Λόγω εξάντλησης των Οριστικών Πινάκων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής
Ελλάδας και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ
1284Β) ΥΑ, αναζητείται υποψήφιος/-α αναπληρωτής/-τρια ΕΕΠ κλάδου
ΠΕ23-Ψυχολόγων από τους οριστικούς πίνακες των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της
χώρας, οι οποίοι/-ες δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί
πρόσληψη, ώστε να καλυφθεί λειτουργικό κενό στον Ν. Ηλείας, στο πλαίσιο
της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», με
κωδικό ΟΠΣ 5031898 ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το κενό αφορά την κάτωθι ομάδα σχολείων:

  • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ (σχολείο τοποθέτησης)
  • 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ
  • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ
  • ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

Οι υποψήφιοι/-ες που παραμένουν διαθέσιμοι και επιθυμούν να
προσληφθούν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτική Ελλάδας τηλεφωνικά στα 2610362417-8 ή
μέσω e-mail στη διεύθυνση pdede@sch.gr

έως την Τρίτη 05/03/2019 και ώρα 12.00

Για τις προσλήψεις θα τηρηθεί η σειρά κατάταξης στους οικείους οριστικούς
πίνακες.

Skip to content