ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τμήμα Β’ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

Μαρούσι, 9-11-2021
Αριθ. Πρωτ. : 143112/K5

Από σήμερα ΤΡΊΤΗ 9-11-2021, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές ανά ΕΠΑ.Λ. και την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής από τους επιτυχόντες.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12-11-2021.

Κατά την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν υπογεγραμμένα την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής, που παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα – διαβατήριο). Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας. Τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να δέχονται τις αιτήσεις εγγραφής όλων των επιτυχόντων, όπως εμφανίζονται στους πίνακες οριστικής κατάταξης και να τις πρωτοκολλούν. Τα τμήματα θα σχηματισθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, και με προτεραιότητα συμμετοχής όσων είναι επιτυχόντες σε ελεύθερες θέσεις μαθητείας. Κατά τη δημιουργία των τμημάτων να ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού και εργαστηριακών χώρων και να γίνεται μεταφορά υπερβαλλόντων θέσεων, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2021-2022, από τη στιγμή που έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση Μαθητείας.

Skip to content