Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Πελοποννήσου λόγω εξάντλησης των Οριστικών Πινάκων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και                        ΠΕ25- Σχολικών Νοσηλευτών και σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284Β) ΥΑ με Θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019» καλεί τους/ις υποψήφιους-ες που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας οι οποίοι/-ες δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη,

εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση σε ένα παρακάτω λειτουργικά κενά:

         ΠΕ23-Ψυχολόγων

  1. Δημοτικό Σχολείο Εξαμιλίων (Ν. Κορινθίας)
  2. 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης (Ν. Λακωνίας)
  3. Δημοτικό Σχολείο Μολάων (Ν. Λακωνίας)

Επισημαίνεται ότι οι ψυχολόγοι που θα τοποθετηθούν στις ανωτέρω σχολικές μονάδες θα διατίθενται από μία μέρα την εβδομάδα στις σχολικές μονάδες που καθορίζονται με την αριθ. Φ/220971/Δ1/21-12-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5915/Τ. Β΄/31-12-2018)

ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών

  1. 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)
  2. 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)
  3. 2ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας (Ν. Μεσσηνίας)
  4. 10ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)
  5. 5ο Νηπιαγωγείο Άργους και 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους (Ν. Αργολίδας)

να επικοινωνήσουν με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (αρμόδια υπάλληλος: Γιαννοπούλου Παναγιώτα, τηλέφωνο:2710230111, email: mail@pdepelop.gr), το αργότερο έως την Τρίτη  09-04-2019.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Skip to content