Σύνθεση τρέχοντος

Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού

Ιονίων Νήσων

Το τρέχον ΠΥΣΔΙΠ της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων απαρτίζεται από:

 • τον ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ως Πρόεδρο
  • με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ,

 

 • τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ως Εισηγητή
  • με την ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως αναπληρώτρια Εισηγήτρια,
 • την ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ως Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
  • με αναπληρωτή τον ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ,

 

 • τον ΚΑΤΣΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟ ως τακτικό μέλος, ύστερα από υπόδειξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  • με αναπληρώτρια τη ΛΟΥΒΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,
 • τη ΚΑΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ως τακτικό μέλος, ύστερα από υπόδειξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  • με αναπληρωτή τον ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛ,

 

 • τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρώτρια τη ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
 • τον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΘΩΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρώτρή τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΑΡΤΖΕΛΗ,

 

 • τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΩΡΑΪΤΗ αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
  • με αναπληρώτρια του την ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ,
 • τη ΜΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ως αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
  • με αναπληρώτη της τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΛΗ.

Η θητεία των (σημ. συντ: ύστερα από υπόδειξη) μελών του Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26)

Η θητεία των αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λήγει την 31-12-2024

 


Αποφάσεις ορισμού μελών στο ΠΥΣΔΙΠ

με χρονολογική σειρά από την πιο πρόσφατη στην πιο παλιά

 

Μαρούσι, 2-2-2023

Αριθ. Πρωτ. 12694/Ν4

ΑΔΑ: Ρ0Χ946ΜΤΛΗ-ΨΡ9

Έχοντας υπόψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 120511/Γ1/21-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) υπουργική απόφαση και ορίζουμε:

Αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων
Πρώτο τακτικό μέλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Δεύτερο τακτικό μέλος: ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Πρώτο αναπληρωματικό μέλος: ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Δεύτερο αναπληρωματικό μέλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΤΖΕΛΗΣ

Αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Πρώτο τακτικό μέλος: ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Δεύτερο τακτικό μέλος: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΖΗ
Πρώτο αναπληρωματικό μέλος: ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ
Δεύτερο αναπληρωματικό μέλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-12-2024.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 1120511/Γ1/21-06-2016 (ΑΔΑ:
ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 


Μαρούσι, 3-8-2022

Αριθ. Πρωτ. 97531/Ν4

ΑΔΑ: ΩΣΧΚ46ΜΤΛΗ-Δ1Ζ

Έχοντας υπόψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 120511/Γ1/21-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) υπουργική απόφαση ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και ορίζουμε:

Αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων
1. ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, μόνιμος υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με βαθμό Α΄, τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων με αναπληρώτρια την
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κατηγορίας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με βαθμό Β’.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΟΘΩΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ με βαθμό Α’, τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων
με αναπληρώτρια την
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, μόνιμη υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κατηγορίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Α’.

Αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
1. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, υπάλληλος ΙΔΑΧ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κατηγορίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Β’,
με αναπληρώτρια τη
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπάλληλο ΙΔΑΧ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κατηγορίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Β’.
2. ΜΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, υπάλληλος ΙΔΑΧ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κατηγορίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Β’.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-12-2022.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.
1120511/Γ1/21-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ.
119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0),
96497/Ν4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3),
125717/Ν4/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ),
34823/Ν4/5-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΞ64653ΠΣ-Α2Μ) και
191740/Ν4/5-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΖΥ46ΜΤΛΗ) υπουργικές αποφάσεις

 


Μαρούσι, 10-6-2022

Αριθ. Πρωτ. 72165/Ν4

ΑΔΑ: 6ΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΧΣΕ

Έχοντας υπόψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 120511/Γ1/21-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) υπουργική απόφαση ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και ορίζουμε:

Αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων
1. ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, μόνιμος υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με βαθμό Α΄, τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΟΘΩΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ με βαθμό Α’, τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-12-2022.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.
1120511/Γ1/21-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ.
119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0),
96497/Ν4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3),
125717/Ν4/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ),
34823/Ν4/5-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΞ64653ΠΣ-Α2Μ) και
191740/Ν4/5-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΖΥ46ΜΤΛΗ) υπουργικές αποφάσεις.

 

 

 


Μαρούσι, 5-12-2019

Αριθ. Πρωτ. 191740/Ν4

(ΑΔΑ: ΩΔΖΥ46ΜΤΛΗ-ΒΕΟ)

Έχοντας υπόψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την ΥΑ 120511/Γ1/21-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘ και ορίζουμε:

την ΚΑΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, μόνιμη υπάλληλο ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως μέλος, σε αντικατάσταση της ΖΟΜΠΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΑ 120511/Γ1/21-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Ορισμός μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις:

 • ΥΑ 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • ΥΑ 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0),
 • ΥΑ 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3),
 • ΥΑ 125717/Ν4/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ) και
 • ΥΑ 34823/Ν4/5-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΞ64653ΠΣ-Α2Μ) Αποφάσεις

 

Μαρούσι, 5-3-2019

Αρ. Πρωτοκόλλου : 34823/N4

(ΑΔΑ: ΨΧΞ64653ΠΣ-Α2Μ)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την ΥΑ 120511/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις

 • ΥΑ 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • ΥΑ 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0),
 • ΥΑ 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3) και
 • ΥΑ 125717/Ν4/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ) Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ,

και ορίζουμε:

Α) Τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρώτρια τη ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ.
Β) Τον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΘΩΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρώτρια την ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.
Γ) Τη ΛΟΥΒΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ως αναπληρώτρια του τακτικού μέλους ΚΑΤΣΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, σε αντικατάσταση της ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

Η θητεία των αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λήγει την 31-12-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. ΥΑ 120511/Γ1/21-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) , όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις

 • ΥΑ 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • ΥΑ 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0),
 • ΥΑ 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3) και
 • ΥΑ 125717/Ν4/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ) Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ.

 


Μαρούσι, 24-7-2018,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 125717/N4

(ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ4653ΠΣ-ΚΘΕ)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αρ. 120511/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • αρ. 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0) και
 • αρ. 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3) Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ,

μόνο ως προς το μέρος που αφορά στη θητεία των μελών του Συμβουλίου και ορίζουμε:

Η θητεία των (σημ. συντ: ύστερα από υπόδειξη) μελών του Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ανωτέρω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λήγει την 31-12-2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. πρωτ. ΥΑ 120511/Γ1/21-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • αρ. 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0) και
 • αρ. 96497/N4/12-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3) Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ.

 

 


Μαρούσι, 12-6-2018,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 96497/N4

(ΑΔΑ: ΩΓ9Ο4653ΠΣ-ΔΩ3)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αρ. 120511/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),
 • αρ. 119981/Γ1/14-7-2017 (ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0) όμοιες Αποφάσεις,

μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό του Εισηγητή, του αναπληρωτή Εισηγητή και ενός τακτικού μέλους του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και ορίζουμε:

Α) τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αριστείδη ως Εισηγητή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
Β) την ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αντωνίου ως αναπληρώτρια Εισηγήτρια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού
(Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
Γ) τον ΚΑΤΣΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟ ως τακτικό μέλος του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ύστερα από υπόδειξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση λήγει στις 31-12-2018

 


Μαρούσι, 14-7-2017,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 119981/Γ1

(ΑΔΑ: 701Τ4653ΠΣ-ΜΒ0)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την Απόφαση ΥΠΠΕΘ αρ. 120511/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 Απόφαση ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ),

μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό:

της ΖΟΜΠΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ, ως τακτικού μέλους του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, σε αντικατάσταση:

της ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑΣ-ΙΣΜΗΝΗΣ, λόγω συνταξιοδότησης της τελευταίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην τροποποιούμενη Απόφαση ΥΠΠΕΘ αρ. 120511/Γ1/21-7-2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την:

 • αρ. 23872/Γ1/13-2-2017 Απόφαση ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ).

 

 


Μαρούσι, 13-2-2017,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 23872/Γ1

(ΑΔΑ: ΨΛΖΟ4653ΠΣ-ΜΥΗ)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την Απόφαση ΥΠΠΕΘ αρ. 120511/Γ1/21-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ),

μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό των παρακάτω αιρετών μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:

 • δ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΘΩΝΑ του Βασιλείου ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρωτή τον ΜΠΑΡΤΖΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Στέφανου,
 • ε) ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του Γεράσιμου ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρωτή τον ΒΛΑΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Δημητρίου.
 • στ) ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Ηλία ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
  • με αναπληρώτρια του την ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Βασιλείου.
 • ζ) ΜΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Σπυρίδωνος ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
  • με αναπληρώτρια της τη ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Άγγελου.

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση αιρετών εκπροσώπων λήγει στις 31-12-2018.

 


Μαρούσι, 21-6-2016,

Αρ. Πρωτοκόλλου : 120511/Γ1

(ΑΔΑ: ΩΛΤ84653ΠΣ-ΡΣΑ)

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, από τους κατωτέρω υπαλλήλους , ως εξής :

 • ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ως Πρόεδρο
  • με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ,
 • ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ως τακτικό μέλος
  • με αναπληρώτρια την ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ-ΙΣΜΗΝΗ, ως τακτικό μέλος
  • με αναπληρωτή τον ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΘΩΝΑ,  ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρωτή τον ΜΠΑΡΤΖΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
 • ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ, ως εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων
  • με αναπληρωτή τον ΑΜΠΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟ

Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, θα μετέχουν σε αυτό μόνο τα υπό στοιχείο (α), (β) και (γ) μέλη, λόγω της μη ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση αιρετών εκπροσώπων λήγει την 31-12-2016

 • Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ,
  • με αναπληρωτή τον ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
 • Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ορίζεται η ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  • με αναπληρωτή τον ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Skip to content