Σ.Σ.Π.Α.Ε – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κεφαλαίου Β του μέρους Α του νόμου 4763 / 2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 254 / τ. Α’ / 21 Δεκεμβρίου 2020

 1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνιστάται δωδεκαμελές (12μελές) Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.). Στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να συνιστώνται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε.
 2. Στα Σ.Σ.Π.Α.Ε. μετέχουν ως μέλη με διετή θητεία:
  • α) ένας (1) Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της περιφέρειας, ως Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
  • β) ένας (1) Διευθυντής Πειραματικού ή Θεματικού Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον
   αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
  • γ) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, ως αναπληρωτής Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
  • δ) ένας (1) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
   Εκπαίδευσης,
  • ε) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του Ο.Α.Ε.Δ.,
  • στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο περιφερειάρχη,
  • ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε.,
  • η) δύο (2) κοινοί εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τις αντίστοιχες τριτοβάθμιες οργανώσεις,
  • θ) δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και
  • ι) ένας (1) Διευθυντής Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, όπου υπάρχει, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού.
 1. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως,
  για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της
  συγκεκριμένης περιφέρειας.
 2. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. συνεδριάζουν στην έδρα της οικείας περιφέρειας και υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε.
 3. Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
 4. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • α) ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας, σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,
  • β) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για την ικανοποίηση των αναγκών της οικείας περιφέρειας σε θέματα Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.,
  • γ) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, στα ΕΠΑ.Λ., στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της περιφέρειάς τους,
  • δ) υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία περιφέρεια,
  • ε) επικοινωνούν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τρία (3) και πέντε (5), με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
  • στ) υποστηρίζουν τη μαθητεία σε κάθε περιφέρεια της Χώρας, με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.
 5. Μέχρι το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους, κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε. συντάσσει ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα του και για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. Η έκθεση υποβάλλεται από το Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2023
Αριθμ. Κ3/125752
ΦΕΚ 1194 / ΥΟΔΔ / 06-11-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/56148/19-5-2023 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 484) λόγω αντικατάστασης μελών

Έχοντας υπόψη

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/56148/19-5-2023 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Ιονίων Νήσων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 484), ως προς τα εξής:

Α) Στο σημείο 3, η παράγραφος:
Τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 875933, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Πέτρο Δελαπόρτα του
Χαράλαμπου, Διευθυντή του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 309561.
Αντικαθίσταται ως εξής:
Τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 875933, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Παύλο Γερασιμόπουλο του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ.: Ν 337683.

Β) Στο σημείο 4, η παράγραφος:
Τον Αναστάσιο Σγούρο του Γρηγορίου, Διευθυντή του Π.Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 305392, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του
Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 824790,
αντικαθίσταται ως εξής:
Τον Παύλο Περούλη του Αλέξανδρου, Διευθυντή του Π.Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 824696, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνά Γκρίτζα του Αστέριου, Διευθύντρια του Ε.ΠΑ.Λ. Λευκάδας «ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ», με Α.Δ.Τ.: Ρ 436132.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ3/56148/19-5-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 484), υπουργική απόφαση.
Συνεπώς το Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας των μελών του, διαμορφώνεται εκ νέου και απαρτίζεται από τους εξής:

 1. Τον Πέτρο Πιτσινή του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 755497, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σπυράτου του Ευγένιου, Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κεφαλλονιάς, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 417345.
 2. Τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 362092, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ρήγα του Γεωργίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 303683.
 3. Τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 875933, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Παύλο Γερασιμόπουλο του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ.: Ν 337683.
 4. Τον Παύλο Περούλη του Αλέξανδρου, Διευθυντή του Π.Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 824696, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνά Γκρίτζα του Αστέριου,
  Διευθύντρια του Ε.ΠΑ.Λ. Λευκάδας «ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ», με Α.Δ.Τ.: Ρ 436132.
 5. Τον Σπυρίδωνα Βερναρδάκη του Ιωάννη-Ελευθερίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 305452, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 753883.
 6. Τη Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου του Σπυρίδωνα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 049475, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αλέγρη του Προκοπίου, Έμπορο, Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: Π 177420.
 7. Τον Ιωάννη Τρεπεκλή του Αναστάσιου, Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 294227, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μαχειμάρη του Μιχαήλ, Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 296457.
 8. Τον Σπυρίδωνα-Χαράλαμπο Βούλγαρη του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας (ΣΕΤΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 255156, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Θεοδωράκη του Στυλιανού, Assets Manager Corfu Region, GRECOTEL (ΣΕΒ), με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 212429.
 9. Τον Κωνσταντίνο Μουζακίτη του Βασιλείου, Αν. Γεν. Γραμματέα της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 414365, ως τακτικό μέλος, με
  αναπληρωτή τον Σταύρο Ηλιάδη του Γεωργίου, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 781821.
 10. Τον Κωνσταντίνο Γκούση του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 86, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 257502.
 11. Τον Κωνσταντίνο Κοντοσώρο του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.: Ν 796848.
 12. Τον Αθανάσιο Αγριόπουλο του Αντωνίου, Αναπληρωτή Διευθυντή Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα), ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 642096, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κοτίνη του Χαραλάμπους, Μόνιμο Εκπαιδευτικό Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα), με Α.Δ.Τ.: Ξ 193300.

Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 19 Μαΐου 2023
Αριθμ. Κ3/56148
ΦΕΚ 484 / ΥΟΔΔ / 24-05-2023

Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

αποφασίζουμε:
Tη συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων – γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρει-
ας, και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

 1. Τον Πέτρο Πιτσινή του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 755497, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σπυράτου του Ευγένιου, Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κεφαλλονιάς, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 417345.
 2. Τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 362092, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ρήγα του Γεωργίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 303683.
 3. Τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 875933, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Πέτρο Δελαπόρτα του Χαράλαμπου, Διευθυντή του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 309561.
 4. Τον Αναστάσιο Σγούρο του Γρηγορίου, Διευθυντή του Π.Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 305392, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του
  Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 824790.
 5. Τον Σπυρίδωνα Βερναρδάκη του Ιωάννη-Ελευθερίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 305452, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 753883.
 6. Τη Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου του Σπυρίδωνα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 049475, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αλέγρη του
  Προκοπίου, Έμπορο, Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. Π 177420.
 7. Τον Ιωάννη Τρεπεκλή του Αναστάσιου, Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 294227, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή
  τον Γεώργιο Μαχειμάρη του Μιχαήλ, Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 296457.
 8. Τον Σπυρίδωνα-Χαράλαμπο Βούλγαρη του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας (ΣΕΤΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 255156, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Θεοδωράκη του Στυλιανού, Assets Manager Corfu Region, GRECOTEL (ΣΕΒ), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 212429.
 9. Τον Κωνσταντίνο Μουζακίτη του Βασιλείου, Αν. Γεν. Γραμματέα της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 414365, ως τακτικό μέλος, με
  αναπληρωτή τον Σταύρο Ηλιάδη του Γεωργίου, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 781821.
 10. Τον Κωνσταντίνο Γκούση του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 86, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 257502.
 11. Τον Κωνσταντίνο Κοντοσώρο του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. Ν 796848.
 12. Τον Αθανάσιο Αγριόπουλο του Αντωνίου, Αναπληρωτή Διευθυντή Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα), ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 642096, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κοτίνη του Χαραλάμπους, Μόνιμο Εκπαιδευτικό Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα), με Α.Δ.Τ. Ξ 193300.

Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 9 – 1 – 2023
Αρ. Πρωτ. : Κ3 / 1432
ΦΕΚ 25 / ΥΟΔΔ / 16-01-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/37137/1-4-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.»(Υ.Ο.Δ.Δ. 268), λόγω αντικατάστασης μελών.

Έχοντας υπόψη

αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/37137/1-4-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 268), ως προς τα εξής:
Α) Στο σημείο 2, η παράγραφος:
Τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 362092, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ρήγα του Γεωργίου, Αναπληρωτή Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 303683
αντικαθίσταται ως εξής:
Τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 362092, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ρήγα του Γεωργίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 303683.
Β) Στο σημείο 3, η παράγραφος:
Τον Γεράσιμο Βασιλάτο του Ανδρέα, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 300581, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 875933.
αντικαθίσταται ως εξής:
Τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 875933, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Πέτρο Δελαπόρτα του Χαράλαμπου, Διευθυντή του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 309561.
Γ) Στο σημείο 4, η παράγραφος:
Τον Γεώργιο Πισσάνο του Βασιλείου, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 396528, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 824790.
αντικαθίσταται ως εξής:
Τον Αναστάσιο Σγούρο του Γρηγορίου, Διευθυντή του Π.Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 305392, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 824790.

Συνεπώς το Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας των μελών του, διαμορφώνεται εκ νέου και απαρτίζεται από τους εξής:

 1. Τον Πέτρο Πιτσινή του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 755497, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σπυράτου του Ευγένιου, Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κεφαλλονιάς, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 417345.
 2. Τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 362092, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ρήγα του Γεωργίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 303683.
 3. Τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 875933, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Πέτρο Δελαπόρτα του Χαράλαμπου, Διευθυντή του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 309561.
 4. Τον Αναστάσιο Σγούρο του Γρηγορίου, Διευθυντή του Π.Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 305392, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 824790.
 5. Τον Σπυρίδωνα Βερναρδάκη του Ιωάννη-Ελευθερίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 305452, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 753883.
 6. Τη Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου του Σπυρίδωνα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 049475, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αλέγρη του Προκοπίου, Έμπορο, με Α.Δ.Τ. Π 177420.
 7. Τον Γεώργιο Μαχειμάρη του Μιχαήλ, Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 296457, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τρεπεκλή του Αναστάσιου, Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 294227.
 8. Τον Σπυρίδωνα-Χαράλαμπο Βούλγαρη του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας (ΣΕΤΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 255156, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Θεοδωράκη του Στυλιανού, Assets Manager Corfu Region, GRECOTEL (ΣΕΒ), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 212429.
 9. Τον Κωνσταντίνο Μουζακίτη του Βασιλείου, μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 414365, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σταύρο Ηλιάδη του Γεωργίου, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 781821.
 10. Τον Κωνσταντίνο Γκούση του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 86, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 257502.
 11. Τον Κωνσταντίνο Κοντοσώρο του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. Ν 796848.
 12. Τον Αθανάσιο Αγριόπουλο του Αντωνίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 642096.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ3/37137/1-4-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 268), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Κ3/156814/2-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1060) και Κ3/55697/16-5-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 408) αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 16 – 5 – 2022
Αρ. Πρωτ. : Κ3 / 55697
ΑΔΑ: 9643 46 ΜΤΛΗ – 6ΥΩ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/37137/1-4-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 268), λόγω αντικατάστασης μελών

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/37137/1-4-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 268), ως προς τα εξής:

Α) Στο σημείο 5, η παράγραφος:
Τον Σωτήριο Γρηγοριάδη του Αντωνίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ446155, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 753883, αντικαθίσταται ως εξής:

Τον Σπυρίδωνα Βερναρδάκη του Ιωάννη-Ελευθερίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 305452, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 753883.

Β) Στο σημείο 12, η παράγραφος:
Τον Δημήτριο Μπακύρα του Λουκά, Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 878642, αντικαθίσταται ως εξής:

Τον Αθανάσιο Αγριόπουλο του Αντωνίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 642096.
Συνεπώς το Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας των μελών του, διαμορφώνεται εκ νέου και απαρτίζεται από τους εξής:

 1. Τον Πέτρο Πιτσινή του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 755497, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σπυράτου του Ευγένιου, Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κεφαλλονιάς, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 417345.
 2. Τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 362092, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ρήγα του Γεωργίου, Αναπληρωτή Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 303683.
 3. Τον Γεράσιμο Βασιλάτο του Ανδρέα, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 300581, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 875933.
 4. Τον Γεώργιο Πισσάνο του Βασιλείου, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 396528, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 824790.
 5. Τον Σπυρίδωνα Βερναρδάκη του Ιωάννη-Ελευθερίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 305452, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 753883
 6. Τη Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου του Σπυρίδωνα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 049475, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αλέγρη του Προκοπίου, Έμπορο, με Α.Δ.Τ. Π 177420.
 7. Τον Γεώργιο Μαχειμάρη του Μιχαήλ, Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 296457, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τρεπεκλή του Αναστάσιου, Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 294227.
 8. Τον Σπυρίδωνα-Χαράλαμπο Βούλγαρη του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας (ΣΕΤΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 255156, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Θεοδωράκη του Στυλιανού, Assets Manager Corfu Region, GRECOTEL (ΣΕΒ), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 212429.
 9. Τον Κωνσταντίνο Μουζακίτη του Βασιλείου, μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 414365, ως τακτικό μέλος, με
  αναπληρωτή τον Σταύρο Ηλιάδη του Γεωργίου, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 781821.
 10. Τον Κωνσταντίνο Γκούση του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 86, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 257502.
 11. Τον Κωνσταντίνο Κοντοσώρο του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. Ν 796848.
 12. Τον Αθανάσιο Αγριόπουλο του Αντωνίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.
  ΑΖ 642096.
  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ3/37137/1-4-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 268), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
  στοιχεία Κ3/156814/2-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1060) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 – 12 – 2021
Αρ. Πρωτ. : Κ3 / 156814
ΑΔΑ: 9643 46 ΜΤΛΗ – 6ΥΩ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/37137/1-4-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 268), λόγω αντικατάστασης μελών

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/37137/1-4-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 268), ως προς τα εξής: Α) Στο σημείο 2, η παράγραφος: Τον Ιωάννη Κουσουράκο του Κωνσταντίνου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 828076, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 362092. αντικαθίσταται ως εξής: Τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 362092, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ρήγα του Γεωργίου, Αναπληρωτή Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 303683. Συνεπώς το Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας των μελών του, διαμορφώνεται εκ νέου και απαρτίζεται από τους εξής:

 1. Τον Πέτρο Πιτσινή του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 755497, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σπυράτου του Ευγένιου, Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κεφαλλονιάς, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 417345.
 2. Τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 362092, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ρήγα του Γεωργίου, Αναπληρωτή Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 303683.
 3. Τον Γεράσιμο Βασιλάτο του Ανδρέα, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 300581, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 875933.
 4. Τον Γεώργιο Πισσάνο του Βασιλείου, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 396528, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 824790.
 5. Τον Σωτήριο Γρηγοριάδη του Αντωνίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 446155, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 753883.
 6. Τη Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου του Σπυρίδωνα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 049475, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αλέγρη του Προκοπίου, Έμπορο, με Α.Δ.Τ. Π 177420.
 7. Τον Γεώργιο Μαχειμάρη του Μιχαήλ, Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 296457, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τρεπεκλή του Αναστάσιου, Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 294227.
 8. Τον Σπυρίδωνα-Χαράλαμπο Βούλγαρη του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας (ΣΕΤΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 255156, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Θεοδωράκη του Στυλιανού, Assets Manager Corfu Region, GRECOTEL (ΣΕΒ), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 212429.
 9. Τον Κωνσταντίνο Μουζακίτη του Βασιλείου, μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 414365, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σταύρο Ηλιάδη του Γεωργίου, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 781821.
 10. Τον Κωνσταντίνο Γκούση του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 86, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 257502.
 11. Τον Κωνσταντίνο Κοντοσώρο του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. Ν 796848.
 12. Τον Δημήτριο Μπακύρα του Λουκά, Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 878642


Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ3/37137/1-4-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 268).


Μαρούσι, 1 – 4 – 2021
Αρ. Πρωτ. : Κ3 / 37137
ΑΔΑ: ΩΑΤΚ 46 ΜΤΛΗ – ΗΝΟ

Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

Tη συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4763/2020 (254 Α΄), του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων – γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας, και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

 1. Τον Πέτρο Πιτσινή του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 755497, ως Συντονιστή,
  • με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σπυράτου του Ευγένιου, Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κεφαλλονιάς, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 417345
 2. Τον Ιωάννη Κουσουράκο του Κωνσταντίνου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 828076, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 362092.
 3. Τον Γεράσιμο Βασιλάτο του Ανδρέα, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 300581, ως Αναπληρωτή Συντονιστή,
  • με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 875933.
 4. Τον Γεώργιο Πισσάνο του Βασιλείου, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 396528, ως τακτικό μέλος
  • με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 824790.
 5. Τον Σωτήριο Γρηγοριάδη του Αντωνίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 446155, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 753883.
 6. Τη Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου του Σπυρίδωνα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 049475, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αλέγρη του Προκοπίου, Έμπορο, με Α.Δ.Τ.: Π 177420.
 7. Τον Γεώργιο Μαχειμάρη του Μιχαήλ, Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 296457, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τρεπεκλή του Αναστάσιου, Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 294227.
 8. Τον Σπυρίδωνα-Χαράλαμπο Βούλγαρη του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας (ΣΕΤΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 255156, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Θεοδωράκη του Στυλιανού, Assets Manager Corfu Region, GRECOTEL (ΣΕΒ), με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 212429
 9. Τον Κωνσταντίνο Μουζακίτη του Βασιλείου, μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 414365, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Σταύρο Ηλιάδη του Γεωργίου, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 781821.
 10. Τον Κωνσταντίνο Γκούση του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 86, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος ,με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 257502.
 11. Τον Κωνσταντίνο Κοντοσώρο του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.: Ν 796848.
 12. Τον Δημήτριο Μπακύρα του Λουκά, Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 878642

Το Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4763/2020, συνεδριάζει στην έδρα της οικείας περιφέρειας και υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε.
Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Skip to content