Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, στην 23η συνεδρίασή του, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, προχώρησε σε ορισμό της ημερομηνίας πρόσκλησης της υποψηφίας Προϊσταμένης Κ.Ε.Σ.Υ. Κεφαλληνίας για τη διαδικασία της συνέντευξης, σύμφωνα με τα άρθρα 24, παρ. 4 και 28, παρ. 4 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 28, υποψήφια που δεν προσέρχεται στη διαδικασία της συνέντευξης, αποκλείεται από την επιλογή σε θέση Προϊσταμένης Κ.Ε.Σ.Υ.

Στον συνημμένο πίνακα, αναγράφονται η ημέρα και ώρα προσέλευσης της υποψηφίας στη διαδικασία της συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 07-02-2019 12:30-13:00

 

 

Skip to content