Μαρούσι, 14-01-2021
Αριθ. Πρωτ.: Φ11/3855/ΓΓ4

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ11/164561/ΓΓ4/2-12-2020 εγκυκλίου για την οργάνωση νέου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ) εντός του 2021, καθώς και το από 18-12-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα με το επικαιροποιημένο σχέδιο πρόσκλησης για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη αφενός

  • τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών όπως το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
  • τον αριθμό των έως τώρα υποβληθεισών αιτήσεων μαθητευομένων και εκπαιδευτικών, όπως καταγράφονται στο ΠΣ της Μαθητείας
  • το γεγονός ότι τεχνικές δυσκολίες επέτρεψαν την υποβολή των αιτήσεων των εκπαιδευτικών με καθυστέρηση κάποιων ωρών

και αφετέρου την πρόθεση της υπηρεσίας μας και του Υπουργείου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά μας για την υλοποίηση του νέου ΠΠΠ, αναπροσαρμόζουμε το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης του προγράμματος ως εξής:

Παρατείνουμε

  • την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών έως την Δευτέρα, 18-1-2021 και ώρα 23:59 μ.μ.
  • την προθεσμία ανάρτησης των αποφάσεων των ΠΔΕ περί λειτουργίας τμημάτων για τη διεξαγωγή ΠΠΠ έως την 22-1-2021.

O χρόνος διεξαγωγής του ΠΠΠ θα οριστικοποιηθεί μόλις επιτραπεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Skip to content