Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Φ3/207914/Δ4/03-12-2018 σχετικής εγκυκλίου μας, σας
ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 179 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-01-2019 (ΦΕΚ 179/Β΄/31.01.2019) της με αριθμ. Φ3/ 6719/Δ4/28-01-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Διδακτέα- Εξεταζόμενη ύλη του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων
ειδικότητας των ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) σχ. έτους 2018-19.»

Δείτε το έγγραφο εδώ

Skip to content