Μαρούσι 1-07-2020

Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις:

Προκήρυξη


Η Επιστημονική Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί τους
εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι
έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να
τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.:

α) της οικείας βαθμίδας

αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή

ββ) σε Π.Δ.Ε. της
επιλογής τους, εφόσον δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας στην Π.Δ.Ε. στην
οποία υπάγονται και

β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής
ειδικότητας, αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται ή ββ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον
στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της βαθμίδας για την οποία
υποβάλλουν την αίτηση,
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη 1/07/2020 έως την
Πέμπτη 9/7/2020, έως τις 15:00.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-tou-institoutouekpaideutikes-politikes-iep.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
ΙΙ.


Οι αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης κοινής ειδικότητας, εκπαιδευτικών διαφορετικής
βαθμίδας από τη βαθμίδα της προκηρυσσόμενης θέσης, εξετάζονται μόνον, εάν δεν υποβληθούν
υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης.
Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτησή τους με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης
εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά, της Π.Δ.Ε., στην
οποία υπάγονται ή της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, σύμφωνα με τις περιπτώσεις ββ των
περιπτώσεων α΄ και β΄ , κατά περίπτωση.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content