Μαρούσι, 11-08-2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 105003/E2

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 6. Την υπ’αριθμ. 26385/16-02-2017 (ΦΕΚ 491 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει.
 7. Την υπ΄ αριθμ. Φ3/120835/Δ4/17-07-2018 (ΦΕΚ 2923 Β’) Υπουργική Απόφαση.
 8. Την υπ΄αριθμ. Φ3/92373/ΓΓ4/14-07-2020 Πρόσκληση του Τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. & Μάθησης στο Χώρο Εργασίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης και της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης.
 9. Το υπ΄αριθμ. 44/ΓΓ4/31-07-2020 Υ.Σ. του Τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. & Μάθησης στο Χώρο Εργασίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς.
 10. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης.
 11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α.

Διαθέτουμε ολικά για το σχολικό έτος 2020-2021 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ. τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Β.

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2020-2021 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ., την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Skip to content