Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (εφεξής ΠΔΕ Κεν. Μακεδονίας) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Με τη χρήση των υπηρεσιών ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας δικαιούται να τροποποιεί του παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες/επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών εφαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκήςκαι διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση η ΠΔΕ Κεν. Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η ΠΔΕ Κεν. Μακεδονίας συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του διαδικτυακού τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Για τη λειτουργία και τη σωστή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Στη ΠΔΕ Κεν. Μακεδονίας συλλέγονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού, δηλαδή της παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας ή κατηγορίας προσώπων. Επιπλέον συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με αυτούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Η ΠΔΕ Κεν. Μακεδονίας δε θα διαθέσει ή διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υποχρεώσεων και υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η ΠΔΕ Κεν. Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν αποσταλεί από τους επισκέπτες/ χρήστες για στατιστικούς λόγους και για βελτίωση των υπηρεσιών – πληροφοριών που παρέχονται.
Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών να επικοινωνήσουν με την ΠΔΕ Κεν. Μακεδονίας, προκειμένου να λάβουν γνώση για την ύπαρξη αρχείου με τα προσωπικά τους στοιχεία, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Cookies 

Τα ‘cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας.

Στον διαδικτυακό μας τόπο kmaked.pde.sch.gr χρησιμοποιούμε “cookies” για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες μας περιβάλλον. Κυρίως χρησιμοποιούμε “cookies”, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή προσφερόμενης στο διαδικτυακό μας τόπο υπηρεσίας καθώς και “cookies” που αφορούν στην στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου (π.χ. πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον διαδικτυακό μας τόπο, πόσοι επιστρέφουν, πόσο συχνά και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους κλπ).

Τα προγράμματα περιηγήσεως (webbrowser) στο Διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα “cookies”. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης (webbrowser) που χρησιμοποιείτε, ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση, πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (webbrowser) που χρησιμοποιείτε.

Επισημαίνεται, ότι η μη αποδοχή της χρήσης “cookies” δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από τo διαδικτυακό μας τόπο ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

IP Address

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας παρέχεται στον Η/Υ πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο διαδικτυακός μας τόπος προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από σχετικούς συνδέσμους (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν δεν ελέγχονται από την ΠΔΕ Κεν. Μακεδονίας και έχουν τοποθετηθεί προς διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαδικτυακός μας τόπος για τους όρους προστασίας αυτών και η χρησιμοποίηση τους γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 65, τηλ. επικοινωνίας 2310 474810, ηλεκτρονική διεύθυνση: kmakedpde@sch.gr. Η ΠΔΕ Κεν. Μακεδονίας είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία υπαγόμενη στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για επικοινωνία στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 65, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@kmaked.pde.sch.gr

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr / Τα δικαιώματά μου / Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Who we are

Our website address is: https://www.pdeionion.gr

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Skip to content