Σε συνέχεια του με αρ. πρ. Φ15/194555/Δ2/14-11-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας μας με θέμα «15 ος
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2019 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας» και ύστερα από το με αρ. πρ. Β968/06-12-2018 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, σας ενημερώνουμε ότι στην
εξεταστέα ύλη της Γ΄ Λυκείου της Βιολογίας Γενικής Παιδείας για την Α΄ φάση του Διαγωνισμού, η
ενότητα 2.2.4. αντικαθίσταται με την ενότητα 2.4.4. (Ρύπανση) του σχολικού βιβλίου.
Συνεπώς, η εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης του Λυκείου για την Α΄ φάση του 15 ου Πανελλήνιου
Διαγωνισμού Βιολογίας αναδιαμορφώνεται ως εξής:

 • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού:
  Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»
  Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»
  Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»
  Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»
  Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»
  Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της
  πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»)
  Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων «Εμβόλια» και
  «Αντιβιοτικά»)
  Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

 

 • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:

Κεφ. 1 οι ενότητες 1.3, 1.3.1, 1.3.2 και 1.3.3
Κεφ. 2 οι ενότητες 2.2, 2.2.1, 2.2.2 και 2.4.4 (εκτός από τη ρύπανση του εδάφους και την
Ηχορύπανση)
Κεφ. 3 οι ενότητες 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 και 3.2
Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Βιολογίας: https://pdbio.pev.gr/ . Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν στο e-mail:
pdbpev@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210-52.24.632 (Δευτέρα έως Πέμπτη, από 17:00 έως 20:00).

Skip to content