Κέρκυρα 21 / 12 / 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 6 1 3 1

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιονίων Νήσων

καλεί

για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) Αποφοίτων των Φάσεων Α’, Β’, Γ΄ και Δ΄ του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας τους παρακάτω:

Α-Δ) τους/τις απόφοιτους, οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» της Α’, Β’, Γ’ Δ’ Φάσης καθώς και των Πιλότικών Τάξεων

E) τους/τις εκπαιδευτικούς που δίδαξαν στις παραπάνω ειδικότητες στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» στις Πιλοτικές Τάξεις Μαθητείας ή στην Α΄ φάση ή στη Β΄ φάση ή στη Γ’ φάση ή στη Δ’ φάση υλοποίησης και επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμορφωτές.

Τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών το κάθε ένα, θα πραγματοποιηθούν σε επτά (07) εργάσιμες ημέρες και σε πέντε (05) ώρες ανά ημέρα, σε απογευματινό ωράριο ή πρωινό ωράριο, εφόσον επιβάλλεται για λόγους δημόσιας υγείας στα Ε.Κ. ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ., με κριτήριο:

 • την εμπειρία των σχολικών μονάδων στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»,
 • την ετοιμότητα των εργαστηρίων,
 • τις αιτήσεις των συμμετεχόντων αποφοίτων και των επιμορφωτών εκπαιδευτικών, καθώς και
 • την μη παρακώλυση των σχολικών μονάδων.

Η διεξαγωγή τους θα λάβει χώρα το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 25-01-2021 έως Τρίτη 02-02-2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες απόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Πέμπτη 07/01/2021 έως και την Παρασκευή 15/01/2021.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες αποφοίτους στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μαθητείας» (σε συντομία: ΠΣ «Μαθητείας») στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σημειώνεται ότι:

 • κάθε ενδιαφερόμενος/η κάτοχος Βεβαίωσης Παρακολούθησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής στην Π.Δ.Ε. της επιλογής του/της,
 • η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,
 • οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» μπορούν να εγγραφούν και παρακολουθήσουν μόνο μία φορά το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Π.Π.Π.),
 • κατά τη διάρκεια του προγράμματος η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και με την ολοκλήρωσή του δεν εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες επιμορφωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις από την Πέμπτη 07/01/2021 έως την Παρασκευή 15/01/2021 στο ΠΣ «Μαθητείας» στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν σε αυτόν τον ιστότοπο.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών – επιμορφωτών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες επιμορφωτές εκπαιδευτικοί υποβάλλουν:

 • αίτηση και ταυτόχρονα
 • βεβαίωση προϋπηρεσίας ως επιμορφωτές σε προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα «Μαθητείας» ή
 • βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα «Μαθητείας»,
 • βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτής σε τμήματα «Μαθητεία» και
 • αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων με τον ορισμό των αναθέσεων στην Α’, Β’, Γ’ ή Δ’ φάση υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας.

Επισημαίνεται ότι από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μεταξύ των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) ως επιμορφωτές, προηγείται:

α) ο/η εκπαιδευτικός, ο/η οποίος/α έχει προϋπηρεσία ως επιμορφωτής σε προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα «Μαθητείας» και

β) ο/η εκπαιδευτικός, ο/η οποίος/α είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα «Μαθητείας», διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι ως άνω αιτήσεις τότε ως επιμορφωτές μπορούν να απασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στα τμήματα «Μαθητείας», με κριτήριο επιλογής το χρόνο προϋπηρεσίας στα τμήματα «Μαθητείας».

Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων για το ίδιο τμήμα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός/μίας επιμορφωτές ανά Π.Π.Π. με καταμερισμό των 35 ωρών με βάση την προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας».

Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας βασισμένες στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, θεωρημένες από τον/την Διευθυντή/ύντρια της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκουν.

Η αίτηση, η βεβαίωση προϋπηρεσίας ή/και παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης και το αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ενδιαφερόμενους στο ΠΣ Μαθητείας στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής, με βάση τις αιτήσεις των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών-επιμορφωτών, εγκρίνει τη λειτουργία των τμημάτων και καθορίζει τον επιμορφωτή, τον επόπτη, το χώρο διεξαγωγής και την ημερομηνία έναρξης του τμήματος του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π).

Η σχετική απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. την Δευτέρα 18/01/2021.

Σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός – επιμορφωτής έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής ανά ειδικότητα της «Μαθητείας».

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στα τηλέφωνα 2661082194 (εσωτ. 116) ή να αποστέλλετε τα ερωτήματά σας στο mail@ionion.pde.sch.gr

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content