Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για το από 03-02-2023 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτών/ριών Ι.Ε.Κ. της με αρ. πρωτ. 14623/23-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΧΤΟΞΛΔ- ΓΘΔ) πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, με MIS5008057 παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 13-02-2023 στις 15:00.

Skip to content