ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

31 Δεκεμβρίου 2019, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 4947

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. οικ. 60159/959

Τροποποίηση της 47455/767/18-10-2019 απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ),
που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020» (Β΄ 3891).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

(…)

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 47455/767/18-10-2019 απόφασης

«Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β 3891),

μετά από προτάσεις των οικείων φορέων, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ως εξής:

 

1. Ο πίνακας της παραγράφου 1 «1. Φορείς υποδοχής και αριθμός μαθητευομένων και σπουδαστών» συμπληρώνεται ως εξής:

(δείτε το συνημμένο αρχείο)

 

2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο αριθμός των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε
φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ανέρχεται σε 7.808.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η 47455/767/18-10-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3891).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο έγγραφο κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο:

2019-12-31 ΦΕΚ 4947 -τ.Β’

Skip to content