Μαρούσι, 24 -10-2019
Αριθ. Πρωτ. Φ7/167842/Δ4

Θέμα: « Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων»

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση

α) στο τεύχος Β’ της Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 3891 και ημερομηνία δημοσίευσης 22-10-2019 (ΦΕΚ 3891/τ.Β’/22-10-2019) της με αρ. πρωτ. 47455/767/18-10-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΚΑΙ ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020» και

β) στο τεύχος Β’ της Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 3892 και ημερομηνία δημοσίευσης 23-10-2019 (ΦΕΚ 3892/τ.Β’/23-10-2019) της με αρ. πρωτ. Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Skip to content