Ανακοινώνεται η Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αριθμ. 53/12-11-2020 (απόσπασμα της οποίας κοινοποιήθηκε στους φορείς με το έγγραφο του ΙΕΠ με αριθμ 12124 / 18-11-2020, και το οποίο (απόσπασμα) συνοδεύτηκε με το διαβιβαστικό του ΙΕΠ με αριθμ 12147 / 18-11-2020 και με το διαβιβαστικό του ΥΠΑΙΘ με αριθμ 160661/Ε1 / 24-11-2020) που αφορά στην έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης:

α) της Δ’ πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και Εκπαιδευτών/ριών των Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

και

β) της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057

έως και τη Δευτέρα 30-11-2020 και ώρα 00:00

Skip to content