Κέρκυρα,   22 / 10 / 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 5061

ΑΔΑ: ΩΜΕΦ46ΜΤΛΗ-Ξ87

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. του ν.2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24), όπως ισχύει,
 2. των άρθρων του κεφαλαίου ΣΤ’, του ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EEL 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254)
 3. της Υ.Α. με αρ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
 4. της Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΦΒ7/121875/Κ3/1-10-2021 (Β’ 4531) με θέμα «Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»,
 5. της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 119730/1-10-2021 (Β΄ 4531) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»,
 6. την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 92125/18-08-2021, με Κωδικό: ΕΔΒΜ176 και με ΑΔΑ: Ρ61646ΜΤΛΡ-ΟΡΒ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας:
  1. 7 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
  1. 8 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και
  1. 9 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»»,

με τίτλο «Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. (έτη 2021-2022, 2022-2023)»,

 • τις προσφερόμενες θέσεις των φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξη Μαθητείας»

ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιονίων Νήσων

καλεί για υποβολή αιτήσεων στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2021-2022 (ΣΤ’ Φάση) με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του Πίνακα 1 (που είναι συνημμένος στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης), τους/τις παρακάτω υποψηφίους/ες, οι οποίοι/ες πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 119730/1-10-2021 (Β΄ 4531) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», όπως ισχύει:

α)     να είναι κάτοχοι:

α1)  απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες ή

α2)  οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

β)  να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και

γ)  να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται:

γ1)   βάσει της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Β’ 2298) ή

γ2)   άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή

γ3)   όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. με ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

α/αΕΠΑ.Λ. ν.3475/2006ΕΠΑ.Λ. ν.4186/2013ΕΠΑ.Λ. ν.4386/2016Ειδικότητα «Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας» βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών (Πράξεις Ι.Ε.Π.)
1Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών ΥπηρεσιώνΥπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών ΥπηρεσιώνΥπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών ΥπηρεσιώνΥπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2Υπαλλήλων Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΥπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον ΤουρισμόΥπάλληλος Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΥπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3Ηλεκτρολογικών ΕγκαταστάσεωνΤεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και ΔικτύωνΤεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και ΔικτύωνΤεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
4Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και ΔικτύωνΤεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Τεχνικός Δικτύων και ΤηλεπικοινωνιώνΤεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και ΤηλεπικοινωνιώνΤεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών
5Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και ΚλιματισμούΤεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και ΚλιματισμούΤεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και ΚλιματισμούΤεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
6Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων ΑυτοκινήτουΤεχνικός ΟχημάτωνΤεχνικός ΟχημάτωνΤεχνικός Οχημάτων
7Τεχνολογίας και Ελέγχου ΤροφίμωνΤεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ΠοτώνΤεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ΠοτώνΤεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
8Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/ΥΤεχνικός Εφαρμογών ΠληροφορικήςΤεχνικός Εφαρμογών ΛογισμικούΤεχνικός Εφαρμογών ΠληροφορικήςΤεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
9Σχεδιαστών Δομικών ΈργωνΣχεδιαστής Δομικών Έργων και ΓεωπληροφορικήςΤεχνικός Δομικών Έργων και ΓεωπληροφορικήςΤεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
10Σύγχρονης Επιχειρηματικής ΓεωργίαςΤεχνικός Φυτικής ΠαραγωγήςΤεχνικός Φυτικής ΠαραγωγήςΤεχνικός Φυτικής Παραγωγής
11Βοηθών ΝοσηλευτώνΒοηθός ΝοσηλευτήΒοηθός ΝοσηλευτήΒοηθός Νοσηλευτή
12Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών ΕργαστηρίωνΒοηθός Ιατρικών –Βιολογικών ΕργαστηρίωνΒοηθός Ιατρικών –Βιολογικών ΕργαστηρίωνΒοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
13Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΒοηθός ΒρεφονηπιοκόμωνΒοηθός ΒρεφονηπιοκόμωνΒοηθός Βρεφονηπιοκόμων
14Βοηθός ΦυσικοθεραπευτήΒοηθός ΦυσικοθεραπευτήΒοηθός Φυσικοθεραπευτή
15Αισθητικής ΤέχνηςΑισθητικής ΤέχνηςΑισθητικής Τέχνης
16Γραφικών ΤεχνώνΓραφικών ΤεχνώνΓραφικών ΤεχνώνΓραφικών Τεχνών
17Συντήρηση Έργων Τέχνης – ΑποκατάστασηςΣυντήρησης Έργων Τέχνης – ΑποκατάστασηςΣυντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
18Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και ΚατασκευώνΤεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και ΚατασκευώνΤεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και ΚατασκευώνΤεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
19Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/ΥΤεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/ΥΤεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/ΥΤεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
20Βοηθός ΦαρμακείουΒοηθός ΦαρμακείουΒοηθός Φαρμακείου
21Κομμωτικής ΤέχνηςΚομμωτικής ΤέχνηςΚομμωτικής Τέχνης
22Έργων Τοπίου και ΠεριβάλλοντοςΤεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής ΤοπίουΤεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής ΤοπίουΤεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
23Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων ΕφοδιασμούΥπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων ΕφοδιασμούΥπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)
24ΑργυροχρυσοχοΐαςΑργυροχρυσοχοΐαςΑργυροχρυσοχοΐας
25Τεχνολογίας και Ελέγχου ΤροφίμωνΤεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ΠοτώνΤεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ΠοτώνΤεχνικός ζυθοποιίας
26Σχεδίασης και Παραγωγής ΕνδύματοςΣχεδίασης και Παραγωγής ΕνδύματοςΣχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
27Βοηθός ΟδοντοτεχνίτηΒοηθός ΟδοντοτεχνίτηΒοηθός Οδοντοτεχνίτη
28Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης ΑεροσκαφώνΤεχνικός Μηχανοσυνθέτης ΑεροσκαφώνΤεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) που περιλαμβάνει:

α) πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο και

β) εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στη σχολική μονάδα.

Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», έχουν τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ., στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι/ες, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας.

Οι μαθητευόμενοι/ες θα συνάψουν Σύμβαση Μαθητείας με τον/την εργοδότη τους και θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα αρθ. 10 και 11 της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 119730/1-10-2021 (Β΄ 4531) και με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» όπως ισχύει.

Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» συγχρηματοδοτείται:

 • από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
 • από το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59 € για τους/τις μαθητευόμενους/ες ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους/στις μαθητευόμενους/ες ενώ οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως από τον/την εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας».

Το ποσό της επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται στα 27,14 € για κάθε ημέρα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Κανονικές και αναρρωτικές άδειες, και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον/την εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο».

Οι μαθητευόμενοι/ες κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. Τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται από σχετικές εγκυκλίους του ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων είναι η ακόλουθη:

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» από την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11.00’ έως και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00’.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στον ιστότοπο του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης «Τάξη Μαθητείας» (εν συντομία ΠΣ Μαθητείας) στη διεύθυνση emathiteia.minedu.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στον παραπάνω ιστότοπο.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους/τις υποψήφιους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη. Τονίζεται ότι ο/η εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον/την υποψήφιο/α.

Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος/α για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», περιόδου 2021-2022, έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής σε μία ειδικότητα και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του/της.

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

             Φωτοαντίγραφο :

 1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ*
 6. γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξη Μαθητείας» (εν συντομία ΠΣ Μαθητείας)στη διεύθυνση emathiteia.minedu.gov.gr.

* Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του/της σε τμήμα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στον ιστότοπο:

 • του κάθε ΕΠΑ.Λ.,
 • της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και
 • της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 έως τις 14.00’.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» και έχουν αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξη Μαθητείας» (εν συντομία ΠΣ Μαθητείας) στη διεύθυνση emathiteia.minedu.gov.gr μοριοδοτούνται σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου τους, την ηλικία τους και το έτος απόκτησης πτυχίου ως εξής:

 1. Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ., στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000) και προσφέρει ισοδύναμο αριθμό μορίων.
 2. Η ηλικία του/της υποψηφίου/ας υπολογίζεται αφαιρώντας το έτος γέννησης του/της υποψηφίου/ας από το έτος υποβολής της αίτησης, και μοριοδοτείται επιπλέον ως ακολούθως:

i.    Έως και 20 έτη με 4000 μόρια

ii.   Μεγαλύτερη από 20 και έως και 28 έτη με 3000 μόρια

iii.  Μεγαλύτερη από 28 και έως και 40 έτη με 2000 μόρια

iv.  Μεγαλύτερη από 40 έτη με 1000 μόρια.

 • Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του/της υποψηφίου/ας από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου του, μοριοδοτείται επιπλέον ως ακολούθως:

i.    Για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 3000 μόρια

ii.   Για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 2000 μόρια

iii.  Για διάστημα άνω των δύο ετών από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 1000 μόρια

 • Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγείται ο/η μεγαλύτερος/η σε ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης, υποψήφιος/α. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας με την ίδια ημερομηνία γέννησης, προηγείται ο/η υποψήφιος/α με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και αν υπάρχει ισοβαθμία και στον βαθμό πτυχίου, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου.
 • Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη η μοριοδότηση των υποψηφίων και η παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

(Α)             προηγούνται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες και

(Β)             έπονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

 • Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) συμμετέχουν στα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. με τις ακόλουθες επιλογές:

i.    Με δεσμευμένη θέση Μαθητείας. Στην περίπτωση αυτή τα μόρια κατάταξης τους προσαυξάνονται κατά χίλια (1000).

ii.   Σε ποσοστό προκηρυχθεισών θέσεων 20% ανά ειδικότητα και τμήμα, εάν έχουν υποβληθεί αιτήσεις αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο αριθμός των θέσεων που προκύπτει από την ποσόστωση, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

iii.  Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια κατάταξης αποφοίτων, σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το 20% των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μόρια κατάταξής τους από το βαθμό του πτυχίου και την ηλικία προσαυξάνονται κατά 10%.

 • Οι υποψήφιοι/ες που είχαν υποβάλλει αίτηση εγγραφής για την περίοδο 2020-2021 για μη-δεσμευμένη θέση μαθητείας, θα μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια 1 και 3 ανωτέρω, αλλά προσθέτοντας έντεκα χιλιάδες (11000) μόρια στον τελικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν και με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ίδια ειδικότητα, όπως και την περίοδο 2020-2021, για την οποία δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία των σχετικών τμημάτων μαθητείας λόγω της πανδημίας.
 • Όσοι/ες την περίοδο 2020-2021 υπέβαλαν αίτηση εγγραφής με δεσμευμένη θέση μαθητείας, και υποβάλλουν κατά την τρέχουσα περίοδο αίτηση για μη-δεσμευμένη θέση μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια 1,2 και 3 ανωτέρω. Το σύνολο των μορίων τους προσαυξάνεται κατά χίλια (1000) μόρια, μόνο στην περίπτωση που η αίτηση τους είναι για την ίδια ειδικότητα, όπως και το 2020-2021.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση των υποψηφίων και το γεγονός ότι οι κάτοχοι Απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Απολυτηρίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι/ες, δικαιούνται θέση στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή από το Υ.ΠΑΙ.Θ..

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που είναι κάτοχοι πτυχίου δύο ή περισσότερων ειδικοτήτων δύνανται να συμμετέχουν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε μία ειδικότητα της επιλογής τους.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης «Τάξη Μαθητείας» (εν συντομία ΠΣ Μαθητείας) στη διεύθυνση emathiteia.minedu.gov.gr (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 έως και την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00’.

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στον ιστότοπο:

 • του κάθε ΕΠΑ.Λ.,
 • της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και
 • της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021.

Αιτήσεις εγγραφών

Οι υποψήφιοι/ες που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά τους στα ΕΠΑ.Λ. όπου είναι επιτυχόντες/ουσες, για να γίνει η καταχώρηση τους στο ΠΣ Μαθητείας. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00’.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν όλοι οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες, καλούνται οι επιλαχόντες/ούσες έως την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13.00’ για την προσκόμιση αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Την ίδια ημέρα Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες που κατέθεσαν αίτηση και δικαιολογητικά σε τμήματα με μειωμένο αριθμό αιτήσεων για την δυνατότητα μετακίνησής τους σε ΕΠΑ.Λ. που θα λειτουργήσουν τα τμήματα ειδικότητάς τους.

Στη συνέχεια την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 αποφασίζεται η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».

Έναρξη «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» περιόδου 2021-2022   (ΣΤ’ Φάσης)

Λεπτομέρειες για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» περιόδου 2021-2022 (ΣΤ’ Φάσης) θα ανακοινωθούν μετά την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων στο τηλέφωνο 2661082194, τη Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας στο τηλέφωνο 2661048877, τη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας στο τηλέφωνο 2645362215, τη Δ.Δ.Ε. Κεφαλονιάς στο τηλέφωνο 2671027022, τη Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου στο τηλέφωνο 2695044981 καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο:

Skip to content