Σ.Σ.Π.Α.Ε – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κεφαλαίου Β του μέρους Α του νόμου 4763 / 2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 254 / τ. Α’ / 21 Δεκεμβρίου 2020

 1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνιστάται δωδεκαμελές (12μελές) Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.). Στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να συνιστώνται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε.
 2. Στα Σ.Σ.Π.Α.Ε. μετέχουν ως μέλη με διετή θητεία:
  • α) ένας (1) Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της περιφέρειας, ως Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
  • β) ένας (1) Διευθυντής Πειραματικού ή Θεματικού Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον
   αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
  • γ) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, ως αναπληρωτής Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
  • δ) ένας (1) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
   Εκπαίδευσης,
  • ε) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του Ο.Α.Ε.Δ.,
  • στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο περιφερειάρχη,
  • ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε.,
  • η) δύο (2) κοινοί εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τις αντίστοιχες τριτοβάθμιες οργανώσεις,
  • θ) δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και
  • ι) ένας (1) Διευθυντής Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, όπου υπάρχει, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού.
 1. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως,
  για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της
  συγκεκριμένης περιφέρειας.
 2. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. συνεδριάζουν στην έδρα της οικείας περιφέρειας και υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε.
 3. Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
 4. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • α) ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας, σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,
  • β) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για την ικανοποίηση των αναγκών της οικείας περιφέρειας σε θέματα Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.,
  • γ) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, στα ΕΠΑ.Λ., στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της περιφέρειάς τους,
  • δ) υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία περιφέρεια,
  • ε) επικοινωνούν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τρία (3) και πέντε (5), με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
  • στ) υποστηρίζουν τη μαθητεία σε κάθε περιφέρεια της Χώρας, με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.
 5. Μέχρι το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους, κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε. συντάσσει ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα του και για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. Η έκθεση υποβάλλεται από το Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μαρούσι, 1 – 4 – 2021
Αρ. Πρωτ. : Κ3 / 37137
ΑΔΑ: ΩΑΤΚ 46 ΜΤΛΗ – ΗΝΟ

Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

Tη συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4763/2020 (254 Α΄), του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων – γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας, και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

 1. Τον Πέτρο Πιτσινή του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 755497, ως Συντονιστή,
  • με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σπυράτου του Ευγένιου, Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κεφαλλονιάς, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 417345
 2. Τον Ιωάννη Κουσουράκο του Κωνσταντίνου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 828076, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 362092.
 3. Τον Γεράσιμο Βασιλάτο του Ανδρέα, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 300581, ως Αναπληρωτή Συντονιστή,
  • με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 875933.
 4. Τον Γεώργιο Πισσάνο του Βασιλείου, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 396528, ως τακτικό μέλος
  • με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 824790.
 5. Τον Σωτήριο Γρηγοριάδη του Αντωνίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 446155, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 753883.
 6. Τη Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου του Σπυρίδωνα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 049475, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αλέγρη του Προκοπίου, Έμπορο, με Α.Δ.Τ.: Π 177420.
 7. Τον Γεώργιο Μαχειμάρη του Μιχαήλ, Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 296457, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τρεπεκλή του Αναστάσιου, Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 294227.
 8. Τον Σπυρίδωνα-Χαράλαμπο Βούλγαρη του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας (ΣΕΤΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 255156, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Θεοδωράκη του Στυλιανού, Assets Manager Corfu Region, GRECOTEL (ΣΕΒ), με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 212429
 9. Τον Κωνσταντίνο Μουζακίτη του Βασιλείου, μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 414365, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Σταύρο Ηλιάδη του Γεωργίου, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 781821.
 10. Τον Κωνσταντίνο Γκούση του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 86, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος ,με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 257502.
 11. Τον Κωνσταντίνο Κοντοσώρο του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.: Ν 796848.
 12. Τον Δημήτριο Μπακύρα του Λουκά, Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 878642

Το Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4763/2020, συνεδριάζει στην έδρα της οικείας περιφέρειας και υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε.
Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.