Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, στην 26η συνεδρίασή του, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, προχώρησε σε ορισμό των ημερομηνιών πρόσκλησης των υποψηφίων Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ80 και ΠΕ 81 για τη διαδικασία των συνεντεύξεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. Φ.351.1/5/102172/Ε3 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2367/τ. Β΄/20-06-2018).

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, υποψήφιοι οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα αλλαγής αυτής στο οικείο Συμβούλιο επιλογής, το οποίο αφού εξετάσει το εν λόγω αίτημα, δύναται να ορίσει, σε «εξαιρετική περίπτωση» νέα ημερομηνία συνέντευξης.

Τα αιτήματα υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, έως την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14.00.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου, υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη διαδικασία της συνέντευξης, αποκλείονται από την επιλογή σε θέση Συντονιστή/τριας Εκπαιδευτικού Έργου.

Στον συνημμένο πίνακα, αναγράφονται οι ημέρες και ώρες προσέλευσης των υποψηφίων στη διαδικασία των συνεντεύξεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα Γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας.

(βλέπε συνημμένο αρχείο)

Skip to content