Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.) συστήθηκε ως Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ 58 Α΄/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προσδιορίστηκε – εξειδικεύτηκε με τις διατάξεις του Νόμου 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». Έκτοτε λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος, ΝΠΔΔ σωματειακής φύσης, όλων των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής τους στα
μητρώα του.

ΣΚΛΕ 6ΕΒΣ465ΧΘΨ-658

Skip to content