Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
έχοντας υπόψη

Κ α λ ε ί

Τους/τις εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε κενές θέσεις Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει στις 31-07-2021, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις κατά κλάδο και ανά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι

(βλέπε συνημμένο αρχείο)

Η επιστημονική ευθύνη σε θέματα κλάδων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί θέσεις, ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2316, Β΄).

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 έως την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018, προϋποθέσεις επιλογής είναι:

  1. Κατοχή βαθμού Α’
  2. Η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ.
  3. Η δωδεκαετής τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  4. Η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη
  5. Η γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση), η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού.

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης α) εκπαιδευτικός στον/στην οποίο/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα β) εκπαιδευτικός, του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4057/2018, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της σύμφωνα με την περ. β’, της παρ. 1, του άρθρου 31 του Ν.4547/2018.
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες για τις κενές θέσεις των Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κενή θέση ενός μόνο κλάδου Συντονιστή/τριας Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Η σειρά προτίμησης των υποψηφίων για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις για τις οποίες θέτουν υποψηφιότητα, δηλώνεται μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την κενή θέση της οποίας ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον, καθώς και ο κλάδος της θέσης Συντονιστή/τριας Εκπαιδευτικού Έργου για την οποία θέτει υποψηφιότητα.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου (ISBN, ψηφιακό αρχείο).
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία.
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του/της.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26),
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,
γγ) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων, τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στην Υπηρεσία υποβολής (Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης) και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, διαβιβάζονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο/η υποψήφιος/α. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Η επιλογή και τοποθέτηση σε θέσεις Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4547/2018 και της αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-06-2018 (ΦΕΚ 2367, Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και την πιστή τήρησή τους εκ μέρους των υποψηφίων.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, κοινοποιείται στο Τμήμα Δ’ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.
Εφιστάται η προσοχή στους/στις υποψηφίους/ες ως προς το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις που αφορούν κάθε στάδιο της παρούσας διαδικασίας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

 

(συνημμένα αρχεία)

Skip to content