ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (email)

Ο παρών λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί επαγγελματικό στοιχείο της «Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων».
Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι απαντήσεις οι οποίες θα δοθούν καθώς και όση νέα πληροφορία προστίθεται ως ιστορικό συνομιλίας ενδέχεται να διαβαστεί από τη διοίκηση της «ΠΔΕ Ιονίων Νήσων», αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν την τεχνική ασφάλεια και την διασφάλιση των συμφερόντων της.


Το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα τυχόν συνημμένα είναι εμπιστευτικά και απόρρητα, με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνονται.

Εάν δεν είστε ο σκοπούμενος παραλήπτης και έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος, σας ενημερώνουμε ότι η αποθήκευση, η ανάγνωση, η αντιγραφή, η προώθηση, η διαβίβαση, η διάδοση, η ανακοίνωση, η κοινοποίηση σε τρίτους, η μετάδοση και η αναμετάδοση, η αναθεώρηση, η με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του περιεχομένου αυτού του μηνύματος ή οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στο παρόν και στα τυχόν συνημμένα αρχεία σε οποιονδήποτε μη κατονομαζόμενο παραλήπτη ή/και μη σκοπούμενο παραλήπτη ή/και οντότητα διαφορετική από τον/ην αποδέκτη, η λήψη οποιουδήποτε μέτρου που βασίζεται σε αυτό το μήνυμα από πρόσωπα ή οντότητες διαφορετικές από τους αποδέκτες ή/και η οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση του πέρα από τη χρήση που προσδιορίζει ο αποστολέας δεν είναι σύννομη και απαγορεύεται αυστηρά.

Σε κάθε περίπτωση έχετε υποχρέωση εχεμύθειας.

Κατά συνέπεια, οφείλετε:

1) να ενημερώσετε τον αποστολέα του μηνύματος για την εσφαλμένη λήψη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

2) να διαγράψετε άμεσα από το σύστημά σας χωρίς την διατήρηση οποιασδήποτε μορφής αντίγραφου και το μήνυμα ηλ. ταχ. και τα συνημμένα σε αυτό αρχεία.

Οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και επομένως η «Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων» δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε αποθήκευση, ανάγνωση, καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση, μόλυνση με ιούς ή άλλη αιτία που προκλήθηκε από αυτό το μήνυμα.

Η ακεραιότητα και η ασφάλεια αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εγγυημένα μέσω του Διαδικτύου, και οι εμπεριεχόμενες πληροφορίες μπορεί να υποκλαπούν, να χαθούν, να καταστραφούν, να ληφθούν με καθυστέρηση ή μερικώς.

Στους παραλήπτες εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία των συστημάτων τους από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος. Είναι υποχρέωση των παραλληπτών να ελέξουν το παρόν μήνυμα και τα συνημμένα σε αυτό αρχεία με κατάλληλες τεχνικές μεθόδους.

Τα προσωπικά δεδομένα των παραληπτών θέτονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός 679/2016 ΕΕ) και για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την εκπλήρωση των Νομικών Υποχρεώσεων και Ευθυνών της «ΠΔΕ Ιονίων Νήσων».

CONFIDENTIALITY AND SECURITY NOTICE:
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient and/or the named addressee you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender immediately by e-mail and delete this e-mail from your system. Also, please note that the Internet is not an error-free environment, and the «Regional Directorate of Primary and Secondary Education of the Ionian Islands» does not accept liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted or virus-infected e-mail transmission.

Skip to content