Μαρούσι, 12-03-2020

Αριθ. Πρωτ. Φ7/36528/ΓΓ4

 

Κατόπιν ερωτημάτων στην υπηρεσία μας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 όπως ισχύει,

«το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας), το οποίο περιλαμβάνει:

α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και

β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα».

Επίσης στην υπ’ αριθμ. 26385/16-02-2017 (Β’491) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» αναφέρεται «Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής».

 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ως σύνολο μάθησης αποτελεί εκπαιδευτική λειτουργία και ισχύει η

υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-03-2020 (Β’783) ΚΥΑ

με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.» σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται:

«προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας …των πάσης φύσης εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» και για τους δύο μαθησιακούς χώρους (χώρος εργασίας και εκπαιδευτική δομή).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. να ενημερώσουν άμεσα τους μαθητευόμενους των τμημάτων τους καθώς επίσης και τους εργοδότες στους οποίους οι μαθητευόμενοι πραγματοποιούν την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.

Σημειώνεται ότι για το διάστημα της απαγόρευσης των εκπαιδευτικών λειτουργιών οι μαθητευόμενοι δεν αποζημιώνονται από τον εργοδότη και δεν λαμβάνουν επιδότηση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Skip to content