Αθήνα,… 19-12-2018
Αρ. Πρωτ… 219299/Δ2

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) με θέμα: «Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος
2018-2019”».

 

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12- 2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) ως εξής:
1. Στην παράγραφο 4 τα εδάφια: «Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης για το Κππ καθορίζεται ως εξής: Τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, με σκοπό την υλοποίηση σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών.»
αντικαθίστανται ως εξής:
«Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ είναι διάρκειας σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών, ανά τμήμα Υποστήριξης »
2. Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων
εκπαιδευτικών ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2018.
3. Για τις ενέργειες των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης ορίζεται νέο χρονικό διάστημα από 24-12- 2018 έως και 07 -01-2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12- 2018) ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η).

 

 

Skip to content