΠΥΣΔΙΠ

με χρονολογική σειρά από την πιο πρόσφατη στην πιο παλιά

 

Μαρούσι, 5-12-2019

Αριθ. Πρωτ. 191740/Ν4   (ΑΔΑ: ΩΔΖΥ46ΜΤΛΗ-ΒΕΟ)

Έχοντας υπόψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την ΥΑ 120511/Γ1/21-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘ και ορίζουμε:

την ΚΑΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, μόνιμη υπάλληλο ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως μέλος, σε αντικατάσταση της ΖΟΜΠΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΑ 120511/Γ1/21-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Ορισμός μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις:

 • ΥΑ 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • ΥΑ 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0),
 • ΥΑ 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3),
 • ΥΑ 125717/Ν4/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ) και
 • ΥΑ 34823/Ν4/5-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΞ64653ΠΣ-Α2Μ) Αποφάσεις

 

Μαρούσι, 5-3-2019

Αρ. Πρωτοκόλλου : 34823/N4,   (ΑΔΑ: ΨΧΞ64653ΠΣ-Α2Μ)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την ΥΑ 120511/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις

 • ΥΑ 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • ΥΑ 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0),
 • ΥΑ 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3) και
 • ΥΑ 125717/Ν4/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ) Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ,

και ορίζουμε:

Α) Τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρώτρια τη ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ.
Β) Τον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΘΩΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρώτρια την ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.
Γ) Τη ΛΟΥΒΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ως αναπληρώτρια του τακτικού μέλους ΚΑΤΣΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, σε αντικατάσταση της ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

Η θητεία των αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λήγει την 31-12-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. ΥΑ 120511/Γ1/21-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) , όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις

 • ΥΑ 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • ΥΑ 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0),
 • ΥΑ 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3) και
 • ΥΑ 125717/Ν4/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ) Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ.

 


Μαρούσι, 24-7-2018,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 125717/N4   (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αρ. 120511/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • αρ. 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0) και
 • αρ. 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3) Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ,

μόνο ως προς το μέρος που αφορά στη θητεία των μελών του Συμβουλίου και ορίζουμε:

Η θητεία των (σημ. συντ: ύστερα από υπόδειξη) μελών του Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ανωτέρω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λήγει την 31-12-2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. πρωτ. ΥΑ 120511/Γ1/21-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • αρ. 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0) και
 • αρ. 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3) Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ.

 

 


Μαρούσι, 12-6-2018,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 96497/N4   (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αρ. 120511/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • αρ. 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0) όμοιες Αποφάσεις,

μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό του Εισηγητή, του αναπληρωτή Εισηγητή και ενός τακτικού μέλους του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και ορίζουμε:

Α) τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αριστείδη ως Εισηγητή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
Β) την ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αντωνίου ως αναπληρώτρια Εισηγήτρια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού
(Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
Γ) τον ΚΑΤΣΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟ ως τακτικό μέλος του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ύστερα από υπόδειξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση λήγει στις 31-12-2018

 


Μαρούσι, 14-7-2017,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 119981/Γ1   (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την Απόφαση ΥΠΠΕΘ αρ. 120511/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 Απόφαση ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),

μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό:

της ΖΟΜΠΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ, ως τακτικού μέλους του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, σε αντικατάσταση:

της ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑΣ-ΙΣΜΗΝΗΣ, λόγω συνταξιοδότησης της τελευταίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην τροποποιούμενη Απόφαση ΥΠΠΕΘ αρ. 120511/Γ1/21-7-2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την:

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 Απόφαση ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ).

 

 


Μαρούσι, 13-2-2017,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 23872/Γ1   (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την Απόφαση ΥΠΠΕΘ αρ. 120511/Γ1/21-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ),

μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό των παρακάτω αιρετών μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:

 • δ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΘΩΝΑ του Βασιλείου ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρωτή τον ΜΠΑΡΤΖΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Στέφανου,
 • ε) ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του Γεράσιμου ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρωτή τον ΒΛΑΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Δημητρίου.
 • στ) ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Ηλία ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
  • με αναπληρώτρια του την ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Βασιλείου.
 • ζ) ΜΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Σπυρίδωνος ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
  • με αναπληρώτρια της τη ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Άγγελου.

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση αιρετών εκπροσώπων λήγει στις 31-12-2018.

 


Μαρούσι, 21-6-2016,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 120511/Γ1,   (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, από τους κατωτέρω υπαλλήλους , ως εξής :

 • ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ως Πρόεδρο
  • με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ,
 • ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ως τακτικό μέλος
  • με αναπληρώτρια την ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ-ΙΣΜΗΝΗ, ως τακτικό μέλος
  • με αναπληρωτή τον ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΘΩΝΑ,  ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρωτή τον ΜΠΑΡΤΖΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
 • ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ, ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρωτή τον ΑΜΠΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟ

Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, θα μετέχουν σε αυτό μόνο τα υπό στοιχείο (α), (β) και (γ) μέλη, λόγω της μη ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση αιρετών εκπροσώπων λήγει την 31-12-2016

 • Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ,
  • με αναπληρωτή τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
 • Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ορίζεται η ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  • με αναπληρωτή τον ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ