Για τους εκπαιδευτικούς ( ΕΕΠ) οι οποίοι ζητοὺν ἁδεια άσκησης ιδιωτικού
έργου µε αμοιβή επισηµαίνουµε ὁτι πἐρα απὀ το φάκελο του αιτήµατος τους, που
προσκοµἰζουν στο Συμβούλιο (ΠΥΣΕΕΠ), βασική προϋπόθεση είναι να µην κάνουν
χρήση της υπαλληλικής ιδιότητας τους (μόνιμοι ἡ αναπληρωτές) προκειµένου να
στρέφουν τους γονείς προς τα ιδιωτικά κέντρα τα οποία ενδεχομένως να προσφέρουν την εργασία τους.

Υπὀ την προηγούµενη προϋπόθεση το Συμβούλιο συναινεί στην ἁδεια
ὀσκησης έργου µε αμοιβή καθότι αυτή η προὐπόθεση αν παραβιαστεί απὀ πλευράς
των ενδιαφερομένων επισηµαίνουµε ὁτι η πράξη είναι αξιόποινη και διώκεται µε
αυστηρότητα απὀ τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο από  ε δ ώ

Skip to content