Το παρόν email περιγράφει τα παραστατικά που πρέπει να συγκεντρώνονται κάθε μήνα στο ΕΠΑΛ για να πραγματοποιείτε η επιδότηση των μαθητευόμενων από το ΥΠΑΙΘ.

Για την επιδότηση των μαθητευόμενων από το ΥΠΑΙΘ απαιτούνται πέραν των γνωστών, τα εξής:

 1. Στο τέλος κάθε μήνα το ΕΠΑΛ θα συγκεντρώνει τα αποδεικτικά πληρωμής αμοιβής εργοδότη και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για κάθε μαθητευόμενο όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω και θα τα φυλάσσει στο ΕΠΑΛ.
 2. Το ΕΠΑΛ θα συμπληρώνει το ΕΝΤΥΠΟ 1 (κάντε click εδώ για να το κατεβάσετε) με το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι έχει συλλέξει τα ανωτέρω παραστατικά και θα το αποστέλλει με email στην ΕΔ ΕΣΠΑ (email: mangelogiannaki@minedu.gov.gr). Αναμένεται η αντίστοιχη τροποποίηση της εφαρμογή «e-mathiteia».

Με την λήψη των βεβαιώσεων η ΕΔ ΕΣΠΑ θα πραγματοποιεί την επιδότηση των μαθητευομένων. 

 

Αποδεικτικά πληρωμής και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών

 

Α. Εργοδότης Ιδιωτικού Τομέα:

 1. Για την αμοιβή μαθητευόμενου από εργοδότη του ιδιωτικού τομέα αποδεικτικά δύναται να είναι αντίγραφα ενός εκ των κάτωθι:
 • Extrait τραπέζης με το ποσό που καταβλήθηκε στον μαθητευόμενο
 • ή Απόδειξη είσπραξης ποσού

Τα ανωτέρω μπορεί να είναι είτε εκτυπώσεις web banking του εργοδότη ή του μαθητευόμενου, αντίγραφα βιβλιαρίων ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης.

 1. Αποδεικτικά για την βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών είναι αντίγραφα ενός εκ των κάτωθι:
 • ΑΠΔ (με το συνολικό ποσό αλλά και την εγγραφή του μαθητευόμενου) και το αντίστοιχο extrait τραπέζης/web banking καταβολής των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ.
 • ή ΑΠΔ (με το συνολικό ποσό αλλά και την εγγραφή του μαθητευόμενου) και εκτύπωση της Οικονομικής Καρτέλας Εργοδότη για το οικονομικό έτος από το Πληροφορικό σύστημα του ΕΦΚΑ.

 

Β. Εργοδότης Δημόσιου Τομέα που μισθοδοτεί μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ):

Για τον μαθητευόμενο που αμείβεται από εργοδότη του δημοσίου τομέα που μισθοδοτεί μέσω ΕΑΠ απαιτούνται τα εξής αποδεικτικά:

 1. Μισθοδοτικές καταστάσεις με το συνολικό ποσό υποβολής του εργοδότη στην ΕΑΠ και την αναλυτική εγγραφή του μαθητευόμενου ή xml αρχείο μισθοδοσίας.
 2. «Απόδειξη Υποβολής Μισθολογικών Καταστάσεων Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» που έχει τη μορφή και τα στοιχεία της παρακάτω εικόνας 
 3. «Ενημέρωση θέσης οργανισμού» που έχει τη μορφή και τα στοιχεία της παρακάτω εικόνας 

 

Γ. Εργοδότης Δημόσιου Τομέα που δεν μισθοδοτεί μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ):

Για τον Εργοδότη Δημόσιου Τομέα που δεν μισθοδοτεί μέσω ΕΑΠ ισχύει ότι και για τον εργοδότη του Ιδιωτικού Τομέα.

 

Εφιστούμε την προσοχή στους εργοδότες και στα ΕΠΑΛ: Η αμοιβή των μαθητευόμενων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αναφερόμενη αμοιβή στη Σύμβαση μαθητείας

————————————————————————————————-

Η ανωτέρω διαδικασία προκύπτει από τις συστάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, μετά τις επιτόπιες επαληθεύσεις της στην ΕΔ ΕΣΠΑ και σε ΕΠΑΛ με Τάξεις Μαθητείας.

 

Παρακαλούμε θερμά για την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

Μονάδα Β2

Skip to content