Γενικοί  Κανόνες  για  τον  Πανελλήνιο  Διαγωνισμό  στη  Στατιστική
που  διοργανώνεται  από  την  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ)
2018  –  2019

1.  Στόχοι
Οι  γενικοί  στόχοι  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  στη  Στατιστική  που  διοργανώνεται  από
την  ΕΛΣΤΑΤ  είναι  οι  ακόλουθοι:
• Να  κινήσει  την  περιέργεια  και  να  κεντρίσει  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  για  τη
Στατιστική.
• Να  ενθαρρύνει  τους  εκπαιδευτικούς  να  χρησιμοποιούν  νέα  εργαλεία  για  τη
διδασκαλία  της  Στατιστικής,  προωθώντας  την  εφαρμογή  στην  πράξη  των
στατιστικών  γνώσεων  των  μαθητών,  με  τη  χρήση  στατιστικών  στοιχείων.
• Να  αναδείξει  στους  μαθητές  και  τους  εκπαιδευτικούς  τον  ρόλο  της  Στατιστικής
στους  διάφορους  τομείς  της  κοινωνίας,  καθιστώντας  τη  γνωστή  ως  μία
πανεπιστημιακή  σπουδή.
• Να  προωθήσει  την  ομαδική  εργασία  και  συνεργασία  για  την  επίτευξη  κοινών
στόχων.
2.  Συμμετοχή
Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  Πανελλήνιο  Διαγωνισμό  στη  Στατιστική  έχουν  όλοι  οι  μαθητές
της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  που  φοιτούν  σε  δημόσιες  και  ιδιωτικές  εκπαιδευτικές
μονάδες  της  Χώρας.  Στον  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετάσχουν  ομάδες  αποτελούμενες
από  έναν  (1)  έως  τρεις  (3)  μαθητές  των  ακόλουθων  κατηγοριών:
• Κατηγορία  A:  Μαθητές  Γενικών  και  Επαγγελματικών  Λυκείων
• Κατηγορία  B:  Μαθητές  Γυμνασίου
Κάθε  ομάδα  θα  πρέπει  να  έχει  έναν  (1)  καθηγητή  από  την  εκπαιδευτική  μονάδα  που  θα
επιβλέπει  τις  εργασίες  των  μαθητών.
Δεν  υπάρχει  περιορισμός  στον  αριθμό  των  συμμετεχόντων  που  προέρχονται  από  την  ίδια
εκπαιδευτική  μονάδα,  αλλά  ούτε  και  στον  αριθμό  των  ομάδων  υπό  την  εποπτεία  του  ίδιου
εκπαιδευτικού.
Δεν  επιτρέπεται  η  συμμετοχή  των  μαθητών  σε  περισσότερες  από  μία  ομάδες.

3.  Εγγραφή
Οι  επιβλέποντες  καθηγητές  των  ομάδων  που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στον
Πανελλήνιο  Διαγωνισμό  στη  Στατιστική  θα  πρέπει  να  κάνουν  ηλεκτρονική  εγγραφή  της
ομάδας  τους  στην  ιστοσελίδα  http://www.statistics.gr/el/statistics-­‐competition-­‐2019.
Η  εγγραφή  προϋποθέτει  τη  συμπλήρωση  όλων  των  πεδίων  στη  σχετική  φόρμα.  Οι
συμμετέχουσες  ομάδες  μπορούν  να  αποστέλλουν  τυχόν  ερωτήσεις  τους  μέσω
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη  διεύθυνση  StatisticsCompetition@statistics.gr.
4.  Αντικείμενο  των  εργασιών  (assignments)
Οι  συμμετέχουσες  ομάδες  στον  Πανελλήνιο  Διαγωνισμό  στη  Στατιστική   θα  διαγωνισθούν
σε  δύο  (2)  στάδια.  Κάθε  στάδιο  περιλαμβάνει  την  εκτέλεση  δύο  ξεχωριστών  εργασιών.
Μόνο  οι  ομάδες  που  θα  προκριθούν  και  στα  δύο  (2)  αυτά  στάδια  του  διαγωνισμού  θα
είναι  υποψήφιες  για  συμμετοχή  στον  Ευρωπαϊκό  Διαγωνισμό  στη  Στατιστική.
Η  εργασία  του  1 ου  σταδίου  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  στο
διαδίκτυο  και  θα  αποτελείται  από  τρία  (3)  τεστ  με  ερωτήσεις  πολλαπλής  επιλογής.  Οι
ερωτήσεις  αυτές  θα  έχουν  τέσσερις  (4)  πιθανές  απαντήσεις,  εκ  των  οποίων  μία  (1)  μόνο  θα
είναι  η  σωστή.
Η  εργασία  του  2 ου  σταδίου  θα  αφορά  στη  δημιουργία  μιας  παρουσίασης  σε  μορφή  PDF,  η
οποία  θα  πρέπει  να  αποσταλεί  με  τον  τρόπο  που  περιγράφεται  παρακάτω.
Δεν  απαιτείται  η  μετακίνηση  των  ομάδων,  προκειμένου  να  διαγωνισθούν  σε  οποιαδήποτε
από  τα  δύο  στάδια.
Πρώτο  στάδιο  εξέτασης:
Ι.  Τεστ  βασικών  στατιστικών  γνώσεων
Ο  στόχος  είναι  κάθε  διαγωνιζόμενη  ομάδα  να  απαντήσει  σε  δέκα  (10)  ερωτήσεις  που
σχετίζονται  με  την  κατανόηση  βασικών  στατιστικών  εννοιών,  την  ερμηνεία  γραφημάτων
κλπ.
Μια  συλλογή  από  ερωτήσεις,  με  διαφορετικό  επίπεδο  δυσκολίας,  θα  είναι  διαθέσιμη  για
κάθε  κατηγορία  ομάδων.
ΙΙ.  Τεστ  για  τη  χρήση  των  πηγών  των  επίσημων  στατιστικών  δεδομένων
Ο  στόχος  είναι  κάθε  διαγωνιζόμενη  ομάδα  να  απαντήσει  σε  δέκα  (10)  ερωτήσεις  που
αφορούν  σε  στατιστικά  στοιχεία.  Αυτό  θα  απαιτεί  ικανότητα  πλοήγησης  στον  διαδικτυακό
τόπο  της  Ελληνικής  Στατιστικής  Αρχής  (ΕΛΣΤΑΤ),  της  Eurostat,  καθώς  και  στους
διαδικτυακούς  τόπους  άλλων  εθνικών  Στατιστικών  Υπηρεσιών.
ΙΙΙ.  Τεστ  για  την  ερμηνεία  στατιστικών  αναφορών  και  πινάκων
Ο  στόχος  είναι  κάθε  διαγωνιζόμενη  ομάδα  να  απαντήσει  σε  δέκα  (10)  ερωτήσεις  σχετικά
με  τα  Inforgraphics  της  ΕΛΣΤΑΤ,  καθώς  και  το  ηλεκτρονικό  δημοσίευμα  της  Eurostat  «The
European  economy  since  the  start  of  the  millennium  –  a  statistical  portrait  –  2018  edition»,
το  οποίο  είναι  διαθέσιμο  και  στην  ελληνική  γλώσσα.
Δεύτερο  στάδιο  εξέτασης:
Τεστ  σχετικά  με  τα  αποτελέσματα  στατιστικών  ερευνών
Στο  στάδιο  αυτό  κάθε  διαγωνιζόμενη  ομάδα  θα  πρέπει  να  πραγματοποιήσει  ανάλυση  ενός
συνόλου  δεδομένων  σε  excel,  το  οποίο  θα  δοθεί  από  τους  διοργανωτές  του  διαγωνισμού
στην  ΕΛΣΤΑΤ  και  θα  συνοδεύεται  από  συγκεκριμένα  θέματα  προς  διερεύνηση  ως
καθοδήγηση,  καθώς  και  σχετική  λίστα  με  προτεινόμενα  εργαλεία  ανάλυσης.  Το  σύνολο
δεδομένων  θα  είναι  καθολικό  και  θα  επιτρέπει  τη  διερεύνηση  διαφορετικών  πτυχών
πληροφοριών,  κατ’  επιλογή  των  συμμετεχόντων.  Τα  αποτελέσματα  της  εργασίας  αυτής  θα
υποβληθούν,  από  τις  ομάδες,  σε  παρουσίαση  Power  Point  και  θα  παραδοθούν  σε  μορφή
PDF,  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα  κεφάλαια:
 Δομή  της  παρουσίασης
 Στόχοι  της  συγκεκριμένης  εργασίας/ανάλυσης
 Μεθοδολογία  εργασίας:  εργαλεία  που  χρησιμοποιήθηκαν,  τεχνικές  ανάλυσης
πληροφοριών  κλπ.
 Αποτελέσματα:  πίνακες,  γραφικές  παραστάσεις,  αποτελέσματα  αναλύσεων  κλπ.
 Συμπεράσματα
Στην  παρουσίαση  αυτή  θα  πρέπει  να  συμπεριληφθεί  μία  αρχική  διαφάνεια,  όπου  θα
αναφέρεται  το  όνομα  της  διαγωνιζόμενης  ομάδας  και  η  κατηγορία  στην  οποία  συμμετέχει,
η  εκπαιδευτική  μονάδα  και  η  Περιφερειακή  Ενότητα  στην  οποία  βρίσκεται  η  μονάδα  αυτή.
Η  παρουσίαση,  σε  μορφή  PDF,  με  τα  αποτελέσματα  της  δεύτερης  εργασίας  θα  πρέπει  να
έχει  συνολικά  μέχρι  οκτώ  (8)  διαφάνειες  (συμπεριλαμβανομένης  της  αρχικής  με  τις
πληροφορίες  που  αφορούν  στην  ομάδα).  Το  αρχείο  PDF  θα  φέρει  το  όνομα  της
διαγωνιζόμενης  ομάδας  και  θα  πρέπει  να  αναρτηθεί  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  εντός
της  δοθείσης  προθεσμίας.
Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  θα  αξιολογήσει  μόνο  τα  εκτυπώσιμα  τμήματα  του  PDF  αρχείου.
Στοιχεία,  όπως  σύνδεσμοι  σε  άλλες  ιστοσελίδες,  ενσωματωμένα  βίντεο  κλπ.,  δε  θα
θεωρηθούν  μέρος  της  εργασίας  και,  ως  εκ  τούτου,  δε  θα  ληφθούν  υπόψη  στην
αξιολόγηση.
Η  ανάλυση  θα  πρέπει  να  περιορισθεί  στο  συγκεκριμένο  σύνολο  δεδομένων  και  στα
συγκεκριμένα  θέματα  προς  διερεύνηση.  Καμία  εργασία  δε  θα  γίνει  αποδεκτή,  εάν  έχει
πραγματοποιηθεί  ανάλυση  σε  διαφορετικές  βάσεις  δεδομένων,  καθώς,  επίσης,  και  εκείνες
στις  οποίες  έχουν  προστεθεί  συμπληρωματικές  πληροφορίες.  Το  λογισμικό  που  θα
χρησιμοποιηθεί  για  την  ανάλυση  της  βάσης  δεδομένων  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  στη
λίστα  με  τα  προτεινόμενα  εργαλεία  ανάλυσης.
5.  Κριτήρια  αξιολόγησης
Πρώτο  στάδιο  εξέτασης
Καθένα  από  τα  τρία  (3)  τεστ  της  πρώτης  εξέτασης  θα  αξιολογηθούν  με  όρους  επιτυχίας  και
αποτυχίας,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  μία  σωστή  απάντηση  παίρνει  έναν  (1)  βαθμό,  σε  μία
λανθασμένη  απάντηση  αφαιρούνται  0,33  βαθμοί  και  μία  ερώτηση  χωρίς  απάντηση  δεν
παίρνει  βαθμό.  Ο  μεγαλύτερος  βαθμός  για  καθένα  από  τα  τρία  (3)  τεστ  θα  είναι  το  δέκα
(10).
Το  αποτέλεσμα  του  1 ου  σταδίου  εξέτασης  κάθε  διαγωνιζόμενης  ομάδας  θα  εξαχθεί
υπολογίζοντας  τον  αριθμητικό  μέσο  όρο,  στρογγυλοποιημένο  στο  ένα  (1)  δεκαδικό  ψηφίο,
όλων  των  βαθμών  που  πήρε  η  ομάδα  σε  καθένα  από  τα  τρία  (3)  τεστ  και
πολλαπλασιάζοντας  το  αποτέλεσμα  με  το  δέκα  (10),  έτσι  ώστε  ο  μεγαλύτερος  βαθμός
αυτού  του  σταδίου  εξέτασης  να  είναι  το  εκατό  (100).  Η  σειρά  κατάταξης  των
διαγωνιζόμενων  ομάδων  θα  καθοριστεί  με  αυτό  τον  τρόπο.
Τουλάχιστον,  οι  μισές  ομάδες  θα  αποχωρήσουν  μετά  την  πρώτη  εξέταση.
Για  όσες  ομάδες  συνεχίζουν  στο  2 ο  στάδιο  εξέτασης,  ο  βαθμός   του  1 ου  σταδίου  εξέτασης
θα  συμπεριληφθεί  στον  υπολογισμό  της  τελικής  βαθμολογίας  με  συντελεστή  25%.
Η  αξιολόγηση  των  τριών  (3)  τεστ  και  ο  υπολογισμός  της  τελικής  βαθμολογίας  για  το  1 ο
στάδιο  εξέτασης  θα  γίνει  αυτόματα  από  το  πρόγραμμα.
Οι  ομάδες  που  θα  προκριθούν  στο  δεύτερο  στάδιο  θα  λάβουν  αναμνηστικό  δίπλωμα
συμμετοχής  το  οποίο  θα  παραχθεί  αυτόματα  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα.
Δεύτερο  στάδιο  εξέτασης
Κατά  την  αξιολόγηση  του  αρχείου  PDF  του  2 ου  σταδίου  εξέτασης  θα  ληφθούν  υπόψη  οι
ακόλουθοι  παράγοντες:
– Η  μορφή  της  παρουσίασης  (20%)
o Η  μορφή  της  είναι  δομημένη  καλά  σε  παραγράφους  (σε  σειρά),
o Η  παρουσίαση  είναι  σαφής  και  μπορεί  εύκολα  να  διαβαστεί  (σαφήνεια
εξηγήσεων  σε  κάθε  τομέα,  θέματα  οπτικοποίησης)
o Υπάρχουν  αναφορές  σε  πηγές  /  βιβλιογραφία
– Η  επάρκεια  της  προτεινόμενης  ανάλυσης  σε  συνάρτηση  με  τους  στόχους  (20%)
o Η  παρουσίαση  έχει  σαφή  στόχο
o Υπάρχουν  σαφώς  καθορισμένοι  δευτερεύοντες  στόχοι
o Υποστηρίζεται  το  ενδιαφέρον  για  τη  μελέτη  των  προτεινόμενων  στόχων
o Τα  αναλυθέντα  δεδομένα  είναι  κατάλληλα  για  τη  μελέτη  των  καθορισμένων
στόχων
– Η  εφαρμοσθείσα  μεθοδολογία  και  η  ανάλυση  των  δεδομένων  (40%)
o Υπάρχει  καλή  ισορροπία  σε  σχέση  με  τους  πίνακες  και  τα  γραφήματα
o Οι  πίνακες  και  τα  γραφήματα  έχουν  σχόλια  έτσι  ώστε  να  επισημαίνονται  οι
πιο  σχετικές  πληροφορίες
o Τα  διαγράμματα  είναι  κατάλληλα  και  βοηθούν  στην  επίτευξη  και  την
υποστήριξη  των  συμπερασμάτων
o Οι  λόγοι  για  τη  χρήση  κάθε  στατιστικού  δείκτη  εξηγούνται
o Η  ανάλυση  που  θα  διεξαχθεί  θα  πρέπει  να  είναι  σε  συνάρτηση  με  το
εκπαιδευτικό  επίπεδο  των  συμμετεχόντων

– Η  επεξήγηση  των  ευρημάτων  (εξαγωγή  συμπερασμάτων)  (20%)
o Υπάρχει  ένα  μόνο  συμπέρασμα  ανά  στόχο,  καθώς  και  ένα  γενικό
συμπέρασμα.
Ο  βαθμός  του  2 ου  σταδίου  εξέτασης  θα  συμπεριληφθεί  στον  υπολογισμό  της  τελικής
βαθμολογίας  με  συντελεστή  75%.
Τελικός  βαθμός
Ο  τελικός  βαθμός  θα  υπολογιστεί,  με  το  πολύ  τρία  (3)  δεκαδικά  ψηφία,  ως  εξής:
Τελικός  βαθμός  =  0,25  Χ  βαθμός  1 ου  σταδίου  εξέτασης  +  0,75  Χ  βαθμός  2 ου  σταδίου
εξέτασης.

Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  θα  επιλέξει  τις  πέντε  (5)  ομάδες  από  κάθε  κατηγορία  που
συγκέντρωσαν  τον  υψηλότερο  τελικό  βαθμό.
Η  νικήτρια  ομάδα  κάθε  κατηγορίας  είναι  αυτή  που  θα  συγκεντρώσει  τον  υψηλότερο  τελικό
βαθμό.  Οι  υπόλοιπες  τέσσερις  (4)  ομάδες  από  κάθε  κατηγορία  θα  θεωρούνται  φιναλίστ
στην  κατηγορία  τους.
6.  Βραβεία
Κάθε  μέλος  των  νικητριών  ομάδων  του  εθνικού  διαγωνισμού,  μία  (1)  από  την  κατηγορία  Α
και  μία  (1)  από  την  κατηγορία  Β,  καθώς  και  ο  επιβλέπων  καθηγητής,  θα  λάβουν  τα
ακόλουθα  βραβεία:
 Ένα  tablet
 Εκδόσεις  και  προωθητικό  υλικό  από  την  ΕΛΣΤΑΤ  και  τη  Eurostat
 Δίπλωμα  νικητή
Η  τελετή  βράβευσης  θα  γίνει  στο  κτίριο  της  ΕΛΣΤΑΤ,  Πειραιώς  46  και  Επονιτών,  Τ.Κ.  18510,
στον  Πειραιά.  Η  ημερομηνία  θα  ανακοινωθεί  στις  νικήτριες  ομάδες  σε  μεταγενέστερο
χρόνο.  Τυχόν  έξοδα  μετακίνησης  των  νικητριών  ομάδων  στην  Αθήνα  (στην  περίπτωση  που
τα  μέλη  των  νικητριών  ομάδων  προέρχονται  από  την  επαρχία)  θα  καλυφθούν  από  την
ΕΛΣΤΑΤ.  Για  τους  μαθητές  που  είναι  κάτω  των  18  ετών  κατά  τον  χρόνο  ταξιδιού  για  την
τελετή  απονομής  των  βραβείων,  ο  καθηγητής  θα  πρέπει  να  λειτουργήσει  ως
εξουσιοδοτημένος  κηδεμόνας  τους  και  να  αναλάβει  πλήρως  την  ευθύνη  τους  κατά  τη
διάρκεια  του  ταξιδιού  και  της  παραμονής  στην  Αθήνα.
Σε  περίπτωση  που  δύο  (2)  νικήτριες  ομάδες  έχουν  επιβλέποντα  τον  ίδιο  καθηγητή,  ο
τελευταίος  θα  λάβει  ένα  μόνο  βραβείο.
Οι  υπόλοιπες  τέσσερις  (4)  ομάδες  -­‐  φιναλίστ  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  στη  Στατιστική
θα  λάβουν  αναμνηστικό  δίπλωμα  συμμετοχής,  εκδόσεις  και  προωθητικό  υλικό  της  ΕΛΣΤΑΤ
και  της  Eurostat.
7.  Επιτροπή  Αξιολόγησης
Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  για  τον  Πανελλήνιο  Διαγωνισμό  στη  Στατιστική  2018  -­‐  2019  θα
αποτελείται  από  τρία  (3)  μέλη  που  θα  προέρχονται  από  την  ΕΛΣΤΑΤ,  ένα  (1)  μέλος  από  την
ακαδημαϊκή  στατιστική  κοινότητα,  ένα  (1)  μέλος  από  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και
Θρησκευμάτων  και  ένα  (1)  μέλος  από  το  Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής.
Η  απόφαση  της  Επιτροπής  είναι  οριστική.
Η  ΕΛΣΤΑΤ  τηρεί  το  δικαίωμα  της  αλλαγής  μέλους  της  Επιτροπής  σε  οποιαδήποτε  φάση
διεξαγωγής  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  στη  Στατιστική,  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  η
διαδικασία  του  διαγωνισμού.

8.  Ανακοίνωση  της  απόφασης  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης
Η  απόφαση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  θα  ανακοινωθεί  στους  νικητές  και  τους  φιναλίστ
με  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  θα  δημοσιευθεί  στην  ιστοσελίδα
http://www.statistics.gr/el/statistics-­‐competition-­‐2019  την  ημερομηνία  που  αναφέρεται
στο  χρονοδιάγραμμα  του  Διαγωνισμού.
9.  Χρονοδιάγραμμα
Περίοδος  εγγραφής:   23  Οκτωβρίου  2018  –  27  Ιανουαρίου2019
Περίοδος  διαγωνισμού  για  το  1 ο  στάδιο  εξέτασης:  28  Ιανουαρίου  -­‐  7  Φεβρουαρίου  2019
Ανακοίνωση  αποτελεσμάτων  1 ου  σταδίου  εξέτασης:     8  Φεβρουαρίου  2019
Περίοδος  διαγωνισμού  για  το  2 ο  στάδιο  εξέτασης:    11  Φεβρουαρίου  –  1  Μαρτίου  2019
mΑνακοίνωση  τελικών  αποτελεσμάτων  διαγωνισμού:   29  Μαρτίου  2019
Τελετή  απονομής  βραβείων  στην  ΕΛΣΤΑΤ,  Πειραιάς:   θα  ανακοινωθεί  σε  μεταγενέστερο
χρόνο
Η  ΕΛΣΤΑΤ  τηρεί  το  δικαίωμα  αλλαγής  των  παραπάνω  ημερομηνιών  σε  οποιαδήποτε  φάση
της  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.
10.  Δημοσίευση  αποτελεσμάτων  διαγωνισμού
Οι  βραβευμένες  εργασίες  ή  εκείνες  που  μπορεί  να  λάβουν  ιδιαίτερες  μνείες,  θα
ανακοινωθούν   στην   ιστοσελίδα   της   ΕΛΣΤΑΤ   http://www.statistics.gr/el/statistics-­‐
competition-­‐2019,  με  το  όνομα  των  ομάδων,  την  εκπαιδευτική  μονάδα  από  την  οποία
προέρχονται,  καθώς  και  την  κατηγορία  στην  οποία  ανήκουν.
Οι  συμμετέχουσες  ομάδες  πρέπει  να  αποδεχθούν  αυτούς  τους  κανόνες  και  να  επιτρέψουν
τη  δημοσίευση  των  εργασιών  τους.  Όλο  το  υλικό  που  θα  παρουσιασθεί  στον  Πανελλήνιο
Διαγωνισμό  στη  Στατιστική  θα  διατηρηθεί  από  την  ΕΛΣΤΑΤ.
11.  Ευρωπαϊκός  Διαγωνισμός  στη  Στατιστική
Η  νικήτρια  ομάδα  και  μία   (1)  φιναλίστ  με  την  υψηλότερη  βαθμολογία  σε  κάθε  κατηγορία
θα  έχουν  δικαίωμα  να  συμμετάσχουν  στον  Ευρωπαϊκό  Διαγωνισμό  στη  Στατιστική,  ο
οποίος  ξεκινά  αμέσως  μετά  το  πέρας  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  στη  Στατιστική  και  θα
διεξαχθεί  στην  αγγλική  γλώσσα.  Οι  διοργανωτές  του  Διαγωνισμού  στη  Στατιστική  σε  εθνικό
επίπεδο  θα  επικοινωνήσουν  με  τις  ομάδες,  προκειμένου  να  τις  ενημερώσουν  για  τη
διεξαγωγή  του  Ευρωπαϊκού  Διαγωνισμού  στη  Στατιστική.
Για  τον  σκοπό  αυτό,  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  θα  ετοιμάσει  έναν  κατάλογο  με  τις  δέκα  (10)
ομάδες  που  έλαβαν  την  υψηλότερη  βαθμολογία  στον  εθνικό  διαγωνισμό,  και  στις  δύο
κατηγορίες  (οι  νικήτριες  και  οι  φιναλίστ  των  δύο  κατηγοριών).  Σε  περίπτωση  που  κάποια
ομάδα  δεν  μπορεί,  ή  αρνηθεί,  να  συμμετάσχει  στον  ευρωπαϊκό  διαγωνισμό,  η  Επιτροπή
Αξιολόγησης  θα  επικοινωνήσει  με  την  επόμενη  ομάδα  του  προαναφερόμενου  καταλόγου.
12.  Επιφύλαξη  δικαιωμάτων
Οι  διοργανωτές  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  στη  Στατιστική  στην  ΕΛΣΤΑΤ  τηρούν  το
δικαίωμα  αλλαγής  των  όρων  και  κανονισμών  του  Διαγωνισμού  σε  εθνικό  επίπεδο,  ειδικά
των  ημερομηνιών  που  περιλαμβάνονται  στο  ανωτέρω  χρονοδιάγραμμα,  ή  ακόμα  και  την
πιθανή  ακύρωσή  του,  οποτεδήποτε  υπάρξει  πλήρως  αιτιολογημένος  λόγος.  Οι  τυχόν
αλλαγές  θα  ανακοινωθούν  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics-­‐competition-­‐2019

13.  Αποδοχή  των  κανόνων  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  στη  Στατιστική
Η  συμμετοχή  στον  Πανελλήνιο  Διαγωνισμό  στη  Στατιστική  προϋποθέτει  την  αποδοχή  όλων
των  παραπάνω  κανόνων.

Skip to content