Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο κάνοντας click εδώ και το συνοδευτικό έγγραφο κάνοντας click εδώ

Μαρούσι, 07-02-2020

Αριθ. Πρωτ. Φ7/18317/ΓΓ4

ΘΕΜΑ: «2η εγκύκλιος υλοποίησης της Δ’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020»

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Όσον αφορά σε θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 100850/13-12-2019 έγγραφο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: 1. η επιδότηση ανέργου αναστέλλεται κατά την εγγραφή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 2961/54, αφού ο επιδοτούμενος άνεργος δεν είναι πλέον διαθέσιμος στην αγορά εργασίας 2. τα ημερομίσθια του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» δύναται να συνυπολογισθούν με προηγούμενα ημερομίσθια προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα επιδότησης ανεργίας, εφόσον προβλέπεται ασφάλιση στον συνεισπραττόμενο κλάδο ανεργίας και φυσικά πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ένταξή τους στην επιδότηση ανεργίας και ιδιαιτέρως η λύση εξαρτημένης σχέσης εργασίας.

Β. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που κατά την έναρξη των τμημάτων μαθητείας παρουσιαστούν περιπτώσεις υποχρέωσης έκδοσης βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων, επισημαίνεται ότι για τους συμμετέχοντες στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ισχύει ό,τι προβλέπεται για τους μαθητές των σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα στο εδάφιο ε΄ του άρθρου 24 της υπ’ αριθμ. 40049/15-03-2000 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Α’ Κύκλου του ΟΑΕΔ» (Β’391/2000) ορίζεται ότι για τους μαθητές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. που υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις δεν απαιτείται έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων.

Γ. Σχετικά με την μετακίνηση μαθητευόμενων σε χώρο εργασίας εκτός της δηλωμένης έδρας της επιχείρησης, σε σχετικές ειδικότητες όπως π.χ. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων ή Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού, διευκρινίζεται ότι ο εργασιακός χώρος όπως αναφέρεται στη σύμβαση μαθητείας περιλαμβάνει τους χώρους όπου νομίμως δραστηριοποιείται ο εργοδότης σύμφωνα με την ειδικότητά του εντός των ορίων που προκύπτουν από την υλοποίηση του τμήματος μαθητείας. Στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης της Δ’ φάσης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα θέματα:

Α. Οι υπεύθυνοι μαθητείας των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να επιβλέπουν την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος καθώς και την καταγραφή παρουσιών στο «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας» και στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» χρησιμοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξη Μαθητείας». Σε περίπτωση που υπάρχει αισθητή καθυστέρηση στην ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος, οι υπεύθυνοι μαθητείας των Δ.Δ.Ε. θα πρέπει να επικοινωνούν με τη σχολική μονάδα και παράλληλα να ενημερώνουν τους υπεύθυνους μαθητείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ώστε με τη σειρά τους να ενημερώνουν το Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο Χώρο Εργασίας.

Β. Οι επόπτες εκπαιδευτικοί πρέπει να ελέγξουν εκ νέου την ορθότητα των συνημμένων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2019 – 2020» κάθε μαθητευόμενου/ης καθώς και την αίτηση εγγραφής του/της και την ορθή καταχώρηση στο Π.Σ. της Μαθητείας για την αποφυγή ασυμβατότητας μεταξύ πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ειδικότητας μαθητείας, λάθος στοιχείων που αφορούν στην εκκαθάριση της επιδότησης των μαθητευομένων κλπ.

Γ. Παρακαλούνται οι επόπτες εκπαιδευτικοί να φροντίσουν να έχουν σαφή εικόνα για την ορθή αποζημίωση των μαθητευομένων από τους εργοδότες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθυστέρηση στην αποζημίωση των μαθητευόμενων, αυτή θα πρέπει να αναφερθεί στη μηνιαία έκθεση παρακολούθησης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» προς τον Διευθυντή του εκάστοτε ΕΠΑ.Λ.. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον/τους εν λόγω εργοδότη/ες σε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος όπως επίσης και να ενημερώσει εγγράφως τους υπεύθυνους μαθητείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επίλυση του προβλήματος ούτε από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ούτε από τους υπεύθυνους μαθητείας των Δ.Δ.Ε., τότε θα πρέπει να ενημερωθούν εγγράφως οι υπεύθυνοι μαθητείας της αρμόδιας Π.Δ.Ε. ώστε να προβούν με τη σειρά τους σε επικοινωνία με τους εργοδότες. Εάν, παρόλα τα ανωτέρω, οι εργοδότες συνεχίζουν να καθυστερούν την αποζημίωση των μαθητευόμενων, οι υπεύθυνοι μαθητείας των Π.Δ.Ε. θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως το τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο Χώρο Εργασίας του ΥΠΑΙΘ, περιγράφοντας αναλυτικά τις προσπάθειες που έγιναν από όλη την ιεραρχία. Υπενθυμίζεται ότι οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της υπ’αριθ. Φ9/137984/ΓΓ4 /6-9-2019 (Β’3459) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.». Τονίζεται ότι η αποζημίωση των μαθητευομένων από τους εργοδότες αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιδότησή τους από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας και η μη καταβολή της αποτελεί αιτία διακοπής του προγράμματος. Δ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η επικοινωνία του τμήματος με τις εκπαιδευτικές δομές θα γίνεται μόνο μέσω των υπευθύνων μαθητείας των Π.Δ.Ε., όπως έχουν οριστεί. Επισημαίνεται ότι, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους μαθητείας στις Δ.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 

Skip to content