ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Νοεμβρίου 2019, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 181

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4638

Κύρωση:

α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), 

β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις.

(…)

Άρθρο 9

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2020.

(…)

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Noεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο του εγγράφου στον παρακάτω σύνδεσμο:

2019-11-18 ΦΕΚ 181 -τ.Α’ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2019-2020 (νόμος 4638)

Skip to content