Μαρούσι, 20/11/2019
Αρ. Πρωτ.: Φ7/181600/ΓΓ4

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2019-2020, της λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, τα παρακάτω τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ9/137984/ΓΓ4/6-9-2019 (Β΄ 3459) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»:

(μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης κάνοντας click εδώ)

Skip to content