Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Προϊσταμένου/νης στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κεφαλληνίας, στην 21η συνεδρίασή του, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, αφού εξέτασε την αίτηση της υποψηφίας, κατάρτισε τον πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων όπως παρακάτω.

(βλέπε συνημμένο αρχείο)

Η περίοδος ενστάσεων κατά του αναρτημένου πινάκα, ξεκινά από την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και διαρκεί έως την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Skip to content