ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαρούσι, 01-09-2020
Αριθ. Πρωτ. Φ3/112841/ΓΓ4

Σε εκτέλεση της παρ.1 του άρθρου 5 της με αρ.πρωτ. Φ9/137984/ΓΓ4/06-09-2019 Υ.Α., με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» και μετά τον ορισμό των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβούν στον ορισμό υπευθύνων για θέματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας στις Π.Δ.Ε και Δ.Δ.Ε αρμοδιότητάς τους.

Ο συντονιστής ή ο υπεύθυνος για τη μαθητεία στις Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τον υπεύθυνο μαθητείας σε κάθε Δ.Δ.Ε. της περιφέρειας του και είναι ο μόνος αρμόδιος για την επικοινωνία με το Υ.ΠΑΙ.Θ, μέσω της Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που μετά από ενδελεχή έλεγχο όλων των δεδομένων και δικαιολογητικών και ενδεχομένη επικοινωνία απευθείας με τους επόπτες εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ κρίνει ότι δεν μπορεί να επιλύσει τυχόν προβλήματα που μεταφέρονται από τις Δ.Δ.Ε.

Παρακαλούνται οι επιμέρους ορισμοί υπευθύνων ανά Π.Δ.Ε. και Δ.Δ.Ε. να συλλεχθούν και να αποσταλούν από την κάθε Π.Δ.Ε. (και για τις Δ.Δ.Ε. που έχουν στην ευθύνη τους) στο Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας (depek_mathiteia@minedu.gov.gr) έως την Παρασκευή 04/09/2020 το αργότερο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Skip to content