Μαρούσι, 27.04.2023
Αρ. Πρωτ.: 48207/Κ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
TΜΗΜΑ Β΄

Μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών και σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει, αναστέλλονται προσωρινά όσα στάδια της διαδικασίας επιλογής
Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ακολουθούν την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών εκ μέρους των υποψηφίων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 41362/K5/07.04.2023 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, θα ξεκινήσει μετά από νεότερη σχετική οδηγία.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γεώργιος Παπαμανώλης

Skip to content